Publikationer

Beställ

Letar du efter en äldre publikation och hittar den inte? Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hjälper vi dig. Beskriv så utförligt som möjligt vilken publikation du söker.

Beställ publikation

Rapporter från 1976 och framåt

1976:1

Stigfjorden i Orust och Tjörns kommuner i Göteborgs och Bohus län en sammanställning av naturkvaliteter

1976:2

Gullmarsfjorden: en sammanställning av marina naturvärden

1976:3

Naturreservatet Nord Långö: floristisk inventering samt skötselsynpunkter

1976:4

Översiktlig naturvårdsinventering av Jörlandaån och Anråseån i Stenungsunds kommun

bilaga

1976:5

Vegetationsinventering: delar av Öckerö kommun och Styrsöarkipelagen, Göteborgs kommun

1976:6

Klimatet i Göteborgs och Bohus län

1976:7

Sannäsfjorden och omgivande landområden i Tanums kommun - en naturinventering

1976:8

Bringebärsholmen, Fläskön, Norra och Södra Fotstillen, Gluppö, Hjärterön, Korsön och Torsholmen: sammanställning av naturvårdsinventering 1975

1976:9

Storehamnsområdet, Orust kommun - en översiktlig naturinventering

1976:10

Ertseröd, Tanums kommun: en översiktlig naturvårdsinventering

1976:11

Strömmarna och Snäckedjupet och omgivande landområden - en naturinventering

1976:12

Kosterrännan och de grundare havsområdena inom Strömstads kommun : sammanställning av de marina värdena

1977:1

Galtö, Kragenäs, Resö, Bissen och Store Snart: en naturvårdsinventering

1977:2

Islandsberg-Ösö: en naturinventering

1977:3

Bassholmen: en naturinventering

1977:4

Översiktlig naturinventering av Stora Hasselön, Uddevalla kommun

1977:5

Natur och växtlighet på Trossö, Kalvö och Lindö i Tanums kommun, Bohuslän

1977:6

Sälinventering i Kosterområdet: mars-juli 1977

1977:7

Naturreservatet Svanvik: Orust kommun: naturinventering med skötselrekommendationer

1977:8

Kvistrum: en översiktlig naturinventering

1977:9

Tjärnöarkipelagen: Strömstads kommun: del 1: geologi

1978:1

Pinnö-Musö: en naturinventering

1978:2

Vegetation och flora på Stora och Lilla Härmanö i Morlanda socken, Bohuslän jämte synpunkter på vad som bör skyddas på öarna vid bebyggelseplanering för fritidsändamål

1978:3

Vegetationsbeskrivning av Håle kile-Germunnerödsvatten i södra Sotenäs kommun

1978:4

Klåverön: Kungälvs kommun: naturvårdsinventeringar

1978:5

Botanisk inventering av Tjärnöarkipelagen: utförd i juli 1977

1978:6

Tjärnöarkipelagen: Strömstads kommun del III: marin fauna

1978:7

Torödsmossen, Tanums kommun: en mossemyr i norra Bohuslän: naturinventering

1979:1

Gåsöarkipelagen en naturinventering

1979:2

Sammanställning av naturvårdsinventeringar jämte förslag till skötselplan av det planerade naturreservatet Björnshuvudet i Tjörns kommun

1980:1

Kosterområdets knubbsälar: populationsstorlek, födoval och inverkan på fiskbeståndens storlek

1980:2

Sammanställning av naturinventeringar på Kosteröarna: upprättad i december 1978

1980:3

Kynnefjäll: del 1: en vegetationsbeskrivning

1980:4

Kynnefjäll: del III: en översiktlig vegetationskartering

1980:5

Kynnefjäll: del II: fåglar

1980:6

Förändringar i häckfågelfaunan på ett antal fredade och ej fredade öar i Bohuslän mellan 1966 och 1979

1980:7

Inventering av fågelfaunan inom Tjärnö-arkipelagen: utförd i juni 1977

1980:8

Översiktlig inventering av vegetation, flora och geomorfologi i Storåns dalgång, i Björketorps socken, Härryda kommun samt förslag till skötselplan

1982:1

Gullmarsfjorden med omgivande landskap: del 1: geologi

1982:2

Gullmarsfjorden med omgivande landskap: del 2 : vegetation

1983:1

Vättlefjäll: Göteborgs kommun: del 1 och 2: natur och kulturminnesinventering

1983:2

Vattensystemen i området Råssö till Havstenssund med Sannäsfjorden: undersökning samt utvärdering av de marina bottnarna

1983:3

Svarttjärn : en fågelsjö i storstad

1983:4

Skyddsvärda myrar i Göteborgs och Bohus län

1983:5

Fjord- och sprickdalslandskapet i mellersta Bohuslän: landformernas utveckling med särskild hänsyn till Åbyfjorden-Berfendalen och Islandsberg, jämte områdesbeskrivningar och värderingar.

1984:1

Sjöfågeldöden och oljan på Bohuskusten nyåret 1981

1984:2

Bredfjället-Väktorområdet: naturinventering och förslag till naturvårdsprogram

1985:1

Gullmarsfjorden - naturvårdsområde: förstudier till kontrollprogram : sammanställning av provtagningsresultat 1979/80-1982/83

1985:2

Gullmarsfjorden : naturvårdsområde: årsredogörelsen för budgetår 1984/85 och 1985/86

1985:3

Häckfågelfaunan på betade havsstrandängar i Bohuslän 1983

1986:1

Inventering av ädellövskog i Partille kommun

1986:2

Flodpärlmusslan i Göteborgs och Bohus län 1984

1986:3

Inventering av ädellövskog i Härryda kommun

1986:4

Örekilsälven-Kärnsjön: landskap och processer

1986:5

Bredfjället: områden värdefulla för djurlivet: synpunkter på skogsskötseln

1986:6

Kynnefjäll vildmarksområde: områden värdefulla för djurlivet: synpunkter på skogsskötseln

1986:7

Gullmarsfjorden: naturvårdsområde: årsredogörelse för budgetåret 1985/1986

1986:8

Inventering av ädellövskog i Göteborgs kommun

1987:1

Norumsån: en naturinventering

1987:2

Orust sjöar: en försurningsstudie och naturinventering 1982

1988:1

Gullmarsfjorden : naturvårdsområde : årsredogörelse för budgetåret 1986/87

1988:2

Inventering av ängs- och hagmarker i Härryda kommun

1988:3

Inventering av ängs- och hagmarker i Uddevalla kommun

1988:4

Inventering av ädellövskog i Uddevalla kommun

1988:5

Inventering av faunan på grunda och djupa bottnar i skärgården mellan Havstenssund och Fjällbacka 1983

1988:6

Inventering av havsbottnarna mellan Fjällbacka och Bovallstrand

1988:7

Inventering av ängs- och hagmarker i Kungälvs kommun

1988:8

Inventering av ängs- och hagmarker i Stenungsunds kommun

1988:9

Epifytiska lavar i Bratteforsåns dalgång: en inventering

1989:1

Gullmarsfjorden : naturvårdsområde : årsredogörelse för budgetåret 1987/88

1989:2

Inventering av ädellövskog: Mölndals kommun

1989:3

Inventering av ängar och hagar i Tjörns kommun

1989:4

Inventering av ädellövskog i Stenungsunds kommun

1989:5

Inventering av ängs- och hagmarker i Orust kommun

1989:6

Inventering av ängs- och hagmarker i Tanums kommun

1989:7

Lövskogar i Tjörns kommun

1989:8

Inventering av ängs- och hagmarker i Mölndals kommun

1989:9

Grus och alternativa material inom trestadsregionen: inventering 1989

1990:1

Inventering av ädellövskog: Kungälvs kommun

1990:2

Hushållningsplan för grus- och bergmaterial i trestadsområdet

1990:3

Inventering av ängs- och hagmarker i Göteborgs kommun

1990:4

Inventering av ängs- och hagmarker i Öckerö kommun

1991:1

Inventering av ängs- och hagmarker i Strömstads kommun

1991:2

Ängar och hagar i Lysekils kommun

1991:3

Ängar och hagar i Sotenäs kommun

1991:4

Inventering av ängar och hagar i Munkedals kommun

1991:5

Gullmarsfjordens naturvårdsområde: kontrollprogram och vårdåtgärder perioden juli 1989-december 1990

1991:6

Gullmarsfjordens naturvårdsområde: kontrollprogram och vårdåtgärder perioden juli 1988-juni 1989

1991:7

Flågfjället 1:1: en botanisk dokumentation: Vargfjället: den epifytiska moss- och lavfloran

1991:8

Inventering av ädellövskog i Sotenäs kommun

1991:9

Den sydliga kärrsnäppan, Calidris alpina schinzii, på västkusten: inventering av betade strandängar 1989 och 1990

1991:10

Miljöövervakning: Göteborgs och Bohus län: redovisning av befintliga program för perioden 1990-95

1991:11

Observationsytor för skogsskador: miljöövervakningsprogrammet i Göteborgs och Bohus län: rapport om barrutglesningen 1985-1990

1992:1

Ängs- och hagmarksinventering: Härryda kommun

1992:2

Miljö i Göteborgs och Bohus län: årsrapport 1991

1992:3

Inte en droppe: handlingsplan för miljövårdsåtgärder inom Göteborgs oljehamnar

1992:4

Nedfall av luftföroreningar i Älvsborgs och Göteborgs och Bohus län: årsrapport 1990-1991

1992:5

Örekilsälven: miljöövervakningsprogrammet i Göteborgs och Bohus län: sammanställning av miljötillståndet i Örekilsälven

1992:6

Bottenfaunan i Bohusläns vattendrag: miljöövervakningsprogrammet i Göteborgs och Bohus län: en bedömning av naturvärde och påverkan

1992:7

Undersökningar i några av länets havsöringförande vattendrag: miljöövervakningsprogrammet i Göteborgs och Bohus län: elfisken och vattenkemi

1992:8

Ädellövskogar i Orust kommun

1992:9

Vegetationsundersökningar: resultat från 1975 till 1991: miljöövervakningsprogrammet i Göteborgs och Bohus län

1992:10

Miljötillståndet 1991: miljöövervakningsprogrammet i Göteborgs och Bohus län: årsrapport

1992:11

Utveckling av syre-, kväve- och fosforhalter i Göteborgs och Bohus läns kustvatten

1993:1

Informationsprogram : miljövårdsenheten

1993:2

Grundvattnets tillstånd i Göteborgs och Bohus län: utvärdering av miljöövervakningsprogrammet för grundvatten

1993:3

Luftföroreningar i södra Sverige: nedfall och effekter 1992

1993:4

Miljö i Göteborgs och Bohus län årsrapport 1992

1993:5

Tillståndet i miljön 1992: miljöövervakningsprogrammet i Göteborgs och Bohus län: årsrapport

1993:6

Grottor i Göteborgs och Bohus län

1993:7

Kvicksilver: tillstånd och förslag till miljömål

1993:8

Studie av våtdeponerade luftföroreningar i O och P län

1993:9

Radon: förslag till miljömål

1993:10

Miljömedicin : förslag till miljömål

1993:11

Dricksvatten och hälsa: förslag till miljömål

1993:12

Lavfloran kring Stenungsund samt oljeraffinaderiet Scanraff Lysekils kommun

1994:2

Samhällsplaneringens betydelse för en god livsmiljö: förslag till miljömål

1994:3

Hotade, sällsynta och hänsynskrävande ryggradsdjur i Göteborgs och Bohus län: tillstånd

1994:4

Oljud: bullerinventering i Göteborgs och Bohus län

1994:5

Föreningshuset Aftonstjärnan: Lindholmen

1994:6

Miljömål för hälsa: förslag mars 1994

1994:7

Bottenfaunan i Bohusläns vattendrag 1992

1994:8

Buller i utomhusmiljön: förslag till miljömål

1994:10

Regionala miljökvalitetsmål för biologisk mångfald och hushållning med naturresurser: förslag mars 1994

1994:11

Geokemisk sammansättning i skogsmark samt skattning av vittringshastigheter: delunderlag för beräkning av kritiska belastningsgränser inom Göteborgs och Bohus län och Göteborgsregionen

1994:13

Ölhallen 7:an: Göteborg

1994:14

Skyddsområden för vattentäkter i Göteborgs och Bohus län

1994:15

Sydskandinaviska marina flercelliga evertebrater

1994:16

En dokumentation av Emissionsdatabasen för utsläpp till luft

1994:18

Kaserntorget 8: ”Skräddarns hus”

1994:20

Projekt Ren rost - miljövänligare rostskyddsmålning

1995:1

Metod för kartering av överskridande av kritisk kvävebelastning med hjälp av klassade satellitdata och GIS

1995:2

Vägars och järnvägars påverkan på värdefull natur: att bedöma effekter av väg- och järnvägsdragningar i områden med höga naturvärden

1995:5

Trafikens utsläpp till luft: en tillståndsbeskrivning samt åtgärder som kan komma att bli aktuella

1995:6

Brynmiljöer i Bohuslän: insektsliv, biologisk mångfald och synpunkter på övervakning

1995:7

Regional samhällsplanering för ett miljöanpassat transportsystem i Göteborgs och Bohus län

1995:9

Miljögifter i Göteborgs och Bohus län

1995:10

Utbredning och produktion av fintrådiga alger i grunda mjukbottensområden i Göteborgs och Bohus län

1995:13

Vatten i Göteborgs och Bohus län

1995:14

Berggrundens lämplighet för makadamproduktion

1995:15

Residenset

1995:16

Miljöfaktaboken

1995:17

Miljöfaktaboken: sammanfattning

1995:18

Kokbok för miljöarbete: handlingar för en bärkraftig region

1995:21

Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län: bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden

1995:23

Kustens byggande: landskapets identitet

1995:24

Miljöbedömning och karakterisering av Havstensfjord - en syrestressad fjord analyserad med undervattensteknik

1995:25

Miljön i Göteborgs och Bohus län: 1994

1995:26

En dokumentation av Emissionsdatabasen för utsläpp till vatten

1996:2

Svartedalen: försvinnande vildmark?

1996:6

Kulturarvet och transportsystemen: projektrapport i anslutning till länsstyrelsernas uppdrag Regional samhällsplanering för ett miljöanpassat transportsystem

1996:7

Vägen mot miljömålen: vad hände 1995?

1996:8

Förslag till samordnat miljöövervakningsprogram för riksintressanta vattendrag i Göteborgs och Bohus län

1996:9

Kustfågelfaunan i Göteborgs och Bohus län - beståndsutveckling och effekter av fågelskyddsområden

1996:12

Företag och miljö i Bohuslän: en utvärdering

1996:15

Regional miljöövervakning i Göteborgs och Bohus län 1995-1998

1996:18

Vindkraft i Göteborgs och Bohus län: ett policydokument

1997:3

Inventering av naturgrus i Göteborgs och Bohus län

1997:4

Värdefulla rast- och övervintringsområden för sjöfåglar på västkusten

1997:5

Svartedalen : fördjupad utvärdering av natur i centrala Svartedalen

1997:6

Utsläpp av luftföroreningar i Göteborgs och Bohus, Hallands och Älvsborgs län 1994

1997:9

Ädellövskogar i Munkedals kommun

1997:10

Ädellövskogsinventering i Lysekils kommun

1997:11

Ädellövskogsinventering i Tanums kommun

1997:12

Ädellövskogsinventering i Strömstads kommun

1997:14

Mot en hållbar utveckling: vad hände 1996?

1997:16

Massbalansberäkningar i skogsmark i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län

1997:19

Inventering av skrotsten i mellersta och norra Bohuslän

1997:22

Utbredning av fintrådiga grönalger i grunda mjukbottensområden i Göteborgs och Bohus län under 1994-1996

1997:23

Alkonblåvingen i Älvsborgs län samt Göteborgs och Bohus län

1997:24

Bottenfauna i Göteborgs och Bohus läns vattendrag 1996

1967:1

Inventering över markområden som för framtiden bör fredas från skogsplantering

1971:1

Vegetationsundersökning av Ränsliden och Bräcke ängar

1971:2

Sammanställning av ur naturskyddssynpunkt värdefulla områden i Dalsland

1971:4

En botanisk och zoologisk inventering av Vassbotten

1971:5

Naturinventering av Surte, Lilla Edet, Björke

1971:6

Kvartsbrytning i Dalsland. Översiktlig inventering av kvarts och kvartsit

1972:1

Myrinventering i Älvsborgs län. Norra och mellersta delen.

1972:3

Några från botanisk synpunkt intressanta och skyddsvärda områden inom Marks kommunblock

1972:4

Naturinventering av Inlands-Torpe kommun

1973:1

Fågelsjöar i Älvsborgs län

1973:2

Översiktlig naturinventering av nordvästra Dalsland

1973:4

Översiktlig naturinventering i Svenljunga kommun

1973:5

Översiktlig naturinventering i Vårgårda kommun

1973:6

Översiktlig naturinventering i Herrljunga kommun

1973:7

Bokskogar i södra Älvsborgs län

1973:8

Översiktlig naturvårdsinventering av Marks kommun

1974:2

Naturinventering av Brudfjället

1974:3

Myrinventering i Älvsborgs län. Södra delen

1974:4

Vegetationen på Kråkeboberg. Skötsel och förslag till reservatsavgränsning

1974:5

Trollås

1974:7

Översiktlig vegetationsinventering Risveden-Rödeneområdet 1974

1974:9

Risveden. Kulturmark och rörligt friluftsliv.

1974:10

Risveden. Sjöar och fåglar

1974:11

Geovetenskapliga synpunkter på naturreservat inom Risveden och Rödeneplatån

1974:12

Risveden. Sammanfattande rapport

del 1, 2

1974:13

Naturobjekt i Alingsås kommun

1975

Grusinventering i Borås kommun

1975:1

Ravinlandskapet i Gesäter

1975:2

Skötselplan för naturreservatet Baldersnäs

1975:3

Naturinventering av Halle- och Hunneberg. I. Geovetenskap

1975:4

Naturinventering av Halle- och Hunneberg. II. Botanik

1975:5

Naturinventering av Halle- och Hunneberg. III. Zoologi

1975:7

Naturinventering av Halle- och Hunneberg. V. Friluftsliv 1 och 2

1975:14

Ramlamossen - naturinventering

1975:15

Buarås

1976:1

Skötselplan för naturreservatet Baktrågen

1976:2

Kroppefjäll: naturbeskrivning: utvärdering: förslag till markdisposition

1976:3

Naturinventering av Gösjön

1976:4

Örekilsälvens dalgång i Dalsland: en naturinventering

1976:5

Naturinventering av Henriksholm

1976:6

Fritid i Älvsborgs län: inventering av frilufts- och idrottsanläggningar

1976:7

Naturinventering av Kroppefjäll

1976:8

Kroppefjäll - förslag till markanvändning och åtgärder

1976:9

Åsundenområdet

1977:1

Naturinventering av Skärboområdet

1977:2

Ryr: botanisk inventering av ett skifferområde i Dalsland

1977:3

Naturinventering av Lärkemossen-Fåglumsmossen

1977:4

Skötselplan för naturreservatet Hullsjön

1978:2

Halle- och Hunneberg. Sammanfattande rapport

1978:3

Myrar i Dalskog

1979:1

Tösse skärgård: naturbeskrivning och förslag till åtgärder för bevarande

1979:2

Ödskölts moar: geologisk inventering och naturvårdsbedömning

1979:3

Vänersnäs: översiktlig naturinventering

1979:4

Vassgårdenområdet: geologisk inventering och naturvårdsbedömning

1980:1

Försurning av grundvatten i Älvsborgs län: undersökning av kommunala grundvattentäkter

1980:2

Försurning av sjöar i Älvsborgs län

1980:3

Ornitologisk inventering av våtmarksbiotoper i Göta älvs dalgång 1977

1980:4

Grusinventering: Bengtsfors kommun

1980:5

Ornitologisk inventering av Hästefjordsområdet

1980:6

Grusinventering: Dals Eds kommun

1980:7

Stora Le i Dalsland - en limnologisk undersökning 1979

1980:8

Ivägsåsen och Moarne: geologisk inventering

1980:9

Skjutbanor i Älvsborgs län: inventering 1980

1980:10

Grusinventering: Melleruds kommun

1980:11

Inventering av kryptogamfloran i Sörknattenområdet

1981:1

Jämförande inventering av våtmarker i västgötadelen av Älvsborgs län

1981:2

Försurningseffekter på sötvattensmollusker

1981:3

Försurning av grundvatten i Älvsborgs län: undersökning av enskilda grundvattentäkter

1981:4

Grusförsörjningsöversikt för Tvåstad

1981:5

Motorsport- och vattenskidbanor i Älvsborgs län: inventering 1980/81

1981:6

Hjortens udde: geomorfologisk naturvårdsinventering

1981:7

Jämförande inventering av våtmarker i Dalsland

1981:8

Naturinventering av Stora Tresticklaområdet

1981:9

Översiktlig naturinventering av vissa vattendragssträckor

1981:10

Inventering av Äramossen - Rullamossen

1981:11

Skötselplan för naturreservatet Norra Båsane

1982:1

Miljövårdsplanering i Älvsborgs län

1982:2

Modellbilar, modellbåtar och modellflyg i Älvsborgs län: inventering 1982

1982:3

Grusinventering: Färgelanda kommun

1982:4

Grusinventering: Åmåls kommun

1982:5

Kvartär- och berggrundsgeologisk guide över Dalsland

1982:6

Djup och Tansjön: en limnologisk undersökning 1981

1982:7

Grusinventering av Ulricehamns kommun samt geovetenskaplig skyddsvärdebedömning av Ätrans dalgång inom kommunen

1983:1

Biologisk referensundersökning av åtta vattendrag i Älvsborgs län

1983:2

Naturinventering av Tingvallamossen

1983:3

Kriterier för värdering av sjöar från naturvårdssynpunkt

1984:1

Tillförsel och transport av näringsämnen i Dalbergså, Dalsland

1984:2

Bredfjället-Väktorområdet: naturinventering och förslag till naturvårdsprogram (P-län)

1984:3

Göta älvs dalgång: geovetenskapligt underlagsmaterial för planering av landskaps- och naturvård Göta älvs dalgång inom Älvsborgs län

1984:4

Dalslands kanal: en utvärdering av recipientundersökningar

1985:1

Lövskogsinventering i Marks kommun

1985:2

Lövskogsinventering i Tranemo kommun

1985:3

Fåglar och fågelbiotoper i Vänern

1986:1

Känsligheten för grundvattenförsurning i Dalsland

1986:2

Avloppsförhållanden i Älvsborgs län år 1984

1986:3

Bottenfaunan i Laxsjön och Östebosjön 1984: två metallbelastade sjöar i Dalslands kanal

1986:4

Grundvattnets försurningskänslighet i Marks kommun

1986:5

Lövskogsinventering i Lerums kommun

1987:1

Lygnern 1984 - och för hundra år sedan

1987:2

Naturinventering av Åsundenområdet

1987:3

Rikkärr och torrängar i Ätradalen

1987:4

Viskadalen: naturinventering

1987:5

Dättern: ornitologisk inventering av en vänervik

1987:6

Grus och berg i Lerums kommun

1987:7

Ängar och hagar i Vårgårda

1987:8

Lövskogsinventering i Alingsås kommun

1987:9

Lavarna och luften på Dal och i Trestad: en inventering av epifytiska blad- och busklavar i och omkring föroreningskällor i norra Älvsborgs län och Trestadsområdet

1987:10

Grus och berg i Ale kommun

1987:11

Freonanvändning i Älvsborgs län 1986

1987:12

Gingri-Mölarp: naturinventering

1987:13

Åsunden, Yttre Åsunden och Torpasjön - en limnologisk undersökning 1985

1988:1

Lövskogsinventering i Trollhättans kommun

1988:2

Lavarna och luften i Ulricehamnsområdet. Miljöfarligt avfall i Älvsborgs län 1980, 1985 och 1986

1988:3

Lövskogar i Dals-Eds kommun

1988:4

Anten: en limnologisk undersökning 1985-1987

1988:5

Lavfloran i skogliga observationsytor

1988:6

Stora Mollungen: naturinventering

1988:7

Ängar och hagar i Herrljunga

1988:8

Storlommens häckningsbiologi och fågelskyddsområdenas betydelse i sjösystemet Fegen-Svansjöarna-Kalvsjön

1988:9

Lövskogar i Svenljunga kommun

1988:10

Vegetation och fågelliv i Tydjesjön

1988:11

Viskan under 50 år: en utvärdering av vattenkvalitetsdata

1988:11B

Viskan under 50 år: sammanställning av fysikaliska-kemiska analysdata

1988:12

Grus och berg i Tranemo kommun

1989:1

Lövskogsinventering, Ulricehamns kommun

1989:2

Lövskogsinventering, Bengtsfors kommun

1989:3

Lövskogsinventering, Melleruds kommun

1989:4

Lövskogsinventering, Lilla Edets kommun

1989:5

Ängar och hagar i Ulricehamns kommun

1989:6

Ängar och hagar i Tranemo kommun

1989:7

Ängar och hagar i Svenljunga kommun

1989:8

Sjöar i Älvsborgs län, norra delen: beskrivning och naturvärdesbedömning

1989:9

Sjöar i Älvsborgs län, södra delen: beskrivning och naturvärdesbedömning

1989:10

Grushushållningsplan för Vårgårda kommun

1989:11

Berg för krossning i Trestadsområdet

1990:1

Ängar och hagar i Borås kommun

1990:2

Lövskogsinventering i Herrljunga kommun

1990:3

Lövskogar i Färgelanda kommun

1990:4

Lövskogsinventering, Vårgårda kommun

1990:5

Lövskogsinventering, Borås kommun: inventering 1985 med komplettering 1988-89

1990:6

Grus och alternativa material inom trestadsregionen: inventering 1989 (P-län)

1990:7

Hushållningsplan för grus- och bergmaterial i trestadsområdet (P-län)

1990:8

Lövskogsinventering, Ale kommun: regionalt planeringsunderlag

1990:9

Ängar och hagar i Marks kommun

1991:1

Naturinventering i riksintresseområdet Högheden-Baljåsen, Dalsland

1991:2

Lövskogsinventering, Vänersborgs kommun

1991:3

Lövskogsinventering, Åmåls kommun

1991:4

Årsrapport: miljöövervakning 1990 Älvsborgs län: miljöövervakningsprogrammet: nedfall: skogsskador: försurning

1991:5

Ellenösjön-Östersjön: tillstånd och närsaltbelastning 1985-1990

1991:6

Flodpärlmusslan i Älvsborgs län

1991:7

Grusinventering i Herrljunga och Vårgårda kommuner: regionala inventeringar av grus m.m.

1991:8

Berg för krossning i Herrljunga och Vårgårda kommuner: inventering

1991:9

Vänerns skärgårdsområden, Älvsborgs län: vattenkemi, plankton och påväxt 1990

1991:10

Rikkärr och örtrika fuktängar i Ulricehamns kommun

1992:1

Sumpskogar i Ulricehamns kommun

1992:2

Drakblomma och smalbladig lungört i Ätradalen

1992:3

Östadsåsen, Jutåsdeltat och Vallåsen: en geovetenskaplig värdering

1992:4

Mjörn: en limnologisk studie 1990

1992:5

Berg för krossning i Borås kommun (1992)

1992:6

Vattendrag i Ulricehamns kommun

1992:7

Miljögifter i vänerlax: kvicksilver och klororganiska föreningar i lax, öring och siklöja

1992:8

Årsrapport: miljöövervakning 1991 Älvsborgs län miljöövervakningsprogrammet: nedfall: skogsskador: eutrofiering: miljögifter m.m.

1992:9

Katalog över eutrofiering

1992:10

Ängar och hagar i Alingsås kommun

1992:11

Miljögifter i Älvsborgs län: bakgrundshalter i källsjöar 1991

1993:1

Ängar och hagar i Bengtsfors kommun

1993:2

Ängar och hagar i Dals-Eds kommun

1993:3

Ängar och hagar i Färgelanda kommun

1993:4

Lavarna och luften: på Dal och i Trestad samt i Ulricehamn: lavflorans utveckling från 1986 till 1992

1993:5

Årsrapport: miljöövervakning 1992 Älvsborgs län: regional miljöövervakning: nedfall: skogsskador: eutrofiering m.m.

1993:6

Våtmarker i Älvsborgs län

1994:1

Lövskogar i Älvsborgs län: en sammanställning

1994:2

Skogsmarkens försurningskänslighet i Älvsborgs län: delrapport 1

1994:3

Grosjön: tio års fågelinventeringar

1994:4

Miljöstrategi inför 2000-talet: en regional agenda för Älvsborgs län

1994:5

Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län

1994:6

Ängar och hagar i Älvsborgs län: del 1: sammanfattning

1994:7

Ängar och hagar i Älvsborgs län: del 2: katalog, del 2: katalog forts.

1994:8

Miljötillståndet 1993: Älvsborg: årsrapport över miljöövervakningen

1994:9

Nötkreatursbete i naturlig hagmark: effekter på flora och vegetation i för naturvården intressanta områden i Sjuhäradsbygden, södra Västergötland

1995:1

Lax och öring i Älvsborgs län

1995:2

Hotade landlevande evertebrater i Älvsborgs län

1995:3

Berg för krossning i Åmåls kommun

1995:4

Våtmarker i Ale, Alingsås, Lerums, Lilla Edets och Trollhättans kommuner

1995:5

Referenssjöar i Älvsborgs län: utvecklingen 1984-94

1995:6

Regional samhällsplanering för ett miljöanpassat transportsystem: ”RES-uppdraget”

1995:7

Miljöstrategi inför 2000-talet: program för uppföljning av miljöstrategins mål och åtgärder

1995:8

Inventering av naturgrus samt berg för krossning i Alingsås kommun. Kartor sidan 11, 15, 27, 31, 38, 42, 47

1995:9

Berg för krossning i Svenljunga kommun

1995:10

Källor i Nårunga socken

1995:11

Berg för krossning i Lilla Edets kommun

1995:12

Berg för krossning i Färgelanda kommun

1995:13

Investigations of sediment toxicity in the Dalsland channel lake system

1995:14

Miljötillståndet i Älvsborgs län: årsrapport från miljöövervakningen 1995

1995:15

Inventering av naturgrus för betongtillverkning i Göteborgsregionen

1995:16

Berg för krossning i Borås kommun (1995)

1995:17

Berg för krossning i Melleruds kommun

1996:1

Kryptogamer inom regional miljöövervakning: arter: metoder: dokumentation: programförslag för Älvsborgs län

1996:2

Ängar och hagar i Trollhättans och Lilla Edets kommuner

1996:3

Ängar och hagar i Vänersborgs, Melleruds och Åmåls kommuner

1996:4

Ängar och hagar i Ale och Lerums kommuner

1996:5

Energiskatters påverkan på industrins koldioxid- och svavelutsläpp: en studie av företag i Älvsborgs län

1996:6

Miljöatlas Göta älv

1997:1

Säveån en naturinventering i Lerums kommun

1997:2

Plan för biologisk återställning i vissa okalkade vatten

1997:3

Miljöstrategi inför 2000-talet: lägesrapport -97: uppföljning av miljömål och åtgärder

1997:4

Alkonblåvingen i Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus län

1997:5

Landskapsförändringar i Älvsborgs län 1986-1995

1997:6

Miljötillståndet i Älvsborgs län: årsrapport från miljöövervakningen (1997)

1997:7

Naturinventering Trollhättan: Göta älv: Ryrbäcken: Brandsbo-Öresjö

1997:8

Anten, en sjö hotad av eutrofiering: en limnologisk undersökning 1996.

1997:9

Miljöfarlig verksamhet: sammanställning av 1996 års miljörapporter

1997:10

Extensiv övervakning av försurningskänsligt grundvatten i Älvsborgs län: metodik för framtagande av övervakningsnät samt resultat för 1997

1997:11

Från Rio till ÖP: agenda 21 i kommunal översiktlig planering

1997:12

Specialundersökning av Lilla Le 1996-97

1994:1

Skogsmarkens försurningskänslighet i Älvsborgs län: bilaga till delrapport 1

1994:2

Problem med reglering av sjöar och vattendrag i Älvsborgs län: resultatet av en enkät 1993

1994:3

Sedimentundersökning i Dalslands kanals sjösystem 1993: metaller och PCB

1994:4

Sammanställning av naturinventeringar kring Ranneberget i Melleruds kommun, Dalsland

1994:5

Mörtebolstjärnet: fågelfaunan första året i en nyskapad våtmark

1994:6

Utsläpp från miljöfarlig verksamhet 1993: en sammanställning av 1993 års miljörapporter

1995:1

Trädlevande lavar i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län: delprojekt 2: 1994/95: projektet ”Provinsflora” över trädlevande lavar i västra Sverige”

1995:2

Förteckning över GIS-teman

1995:3

Jordbruksåar i Älvsborgs län : en undersökning av vattenkvaliteten

1995:4

Biologisk mångfald i Älvsborgs län: viktiga undersökningar och inventeringar

1995:5

Inventering av värdefulla skogsobjekt i Lilla Edets kommun

1995:6

Hantering av kommunikationsfrågor

1995:7

Bottenfaunaundersökning i Älvsborgs län 1994

1995:8

Metaller i abborre från fem källsjöar i Älvsborgs län 1991-94: en utvärdering och underlag för fortsatt övervakning

1995:9

Elfiskeundersökningar i Älvsborgs län 1994

1995:10

Utsläpp från miljöfarlig verksamhet 1994: sammanställning av 1994 års miljörapporter

1995:11

Metodik för inventering av forsar och fall

1995:12

Övervakning av grundvatten i Älvsborgs län

1996:1

Jordbruket och vattendragen i Färgelanda kommun: en beskrivning av jordbrukets närsaltförluster och förslag till skyddszoner, våtmarker och andra åtgärder

1996:2

Täkthandläggning: rekommendationer

1996:3

Återkolonisation och inplantering av bottenfauna : en undersökning i två vattendrag efter kalkning 1991-1995

1996:4

Bottenfaunaundersökning i Älvsborgs län 1995

1996:5

Inventering av rikkärr i Hjärtums socken

1996:6

Naturvärden på Kroppefjäll: översiktlig naturinventering av Kroppefjällsplatån

1996:7

Elfiskeundersökningar i Älvsborgs län 1995: fältrapport

1996:8

Skogsmarkens försurningskänslighet: kritisk belastning, modellberäkning: delrapport 2

1997:1

Studier av vegetationsförändringar i naturreservatet Lärkemossen

1997:2

Utsläpp av luftföroreningar i Göteborgs och Bohus, Hallands och Älvsborgs län 1994

1997:3

Vegetationsanalyser vid Nolhagaviken, Alingsås kommun: undersökningar och slutsatser 1996

1997:4

Inventering av fågelskär i Vänern 1996

1997:5

En översiktlig beskrivning och naturvärdesbedömning av Kvarnsjöområdet i Risveden

1997:6

Elfiskeundersökningar i Älvsborgs län 1996 slutsåld

1997:7

Svartedalen : översiktlig inventering av naturvärden i kronoparken Torskog, Lilla Edets kommun

1997:8

Bottenfaunaundersökning i Älvsborgs län 1996

1997:9

RUM: Regionalt UnderlagsMaterial: sammanställning av utredningar, program och annat planeringsunderlag för den fysiska planeringen och andra markanvändningsbeslut

1997:10

Naturvärden enligt System Aqua i 23 sjöar i västra Götaland

1997:11

Ej utgiven

1997:12

Inledande undersökningar på abborre (Perca fluviatilis) och öring (Salmo trutta lacustris) från Bengtsbrohöljen i Dalslands kanals sjösystem

1997:13

Miljödialog - 97: dialogen om miljö, utveckling och god samhällsplanering

1979:18

Kulturvårdsplanering: underlagsmaterial Msd

1980:4

Turism och rekreation i Skaraborg

1980:6

Turism och rekreation i Skaraborg: bilaga: kap. 5 underlagsmaterial

1981:2

Uthyrningsstugor i Skaraborg: en idéskrift

1983:6

Ryfors park under hundra är

1984:4

Turismens betydelse för ekonomi, service och sysselsättning: en jämförelse mellan åren 1978 och 1982

1973:1

Sammanställning av vissa bestämmelser angående utomhusreklam m.m.

1974:2

Kortfattad lägesrapport beträffande hydrologisk utredning i Skaraborgs län

1974:3

Sammanställning dels av länsstyrelsen redovisade mätdata beträffande avloppsutsläpp från Fiskeby AB, Katrinefors bruk, dels av utförda recipientundersökningar i Mariestadsfjärden

1974:4

Naturreservat, landskapsskyddsområden, strandskyddsområden, fridlysta växter m.m. inom Skaraborgs län

1974:5

Älgavskjutningen i Skaraborgs län

1974:6

Friluftsanläggningar i Skaraborgs län

1974:7

Fritidshus - primärbostad

1974:8

Närsaltundersökning i Ösans avrinningsområde

1975:3

Älgavskjutningen i Skaraborgs län 1974

1975:4

Geohydrologisk inventering : grundvattenförhållanden i Visingsö : sandsten och urberg inom området Karlsborg­-Habo

1975:5

Geohydrologisk inventering: förekomst av fluor i berggrundvatten inom området Mariestad-Töreboda-Viken­Timmersdala-Lugnås

1975:7

Undersökning av metallinnehållet i en vattenmossa (Fontinalis spp) från fyra avrinningsområden inom Skaraborgs län

1976:2

Byggnadsnämndskonferens i Flämslätt

1976:4

Fågellivet i skärgården och strandlinjen på Kållandsö 1975

1976:5

Naturreservat, landskapsskyddsområden, fågelskyddsområden, fridlysta växter m.m. inom Skaraborgs län

1976:6

Inventering av skärgården och strandlinjen på Kållandsö 1975

1976:7

Geohydrologisk inventering: grundvattnets kemiska beskaffenhet inom Kinnekulles paleozoiska bergarter, Västergötland Msd

1976:8

Botanisk inventering på Stora Höga

1976:9

Ekologiska utredningar för dagbrottsbrytning av brunkol i Västtyskland

1976:10

Naturinventering av Djurö skärgård

1976:11

Älgavskjutningen i Skaraborgs län 1975

1977:3

Limnologiska undersökningar i Karstorpssjön 1976

1977:4

Älgjakten i Skaraborgs län 1976

1977:5

Inventering av fågelfaunan i Brommöområdet

1977:6

Inventering av fågelfaunan i Kalvö skärgård

1977:7

Sura sjöar och vattendrag i Skaraborgs län: en sammanfattning av undersökningar utförda 1975-1977

1977:8

Redogörelse för kalkningen av Simsjön på Billingen i Skövde kommun

1977:9

Redogörelse för ett sjökalkningsprojekt i Skaraborgs län 1977

1977:11

Göta kanal: västgötadelen: översiktlig kulturhistorisk inventering 1977

1977:12

Naturinventering av Brommöområdet

1977:13

Naturinventering av Kalvöområdet

1977:14

Bengtstorp-Ullstorpskärren. botanisk inventering och skötselförslag

1977:15

Naturvårdsinventering av Tidaholms kommun

1977:16

Naturvårdsinventering av Falköpings kommun

1978:2

Naturvårdsinventering av Habo och Mullsjö kommuner

1978:4

Naturreservat, landskapsskyddsområden, fågelskyddsområden, fridlysta växter m.m. inom Skaraborgs län

1978:5

Älgjakten i Skaraborgs län 1977

1978:6

Fredsbergs mosse: inventering av det högre djurlivet

1978:9

Fredbergs mosse: inventering av geologi och vegetation

1978:11

Vråhålan, Falköpings kommun: vegetation och markanvändning

1978:12

Ålleberg: inventering med åtgärdsförslag för natur- och landskapsvård

1978:13

Turism och rekreation i Skaraborg 1

1978:15

Naturinventering av Rösjö mosse

1978:17

Tranorna vid Hornborgasjön 1978 : jämte en översikt 1967-1978

1978:18

Inventering av Hökensås naturreservat

1978:19

Sura sjöar och vattendrag i Skaraborgs län – en sammanfattning av undersökningar utförda 1975-1978

1979:1

Inventering av Gudhammarsviken och nedre delen av Hovaåns dalgång (Civilt försvar i Skarab. 1. : orientering)

1979:3

Beräkning av arealbehov för tätortsutveckling

1979:4

Tidan: vattenplanering: underlagsmaterial åt Vattenplaneringsutredningen

1979:5

Älgjakten i Skaraborgs län: 1978

1979:6

Sydbillingens platå

1979:8

Tidan, 1966-78: en sammanfattande redogörelse för undersökningsverksamheten i Tidan med tillflöden

1979:10

Inventering av geovetenskapliga värden i Stråkendalen Msd

1979:11

Geovetenskaplig inventering av Munkaskogsområdet

1979:15

Turism och rekreation i Skaraborg 2

1979:16

Milstenar i Skaraborgs län

1979:18

Kulturvårdsplanering: underlagsmaterial Msd Vbg

1980:2

Radon

1980:3

Kulturminnesvård och kulturminnesvårdsskyltar i Skaraborgs län

1980:4

Turism och rekreation i Skaraborg

1980:5

Granviksprojektet

1980:6

Turism och rekreation i Skaraborg: bilaga: kap. 5 underlagsmaterial

1980:7

Älgjakten i Skaraborgs län: 1979

1980:9

Österplana vall: skötselförslag och beskrivning av ett planerat naturreservat Msd

1980:13

Ett års detaljplan 1978/1979

1971:2

Uthyrningsstugor i Skaraborg: en idéskrift

1981:3

Naturreservat, fågelskyddsområden, landskapsskyddsområden, fridlysta växter och djur m.m. inom Skaraborgs län

1981:4

Älgjakten i Skaraborgs län: 1980

1981:10

Statistisk sammanställning och utvärdering av försurningsundersökningar i vattendrag inom Skaraborgs län, 1975-80

1982:2

Två års detaljplaner 1979/80-1980/81

1982:3

Inventering av snäckor, musslor och sniglar (mollusker) i Valleområdet

1982:4

Skogastorpskärret: ”Västergötlands orkidéparadis”: botanisk dokumentation och skötselplan Msd

1982:5

Turism och rekreation i Skaraborg : remissammanställning rapport 4/80

1982:6

Grusinventering i Skaraborgs län

1982:9

Älgjakten i Skaraborgs län: 1981

1982:12

Inventering av mossor och lavar i Valle-området

1982:13

Inventering av svampar och insekter i Valle-området

1982:17

Väneranknuten turism: rapport oktober 1982: förutsättningar och omfattning

1982:18

Betning av utsäde: rapport om betningsverksamheten i Skaraborgs län

1982:19

Fysisk riksplanering: länsstyrelsens redovisning

1982:20

Inventering av lösningsmedel och stoft i Tibro 1981: del 1: lösningsmedel Msd

1983:2

Ett års byggnadslov utanför detaljplan 1981

1983:4

Älgjakten i Skaraborgs län: 1982

1983:5

Baremosse - ett riksobjekt Msd

1983:6

Ryfors park under hundra år

1983:11

Åtgärder för friluftslivet på Brommö

1983:13

Översiktlig inventering och skötselplaneförslag över Ålleberg

1984:2

Ett års byggnadslov utanför detaljplan 1982

1984:3

Tiveden: program för förbättring av vägvisningen i centrala Tiveden

1984:4

Turismens betydelse för ekonomi, service och sysselsättning : en jämförelse mellan åren 1978 och 1982

1984:5

Hornborgasjöns tranor 1983

1984:6

Älgjakten i Skaraborgs län: 1983

1984:9

Naturvårdsprogram för Skaraborgs län

1984:13

Översiktlig inventering av lövskog och lövhagar i Hjo kommun Msd. Översiktskarta, karta 1-18.

1984:15

Reguljärflyg i Skaraborgs län: en förstudie

1984:17

Tillförsel och utförsel av näringsämnen i Tidans avrinningsområde

1985:2

Inventering av vattendrag till Vänern inom Skaraborgs län

1985:3

Älgjakten i Skaraborgs län: 1984

1985:11

Industrimiljön på Ön i Tidaholm: kulturhistorisk utredning

1985:14

Kvicksilverhalt i fisk i vissa sjöar, Skaraborgs län

1985:17

Fåglar och fågelbiotoper i Vänern

1986:2

Älgjakten i Skaraborgs län: 1985

1986:3

Reguljärflyg i Skaraborg: förslag

1986:9

Rast- och informationsplatser i Skaraborgs län

1986:16

Ekologiskt särskilt känsliga områden i Götene kommun: metodstudie

1986:17

Översyn av riksintressen för naturvård, kulturminnesvård och friluftsliv (2 kap 6 § NRL), förslag till avgränsning av områden med geografiska bestämmelser (3 kap 1, 2 §§ NRL): regionalt planeringsunderlag

1986:18

Vartofta-Åsaka: Nolgården-Näs inventering

1986:19

Vaxholmen-Dala inventering

1986:20

Munkängarnas inventering

1987:3

Botanisk inventering av Björnebergsängarna på Kinnekulle

1987:4

Fågelinventering: med naturvärdesbedömning av innerskärgården mellan Storeberg och Söne mad i Lidköpings kommun

1987:6

Älgjakten i Skaraborgs län: 1986

1987:7

Lugnåsberget: markanvändningshistorisk studie

1987:10

Naturinventering av Lugnåsberget

1987:13

Karlsborgs fästning: utvecklingsprogram för turism

1987:14

Västra Vättervägen

1987:15

Länsturismen 1986

1988:2

Vänern 1986: näringsbelastning på Vänern under 1970- och 1980-talen Msd

1988:3

Älgjakten i Skaraborgs län: 1987

1988:5

Ängs- och hagmarker i Götene kommun

1988:7

Ängs- och hagmarker i Lidköpings kommun

1989:1

Människan och Hornborgasjön : agrara livsformer kring sjön

1989:2

Ängs- och hagmarker i Gullspångs kommun

1989:4

Naturvård i översiktsplaneringen

1989:6

Älgjakten i Skaraborgs län: 1988

1989:7

Ängs- och hagmarker i Karlsborgs kommun

1989:8

Ängs- och hagmarker i Essunga kommun

1990:2

Ängs- och hagmarker i Skara kommun

1990:5

Ängs- och hagmarker i Habo kommun

1979:6

Älgjakten i Skaraborgs län 1989

1990:9

Ängs- och hagmarker i Tidaholms kommun

1990:16

Ängs- och hagmarker i Vara kommun

1990:17

Länsöverblick Skaraborgs län

1991:2

Våtmarker i Skaraborgs län: del 1-2

1991:5

Sjön Östen : en ekologisk utvärdering och förslag till handlingsprogram för ett internationellt betydelsefullt våtmarksområde

1991:6

Miljöförhållanden i Vänern i Skaraborgs län 1990: vattenkvalitet : växtplankton: påväxt

1991:7

Älgjakten i Skaraborgs län 1990

1991:8

Ängs- och hagmarker i Hjo kommun

1991:9

Ängs- och hagmarker i Mullsjö kommun

1991:10

Ängs- och hagmarker i Mariestads kommun

1991:11

Utvärdering översiktsplaner november 1991

1991:13

Vätterbäckarna i Skaraborgs län: natur- och miljöförhållanden

1992:2

Elfiskeundersökningar 1991 i tillrinningsbäckar till Vättern, Skaraborgs län

1992:3

Försurningssituationen i några Vätterbäckar: en studie av bottenfauna oktober 1991

1992:4

Ängs- och hagmarker i Tibro kommun

1992:5

Älgjakten i Skaraborgs län: 1991

1992:8

Bevarandeprogram och åtgärdsprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden i Skaraborgs län

1992:9

Ängs- och hagmarker i Grästorps kommun

1993:3

Inventering av flodpärlmussla i Skaraborg

1993:5

Vänern 1990: sammanställning av recipientkontroll i och runt Vänern

1993:8

Ängs- och hagmarker i Töreboda kommun

1993:9

Älgjakten i Skaraborgs län: 1992

1993:10

Sjöråsån - en möjlig tillgång i Götene kommun

1994:1

Slafsan: en vattenmiljö värd att bevara

1994:5

Drakblomma

1994:6

Vattenplanering i Tidans jordbruksområden: exempel från Nolängsån, Ösan och Yan

1994:10

Älgjakten i Skaraborgs län 1993

1994:11

Dofsan: en dold resurs i Skara kommun

1994:13

Miljöövervakning i Skaraborgs län : rapport nr 1 från miljöövervakningsgruppen

1994:14

Kalkningseffekter på vattenlevande smådjur i Rödån en studie av bottenfauna hösten 1991, -92 och -93

1994:15

Berg: bygden med stora riksintressen

1994:17

Forsärla, strömstare, kungsfiskare 1992-93

1994:18

Sjöråsån – en tillgång i Götene kommun: slutrapport

1994:19

Ängs- och hagmarker i Falköpings kommun

1995:2

Effekter på bottenfauna av ändrad kalkningsstrategi i Vätterbäckar: en jämförande studie av bottenfaunan insamlad år 1991 och 1994

1995:3

Elfiskeundersökning 1994 i Vätternbäckarna

1995:4

Länsprogram för regional miljöövervakning 1995-98

1995:6

RES: regional samhällsplanering för ett miljöanpassat transportsystem: ett regeringsuppdrag

1995:7

Älgjakten i Skaraborgs län 1994

1995:9

Miljöstrategi för Skaraborg Msd Vbg

1995:10

Provfiske i Tidans, Lidans och Nossans mynningar 1995

1995:11

Inventering av fågelskär i Vänern 1995

1996:2

Rödån och Hökesån: bottenfaunaundersökning hösten 1995

1996:4

Älgjakten i Skaraborgs län 1995

1996:5

Ängs- och hagmarker: sammanställning

1996:6

Miljöövervakning i Skaraborg: årsrapport 1995: når vi miljömålen?

1996:9

Kvicksilverhalter i fisk: en sammanställning

1996:10

Natura 2000: förslag på områden i Skaraborgs län november 1995

1996:17

Hur mår länets sjöar och vattendrag: resultat från Läns- och riksinventeringen 1995

1996:18

Provfisken 1996: nätprovfisken i kalkade sjöar i Skaraborgs län

1997:2

Dokumentation av fågelskär enligt ”Kristinehamnsmodellen”: metodbeskrivning – anvisningar för inventerare

1997:3

Försurnings-, förorenings- och naturvärdesstatus i Gagnån 1995 och Rödån 1996: bedömningar utifrån bottenfaunans artsammansättning

1997:12

Har kalkningen lyckats: en sammanställning av kalkning, effektuppföljning och biologisk återställning sjöar och vattendrag i Skaraborg 1982-1996 Msd Vbg

1997:13

En ny metod för att övervaka miljöförändringar i ängs- och hagmarker

1997:14

Älgjakten 1996

1997:15

Parkering för rast och dygnsvila: delprojekt Parkering och Uppställning För Farligt gods-fordon

1998:2

En återinventering av rikkärr i Skaraborg (Miljöavdelningen, Mariestad)

1998:3

Småvatten i Skaraborg (Naturvårdsenheten, Mariestad)

1998:4

Sydskandinaviska marina flercelliga evertebrater (Naturvårdsenheten, Vänersborg)

1998:5

Effekter på bottenfauna av ändrad kalkningsstrategi i Vätterbäckar (Naturvårdsenheten, Vänersborg)

1998:6

Elfiskeundersökningar i Älvsborgs län 1997 (Naturvårdsenheten, Vänersborg)

1998:7

Undersökningar av bottenfauna i Älvsborgs län 1997 (Naturvårdsenheten, Vänersborg)

1998:9

Övervakning av flodpärlmussla 1997 (Naturvårdsenheten, Göteborg)

1998:11

Älgjakten 1997 i Skaraborgs län (Miljöavdelningen, Mariestad)

1998:13

Elfiskeundersökning i tillrinningsbäckar till Vättern 1997 (Naturvårdsenheten, Vänersborg)

1998:21

Analys av stora opåverkade områden i Västra Götalands län (Miljöanalysenheten, Vänersborg)

1998:25

Resultat från grundvattenövervakning i Göteborgs och Bohus län 1962-1997

1998:26

Uppföljning i landskapsområden i Skaraborg (Naturvårdsenheten, Mariestad)

1998:37

Gammal skog kring Idefjorden och Halle-Vagnaren, Strömstads kommun (Miljöavdelningen, Göteborg)

1998:40

Underlag för miljömål i Västra Götaland (Miljöavdelningen, Vänersborg)

1998:41

Inventering av naturförhållanden i Hene-Skultorps-området. Naturvärden och förslag till skydd. (Miljöavdelningen, Mariestad)

1998:42

Bottnar påverkade av syrebrist/låga syrehalter; Bohuskusten 1997-1998. Hydrografi, primärproduktion och bottenfauna.

1998:44

Torrängar i Ätradalen (Miljöavdelningen, Vänersborg)

1999:1

Eutrofieringseffekter på makroalger – en utvärdering av ”bedömning av tillstånd för Västerhavet – makroalger” (Naturvård- och fiskeenheten Göteborg)

1999:2

Övervakning av miljöförändringar i hagmarker i Västra Götalands län 1998 (Naturvårdsenheten Mariestad)

1999:3

Miljöövervakning av örtrika torrängar i Skaraborg 1998 (Naturvårdsenheten Mariestad)

1999:5

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 (Naturvårdsenheten Vänersborg)

1999:6

Västra Götaland- din miljö (Miljöavdelningen Göteborg)

1999:7

Undersökningar av bottenfauna i Västra Götalands län 1998. (Naturvård och fiske Vänersborg)

1999:11

Elfiskeundersökning i Bohuslän

1999:13

Inventering av fågelskär i Vänern 1998 (Naturvård och fiske Mariestad)

1999:17

Intensivt nät för övervakning av ytligt grundvatten inom Västra Götaland(Naturvård och fiske Vänersborg)

1999:18

Materialförsörjningsplan för Dalsland (Naturvård och fiske Vänersborg)

1999:38

Odlingsbygder i Västra Götaland (Naturvård och fiske, Göteborg)

1999:39

Inventering av natur- och kulturförhållanden i området Liden - Rånna – Ryd (Naturvårds- och fiskeenheten)

1999:40

PCB, metals and benthic fauna in some rivers draining oil-shale mining areas in the lake Peipsi catchment (Analysenheten)

1999:41

Plats för mineraljakt i Västra Götalands län (Analysenheten, Mariestad)

2000:1

Ädellövskogar i Göteborgs och Bohus län (Analys)

2000:2

Lavar och luftföroreningar- förändringar av lavfloran på trädstammar i tätorter och industriområden i Västra Götaland

2000:4

Landlevande mollusker i f d Göteborgs och Bohus län (Naturvårds- och fiskeenheten Vänersborg)

2000:10

Lövskogsinventering i Götene kommun (Naturvårds- och fiskeenheten Mariestad) Översiktskarta

2000:16

Hur man minskar näringstillförseln till Skagerrak (Analys)

2000:18

Miljöövervakning av fåglar på jordbruksmark i Västra Götalands län – resultat från en inventering 1999 av åtta provrutor (Naturvårds- och fiskeenheten Mariestad)

2000:20

Förslag till ett samordnat nationellt- regionalt miljöövervakningsprogram för makrofauna mjukbotten för svenska västkusten (Naturvård- och fiskeenheten, Göteborg)

2000:23

Västkustens havsöring (Naturvårds- och fiskeenheten, Göteborg)

2000:26

Bottenfauna i Västra Götalands län 1999. Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten.(Naturvårds-och Fiskeenheten Vänersborg)

2000:28

Vandringshinder för fisk i Västra Götalands län (Naturvårds- och fiskeenheten Vänersborg)

2000:33

Rolfsåns avrinningsområde – Nuvarande försurningssituation och förslag till samordnade åtgärder (Analysenheten Vänersborg)

2000:36

Fåglar på strandängar i Västra Götaland (naturvård och fiske)

2000:37

Upperudsälven 1981 – 1998 (Analysenheten Vänersborg)

2000:39

Baslinjestudie av bottnar i Gullmarsfjorden –en inventering med ROV-teknik(Naturvårds- och fiskeenheten)

2000:40

Miljöövervakning – fåglar i odlingslandskapet i Västra Götalands län 1999(Naturvårds- och fiskeenheten Mariestad)

2000:41

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1999. Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten. (Naturvårds- och fiskeenheten Vänersborg)

2000:42

Utbredningsförändringar hos vassbälten och sävruggar i sjön Östen(Naturvårds- och fiskeenheten Mariestad)

2000:44

Försurningskänsligt grundvatten i Skaraborg  (Naturvårds- och fiskeenheten Vänersborg)

2000:49

Rödingprovfiske i St. Holmevatten, Sandvatten och Långvattnet sommaren 1999.(Naturvårds- och fiskeenheten Vänersborg)

2000:50

Lövskogsinventering i Karlsborgs kommun (Naturvårds- och fiskeenheten Mariestad)

2000:55

Arealförluster från skogliga avrinningsområden i Västra Götaland (Analysenheten Vänersborg)

2001:1

Utter i Västra Götalands län­ – en sammanställning av observationer till och med år 2000 (Naturvårds- och fiskeenheten,  Mariestad)

2001:4

Halter och transporter av kväve och fosfor i två jordbruksåar i Västra Götalands län, 1988-2000  (Naturvårds- och fiskeenheten, Göteborg)

2001:11

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 2000.- Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten. (Naturvårds- och Fiskeenheten Vänersborg)

2001:18

Tysta områden i Västra Götaland (Naturvårds- och fiskeenheten, Göteborg)


Alger i överflöd­ - skördas för livet (Naturvård- och Fiskeenheten, Göteborg)

2001:21

Algae in excess – harvesting for life. Engelsk version

2001:22

Nätprovfiske i St. Tränningen och Baståsasjön. (Naturvårds- och Fiskeenheten Vänersborg)

2001:23

Nätprovfiske i Ämtasjön. (Naturvårds- och Fiskeenheten Vänersborg)

2001:24

Bottenfauna i Västra Götalands län 2000 – Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten. (Naturvårds- och Fiskeenheten Vänersborg)

2001:25

Övervakningsmetoder för lavar inom regional miljöövervakning, presentation och utvärdering. Naturcentrum, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Kalmar

2001:26

Biobränslen i Västra Götaland – En förstudie. (Samordningsenheten Vänersborg)

2001:27

Mjörn 2000 – en limnologisk studie (Naturvårds- och Fiskeenheten, Göteborg)

2001:31

Områden för riksintresse för friluftsliv (Naturvård- och fiske, Göteborg)

2001:33

Länsstyrelsens arbete inom energiområdet (Samordningsenheten Vänersborg)

2001:34

Miljöövervakning i Västra Götaland 2001

2001:35

Miljöövervakning av ängar i Västra Götalands län 2000 (naturvård- och fiske, Göteborg)

2001:36

Program för luftkvalitetsövervakning i Västra Götaland (Miljöskyddsenheten, Vänersborg)

2001:38

Modelling filamentous algae mats in shallow bays (EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)

2001:39

Teknisk rapport för algskördare och skörd under perioden 1997-2000.(EU-Life Algae, Naturvård- och fiskeenheten)

2001:40

Vägbankars inverkan på vattencirkulationen i grunda havsvikar.(EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)

2001:41

Alternativ användning av marina fintrådiga alger. (EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)

2001:42

Ekonomisk analys för algskörd och användning av fintrådiga alger. (EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)

2001:43

Slutrapport över det biologiska kontrollprogrammet på Åland 2000. (EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)

2001:44

Effekter av fintrådiga alger på rekrytering av rödspotta – en numerisk modell.(EU-Life Algae, Naturvård- och fiskeenheten)

2001:45

Teknikbeskrivning (EU-Life Algae, Naturvård- och fiskeenheten)

2001:46

Rekommendationer för planering och förvaltning. (EU-Life Algae, Naturvård- och fiskeenheten)

2001:47

Biologisk undersökning av grunda havsvikar – effekter av fintrådiga alger och skörd. (EU-Life Algae, Naturvård- och fiskeenheten)

2001:48

Rättsliga förutsättningar för att skörda alger och öka vattenflödet genom vägbankar.(EU-Life Algae, Naturvård- och fiskeenheten)

2001:49

Remote sensing of filamentous algae in shallow waters along the Swedish West Coast(EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)

2001:50

Shallow bay model - case studies (EU-Life Algae, Naturvård- och fiskeenheten)

2001:53

Lövskogar i Mariestads kommun (Naturvård och fiske, Mariestad)

2001:55

Technical Final Report. (EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)

2001:56

Riktlinjer för mastlokaliseringar i Västra Götalands län (Naturvårds- och fiskeenheten Göteborg)

2001:58

Övergripande fiskevårdsplan gällande sötvatten i Västra Götalands län (Naturvårds- och fiskeenheten)

Kontakt