Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Extra utlysning av medel inom 37a §

Kommuner kan ansöka om medel från Länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning 
 • eller ge socialt stöd till ensamkommande barn 

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Förstärkning till länsstyrelserna

Regeringen har i vårbudgeten meddelat en förstärkning till länsstyrelserna för flyktingguider och familjekontakter. Förstärkningen omfattar 15 miljoner kronor extra till insatser för föräldralediga och andra personer med små barn.

 • Länsstyrelserna har 81 miljoner kronor att fördela nationellt under 2018. 
 • Länsstyrelsen i västra Götalands län disponerar över 2 351 670 kronor av dessa medel.

Medlen ska lysas ut och utbetalas under 2018.

Målgrupper för insatserna 2018

Målgruppen för insatsen innefattar både nyanlända utlänningar och asylsökande. En insats kan riktas till enbart en av målgrupperna eller till båda målgrupperna.

 • Med nyanlända utlänningar avses personer som omfattas av 5-5b §§ enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
 • Med asylsökande avses utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera.

Prioriterade insatser

Under utlysningsperiod två är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn särskilt prioriterade. Utöver detta prioriteras insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkanspart/-er är etablerad.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om utvecklingsmedel. I den finns även en vägledning för hur en ansökan ska fyllas i. Ansökan skickas till Länsstyrelsen i västra Götalands län och ska ha inkommit senast 3 september 2018

Ansökan utvecklingsmedelWord - innehåller vägledning

Samverkanspart intrygWord - fylls i av samverkanspart

Ansökan gäller i första hand insatser under perioden 2018 och 2019, men ersättning kommer beviljas och utbetalas under budgetåret 2018.

Beslut och utbetalning

Det är Länsstyrelsen i Jönköpings län som:

 • fattar beslut om ersättning (senast den 12 oktober 2018)
 • betalar ut beviljade medel (senast den 1 november 2018)

Redovisning och återbetalning

Länsstyrelsen erbjuder kontinuerlig dialog under insatstiden till den som beviljats ersättning. En delredovisning ska lämnas sex månader efter den i ansökan angivna starttidpunkten, alternativt vid de tidpunkter som meddelas i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Delredovisning/-ar och slutredovisning skickas in till Länsstyrelsen i västra Götalands län.

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Kontaktpersoner

Daniel Uddling telefon 010 -22 44 471

Det går även bra att kontakta delregional kontaktperson:

Kontakt