Diarium och allmänna handlingar

Vill du se en allmän handling eller söka på ett ärende hos Länsstyrelsen? Här får du information om vad som gäller för allmänna handlingar och hur du söker i vårt diarium.

Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut.

I vårt diarium kan du söka på ärenden som vi hanterar och se vilka handlingar som kommit in till dem, men du kan inte läsa själva dokumenten.

Ärenden i vårt diarium

I vårt diarium får du tillgång till ärenden som är registrerade från och med den 8 juni 2011. Uppgifterna i diariet är allmänna, vilket innebär att alla har rätt att se dem om de inte är sekretessbelagda.

Har du ett pågående ärende?

Vi registrerar dagligen nya ärenden i vårt diarium, så om du har ett pågående ärende kan du följa det. Sök då på ditt ärende för att hitta information om vilka handlingar som har kommit in till ärendet och vilka beslut som har fattats.

Arkivet i Västra Götaland

I Länsstyrelsen Västra Götalands arkiv förvaras handlingar från i huvudsak 1953 och framåt. Handlingar äldre än 1953 förvaras hos Landsarkivet i Göteborg.

Hos Landsarkivet finns numera även Göteborgs och Bohus läns fordonsregister (bilregister) för åren 1953 till 1973.

Landsarkivet i Göteborglänk till annan webbplats

Länsstyrelsens arkiv innehåller bland annat handlingar om fastighetsdeklarationer, stiftelser, strandskyddskartor och byggnadsminnen.

I Länsstyrelsen vattenarkiv finns material som handlar om markavvattning och täckdikning. Här kan du hitta kartor, ritningar och förrättningsakter om dikningsföretag. De flesta digitala handlingar kan du själv ladda ner via vattenarkivets karta. Du som är GIS-användare kan få shapefiler med översikt över dikningsföretagens utbredning.

Vattenarkivets kartalänk till annan webbplats

Att beställa en handling

Fyll i beställningsformuläret nedan med information som passar din begäran allra bäst.

Vad kostar det?

Länsstyrelsen tar ut en avgift för kopior av pappers- och digitala handlingar. Länsstyrelsen tar ut följande avgifter för utlämning av kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Papperskopia: de första 9 sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kr.

Elektronisk handling: om en beställning tar mer än 10 minuter att hantera ska avgift tas ut med 80 kr per påbörjad tiominutersperiod.

Registreringsbevis för en stiftelse kostar 180 kronor per stiftelse.

Tänk på miljön innan du beställer handlingar på papper. Vi prioriterar att skicka digitalt framför att skicka kopior via post.

Vill du vara anonym när du beställer? Ring eller besök Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Beställ kopia av handling

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du lämnar så mycket information som möjligt om handlingen du söker.


Kontaktperson:Jag har tagit del av informationen om kostnader för kopior: * (obligatorisk)
Multiple selection

Allmänna handlingar

En handling innehåller information av något slag. Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar.

Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän och inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Handlingen är allmän om den har kommit in till oss eller har upprättats hos oss.

När får jag inte ta del av en handling?

  • när handlingen inte är allmän
  • när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda.

Vad innebär sekretess?

Vissa uppgifter i allmänna handlingar är sekretessbelagda. De uppgifterna får vi inte lämna ut till allmänheten.

Du kan be om att få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling. Då gör vi en bedömning av din förfrågan. Vi följer de lagar som finns när vi avgör vad som omfattas av sekretess eller inte. Om du får beskedet att du inte får ta del av uppgifterna i handlingen på grund av sekretess får du också information om hur du kan överklaga.

Du kan få läsa de offentliga delarna i handlingen om du vill. I sådana fall täcker vi över de sekretessbelagda delarna så att du endast kan se de offentliga delarna.

Hur tar jag del av en allmän handling?

För att läsa en allmän handling eller få en kopia kan du:

  • skicka en skriven förfrågan
  • ringa
  • kontakta den ansvariga handläggaren
  • besöka oss.

Får jag ta med handlingarna hem?

Du får inte ta med dig originalhandlingar hem.

Du kan ta del av handlingar genom att:

  • läsa dem i Länsstyrelsens lokaler
  • skriva av dem eller fotografera dem med exempelvis mobilkamera
  • be om att få en kopia på handlingen hemskickad, mot en eventuell kostnad för kopiorna.
  • be om att få handlingen kopierad på plats, mot en eventuell kostnad för kopiorna.

Hur fort kan jag få handlingarna?

En allmän handling ska lämnas ut så fort det går. Det kan ibland ta längre tid om vi måste avgöra om uppgifterna i en handling är sekretessbelagda eller inte.

Kan jag få handlingar via e-post?

Vi är inte skyldiga att lämna ut handlingar via e-post men vi ger ofta den servicen i enlighet med vår serviceskyldighet.

Dataskyddsförordningen kan göra att vi inte får lämna ut handlingar elektroniskt.

Du får vara anonym

Du behöver inte tala om vem du är när du begär ut allmänna handlingar. Du behöver heller inte berätta varför du vill ha handlingarna.

När en handling innehåller eller uppgifter som omfattas av sekretess, kan vi behöva veta vem som begär ut handlingen för att kunna göra en sekretessprövning. Det gäller också om handlingen innehåller personuppgifter eller ska lämnas ut elektroniskt.

Du kan klaga

Om du nekas att ta del av en handling, helt eller delvis, får du information om hur du kan få ett skriftligt beslut som kan överklagas till kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen har tagit för lång tid kan du anmäla det till Justitieombudsmannen.

Din kontakt med oss kan bli en allmän handling

Även informationen om din egen kontakt med Länsstyrelsen kan komma att bli en allmän handling som kan läsas av andra.

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig att hitta rätt i diariet eller ta del av en allmän handling.

Kontakt