Biologisk mångfald och fiske i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer:
2002:27
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
79
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport har tagits fram inom Länsstyrelsen i Västra Götalands läns miljömålsprojekt för riksdagens miljökvalitetsmål ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Länet har ett stort ansvar för att värna den biologiska mångfalden och fisket i länet eftersom det är här de artrikaste och mest produktiva havsmiljöerna finns i Sverige. Syftet med rapporten är att ge en bakgrund och kunskapssammanställning om den biologiska mångfalden och fisket i länets havsområde.

I rapporten redovisas de viktigaste marina områdena som är skyddade längs Västra Götalands kust och anknyter till riksdagens delmål 1 ”Skydd för kust- och skärgårdsområden”. Skyddsformerna är många och varierar mellan områden. De viktigaste avgränsningarna för områden är Natura 2000, men i områdena finns också naturreservat, djur- och växtskyddsområden och föreskrifter för fisket.

Vidare presenteras ett urval av skyddsvärda marina växt- och djurarter med särskild anknytning till Västra Götaland. Avsnittet anknyter till riksdagens delmål 3 ”Åtgärder för hotade marina arter”. En del av arterna är rödlistade, det vill säga sällsynta och tillbakaträngda av olika skäl. Andra är unika för länet eller skyddsvärda som resurs till exempel hummer och torsk. En del är också skyddsvärda för att de bildar livsmiljöer även för andra arter till exempel musslor och ögonkorall.

Kontakt