Mäns våld mot kvinnor

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad innefattar mäns våld mot kvinnor?

Mäns våld mot kvinnor innefattar:

 • Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.
 • Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål är målet med strategin även att motverka att män, pojkar och HBTQ-personer utsätts för våld, och att kvinnor, flickor och HBTQ-personer utövar våld.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

Exempel på vad vi gör:

 • kommunbesök
 • leder länssamverkan
 • håller i olika nätverk
 • erbjuder kompetensstöd.

Nationell strategi

Det finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller fyra vägledande målsättningar.

Vägledande målsättningar:

 • Ett utökat och förebyggande arbete mot våld.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Effektivare brottsbekämpning.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Regeringen)länk till annan webbplats

Utlysning av utvecklingsmedel gällande universell våldsprevention

Nu är det åter igen möjligt för kommuner och stadsdelar i Västra Götaland att söka utvecklingsmedel för universellt våldsförebyggande arbete.

Vi fördelar för tredje året i rad tre miljoner kronor i utvecklingsmedel för universellt våldspreventivt arbete. Insatserna ska bidra till en utveckling av pågående våldspreventivt arbete, ha en genusförändrande ansats och utgå ifrån våldspyramidens förklaringsmodell.

Universell prevention kan rikta sig till den breda allmänheten, till avgränsande geografiska områden eller till en viss målgrupp oavsett vilka erfarenheter av våld eller risk för våld som målgruppen har.

Stöd för att ansöka

Måndagen 6 maj anordnar vi en utbildningsdag för de kommuner och stadsdelar som önskar få ökad kunskap om våldspyramidens förklaringsmodell och vad en genusförändrande ansats innebär.

Utbildningsdag om utvecklings­medel för universell våldsprevention i vår kalender

På utbildningsdagen kommer vi att gå igenom ansökningsprocessen.

Information om genusförändrande våldsprevention och åskådaransatsen finns i ”Inget att vänta på. Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster” (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2014).

Följande kriterier behöver vara uppfyllda för att ansöka om medel:

 • Sökta medel ska bidra till utveckling av pågående våldspreventivt
  arbete (medel beviljas inte till att starta upp nya projekt)
 • Det våldspreventiva arbetet ska ha en genusförändrande ansats och utgå ifrån våldspyramidens förklaringsmodell om kopplingen och sambandet mellan lindrigt och grovt våld

Särskilt prioriterade insatsområden är:

Insatser som innebär samverkan mellan olika verksamheter och/eller idéburna organisationer

 • Insatser som vänder sig till barn och unga
 • Insatser som bygger på åskådarperspektivet
 • Våld i ungas partnerrelationer
 • Hedersrelaterat våld och förtryck

I denna utlysning kommer vi att särskilt beakta ansökningar från små och medelstora kommuner.

Exempel på insatser som kommuner kan ansöka om medel för:

 • Föräldraskapsstöd
 • Våldspreventiva program
 • Genussmarta arbetssätt
 • Sexualupplysning
 • Kampanjer riktade mot unga eller mot särskilt utsatta grupper

Återrapportering

En skriftlig redovisning av genomförda insatser inklusive en ekonomisk redovisning med utdrag ur huvudbok inlämnas till Länsstyrelsen efter genomfört arbete, senast 1 november 2020. Projekttiden kan inte förlängas och eventuella kvarstående medel återbetalas till Länsstyrelsen.

Observera att Länsstyrelsen är en statlig myndighet vilket innebär att alla inkommande handlingar är offentliga.

Ansökan

Ansökan utvecklingsmedel våldspreventionWord

Skicka en ifylld, underskriven och inskannad kopia av blanketten ”Ansökan utvecklingsmedel våldsprevention” till vastragotaland@lansstyrelsen.se senast 24 maj 2019.

Besked lämnas i slutet av juni 2019.

Svartsjuka är inte romantiskt

Den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt genomförs för tredje året i rad. Med kampanjen vill vi uppmärksamma och synliggöra våld i ungas partnerrelationer. Vi vill också väcka eftertanke hos ungdomar och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut: Vad är egentligen en bra relation eller inte?

Kampanjen pågår under februari och mars månad 2019. Vi som står bakom årets kampanj är Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.

Konferens om våld i ungas partnerrelationer

Onsdagen 27 mars kl. 13–16.30 anordnar Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten och 1000 möjligheter en konferens för att uppmärksamma våld i ungas partnerrelationer.

Ungarelationer.se – kunskap och stöd för unga

I februari 2019 öppnar webbplatsen ungarelationer.selänk till annan webbplats som är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga mellan 15–20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt och/eller utövare.

Så kan din verksamhet delta

Vi har tagit fram ett kampanjmaterial som riktar sig till unga. Där finns information om vart de kan vända sig om de vill ha råd och stöd eller veta mer om våld i ungas partnerrelationer. Din kommun/organisation/verksamhet kan delta i kampanjen genom att:

 • Sprida materialet direkt till unga samt till yrkesverksamma som möter målgruppen. 
 • Informera om de verksamheter som finns i exempelvis din kommun dit ungdomar kan vända sig. 
 • Anordna lokala eller regionala aktiviteter som uppmärksammar våld i ungas partnerrelationer och marknadsföra aktiviteterna med hjälp av kampanjmaterialet.

Nationellt kompetensteam för hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att ge kompetensstöd till myndigheter, landsting, regioner, kommuner och civilsamhället inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer på webbplatsen Hedersförtryck.se

Webbplatsen Hedersförtryck.selänk till annan webbplats

Nationell stödtelefon

Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon för rådgivning. Hit kan du ringa angående ärenden som rör barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för:

 • hedersrelaterat våld och förtryck
 • barnäktenskap
 • tvångsäktenskap
 • könsstympning.

Ring telefonnummer 010-223 57 60

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, klockan 09:00-16:00.

Mobilisering mot hedersrelaterat våld och förtryck inför sommarlovet 2019

För många barn och unga innebär sommarlovet en härlig ledighet. Tyvärr gäller detta inte för alla. Det finns de som riskerar att bli bortförda för eventuellt tvångsgifte, könsstympning eller i uppfostringssyfte. Du som möter barn och unga i ditt arbete behöver vara extra lyhörd inför sommarlovet.

Anmäl till socialtjänsten

Kom ihåg skyldigheten att vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa genast göra en anmälan till socialtjänsten. (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §) När du gör en anmälan kontakta socialtjänsten i din kommun.

Polisanmälan

Kvinnlig könsstympning och tvångsgifte är brottsliga handlingar, även redan på planeringsstadiet. Vid misstanke om brott gör en polisanmälan, telefonnummer 114 14. Är situationen akut ring istället 112.

Stödtelefon för yrkesverksamma

För råd och vägledning i konkreta ärenden kan du ringa det Nationella kompetensteamets stödtelefon på tel. 010-223 57 60.

Webbutbildning för yrkesverksamma

Vill du lära dig mer om hedersrelaterat våld? Migrationsverket har, med stöd från Länsstyrelsen Östergötland, tagit fram en kostnadsfri webbutbildning.

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtycklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Affisch "Höj din uppmärksamhet!"PDF

KönsstympningspassetPDF

Könsstympningspasset är ett informationsverktyg som Länsstyrelserna har tagit fram för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Föräldrar erbjuds ta med passet i samband med resa utomlands. Passet är tänkt att vara ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar att utföra könsstympning.

Könsstympningspass finns på 13 olika språk.

www.hedersfortryck.selänk till annan webbplats hittar du mer material.

Könsstympningspassetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett informationsverktyg som Länsstyrelserna har tagit fram för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Föräldrar erbjuds ta med passet i samband med resa utomlands. Passet är tänkt att vara ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar att utföra könsstympning.

Passet finns på följande språk: svenska, engelska, franska, arabiska, amhariska, dari, albanska, somaliska, swahili (kiswahili), tigrinja, pashto, spanska och tyska.

Samordna gärna er beställning för er kommun/verksamhet!

Antal


Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr

Har du frågor om mobiliseringsarbetet kontakta

Anders Sandberg, Utvecklare, Mäns våld mot kvinnor,
Telefon: 010-224 47 73

E-post: anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se

Setareh Shahbazian Wahnström, Utvecklare, Mäns våld mot kvinnor
Telefon: 010-224 45 17

E-post: setareh.shahbazian@lansstyrelsen.se

Regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel

Regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel stödjer Jämställdhetsmyndigheterna i dessa frågor. Du kan kontakta dem om du behöver råd och vägledning när någon befinner sig i prostitution eller är utsatt för människohandel.

Ring telefonnummer 020-390 000 eller kontakta koordinatorn i regionen. Du hittar kontaktuppgifter hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).

Regionkoordinatorer på NMT:s webbplatslänk till annan webbplats

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld

Barn är särskilt sårbara för kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld. Sårbarheten är extra påtaglig för:

 • små och späda barn
 • barn med funktionsnedsättning
 • barn med kronisk sjukdom
 • barn med otillräckligt vuxenstöd
 • ungdomar som har en sexuell identitet, en könsidentitet eller ett könsuttryck som avviker från normen.

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld är offer för brott och kan vara i behov av stöd och skydd. Länsstyrelsen strävar efter att fler aktörer ska få en kontextuell förståelse för barn som upplever våld och på så vis bli bättre på att identifiera dem.

Mer information

Barnafrid är ett nationellt kunskapscenter som samlar och sprider kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Barnafridlänk till annan webbplats

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse om har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling för att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Allmänna barnhusetlänk till annan webbplats

Regionalt kompetensstöd

Länsstyrelsen kan bidra med kunskap, metoder och implementeringsstöd till myndigheter, landsting, kommuner och civilsamhället. I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för dig som arbetar inom kommunen och behöver mer kunskap om området mäns våld mot kvinnor. I webbstödet finns praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage i form av ”lärande exempel” från olika kommuner.

Ta del av webbstöden på Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats.

Webbstöd för kommuner på NCK:s webbplatslänk till annan webbplats

Webbstöd för vården vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och tandvården, och som möter patienter som utsatts för till exempel våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning eller sexuellt våld.

Ta del av webbstöden på Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats.

Webbstöd för vården på NCK:s webbplatslänk till annan webbplats

Infogeneratorn är Länsstyrelsens verktyg som hjälper dig att kvalitetssäkra din kommuns, landstings eller regions information om våld och föräldraskapsstöd. Informationen kan tas fram på flera olika språk.

Verktyget Infogeneratornlänk till annan webbplats

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor med fokus på våld i nära relationer. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende, och av organisationer inom civilsamhället.

På Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats kan du läsa mer om kursen.

Webbkurs om våld på NCK:s webbplatslänk till annan webbplats

Gå introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationerlänk till annan webbplats

Webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Syftet är att ge dig generell kunskap om ämnet och om hur du kan ge ett gott bemötande.

Utbildningen riktar sig i första hand till sjuksköterskor, barnmorskor och läkare, men är även lämplig för andra som möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade.

Webbutbildningen hålls av Socialstyrelsen.

Gå webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnorlänk till annan webbplats

Webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar med barn och unga och behöver mer kunskap om människohandel och sexuell exploatering.

Läs mer om utbildningen hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).

Människohandel med barn och unga på NMT:s webbplatslänk till annan webbplats

Gå webbutbildningen om människohandel med barn och ungalänk till annan webbplats

Socialstyrelsen erbjuder två webbutbildningar om sex mot ersättning. Den ena riktar sig till personer som arbetar med vuxna, och den andra till dem som arbetar med barn och unga. Det finns även skriftligt utbildningsmaterial för de två inriktningarna, som kompletterar och fördjupar innehållet i webbutbildningarna.

Läs mer om webbutbildningarna och utbildningsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats.

Sex mot ersättning – webbutbildningar och skriftligt utbildningsmaterial på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Gå webbutbildningen Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxnalänk till annan webbplats

Gå webbutbildningen Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och ungalänk till annan webbplats

Regionalt strategiarbete

Länsstyrelsen är regional samordnare för uppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och genomföra den nationella strategin. Detta gör vi genom att ta fram regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med kommuner, landsting och regioner, myndigheter och civilsamhället.

Utveckling av tidigt förebyggande insatser

Våldsförebyggande arbete innebär att sätta in åtgärder som syftar till att förhindra att våld uppstår eller upprepas. Länsstyrelsen arbetar med att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot våld genom att bland annat stötta spridning av våldsförebyggande skol- och föräldrastödsprogram och behandlingsprogram som riktar sig till våldsutövare.

Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med regionala och lokala aktörer som kommuner, landsting och regioner, myndigheter och organisationer från civilsamhället.

Kontakt