Miljöövervakning i sjön Östen

Om publikationen

Löpnummer:
2002:41
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport

De fågelundersökningar och uppgifter om markanvändning och markvård som presenteras i denna rapport ska fungera som underlag till en beskrivning av miljötillståndet i Östen innan denna blir föremål för restaureringsåtgärder. Avsikten är att undersökningarna ska upprepas för att kunna påvisa sådana miljöförändringar som restaureringen kommer att åstadkomma. 

Skövde Fågelklubb svarar för sin rapport och de slutsatser som framförs. 

Undersökningar utförda under år 2000 redovisas i Årsrapport 2000, Miljöövervakning i sjön Östen – Undersökningar utförda år 2000: Länsstyrelsen Västra Götaland, 2001:8. 

Under år 2002 fortsätter fågelinventeringarna och undersökningarna av vattenkvaliteten och växtnäringstransporten till sjön. Dessutom dokumenteras markanvändningen och skötselåtgärderna runt sjön.

Kontakt