Kräftor i Västra Götalands län – miljömålsuppföljning av flod- och signalkräfta 2003

Om publikationen

Löpnummer:
2003:40
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Förekomsten av flod- och signalkräfta i Västra Götaland har sammanställts i en databas och i olika GIS-skikt som visar att det 2003 fanns en koncentration av flodkräfta i främst norra delen av Dalsland, där det dessutom endast fanns ett fåtal kända lokaler med signalkräfta. Väster och norr om Göta älv fanns nio kända lokaler med säker förekomst av signalkräfta. Öster och söder om älven var signalkräftan däremot jämnt spridd och den har trängt undan flodkräftan till några få mindre koncentrationer i främst Skaratrakten och nära Karlsborg. I södra delen av länet, där signalkräfta är vanligt förekommande, fanns även ett antal isolerade bestånd av flodkräfta.

I projektet, som ingår i miljömålsuppföljningen av flod- och signalkräfta, har kända uppgifter av kräftor sammanställts och kompletterats med uppgifter från utvalda kommuner och fiskevårdsområden. Databasen och GIS-skikten som är resultatet av projektet, kommer att uppdateras kontinuerligt och ligga till grund för framtida arbete med bevarande av flodkräfta.

Kontakt