Den tätortsnära naturen i Göteborgsregionen

Om publikationen

Löpnummer:
2003:53
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
108
Publikationstyp:
Rapport

Program för skydd av tätortsnära naturområden (pdf-filen är utan kartbilagor).

Regeringen gav under sommaren 2002 länsstyrelserna i de tre storstadslänen i uppdrag att ta fram var sitt program för hur de mest värdefulla tätortsnära områdena för friluftsliv och naturvård ska kunna få varaktigt skydd och förvaltning.

Programmet har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samarbete med kommunerna i Göteborgsregionen. Ett flertal ideella föreningar, intresseorganisationer och andra markanvändningsintressenter har medverkat.

Under arbetet med uppdraget har Länsstyrelsen låtit GF-Konsult AB ta fram ett underlag om den tätortsnära naturen i regionen med tyngdpunkt på kvaliteter och funktioner för friluftslivet. Programmet innehåller områden som bör skyddas långsiktigt som reservat enligt miljöbalken. Programmets syfte är att vara ett underlag för Länsstyrelsen, kommunerna och andra aktörer i det fortsatta arbetet med att skydda den tätortsnära naturen.

I programmet föreslås att 40 nya natur- och kulturreservat bildas under perioden 2004-2010, varav 10 beslutas av kommunerna och 30 av Länsstyrelsen. Genom denna åtgärd ökar reservatsarealen i Göteborgsregionen (exklusive Kungsbacka) från cirka 40 000 till cirka 58 500 hektar.

Kontakt