Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioritetsgrunder 2018

Under 2018 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.
  • Insatser som syftar till att skapa förutsättningar för att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder till nyanlända personer.
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Extra utlysning av medel inom 37 §

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ. Syfte är att underlätta etableringen i samhället.

  • Länsstyrelserna har 80 miljoner kronor att fördela nationellt under 2018.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län har nu 3 792 825 kronor att fördela inom ramen för en extra utlysning.

Inriktning och prioriteringsgrunder 2018

I enlighet med 2018 års regleringsbrev ska länsstyrelserna prioritera insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Särskilt hög prioritet ges till insatser som skapar förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder.

Även insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället är prioriterade.

Målgrupper för insatserna 2018

Enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010:1122) är målgruppen för insatserna nyanlända och/eller ensamkommande barn.

I kategorin nyanlända ingår:

  • Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar
  • Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl
  • Kvotflyktingar
  • Anhöriga till ovanstående grupper

37-medel kan inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller asylsökande barn i familj.

Medel

Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt.

Ansökan ska primärt avse åtgärder under perioden 2018-2019, men om det är särskilt angeläget även 2020. Ersättningen kommer att betalas ut under budgetåret 2018.

Ansökan

Använd blanketten Ansökan om utvecklingsmedel. I den finns även en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Använd blanketten Samverkanspart intyg för eventuell samverkanspart. Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillhanda senast den 3 september 2018.

Ansökan utvecklingsmedelWord - innehåller vägledning

Samverkanspart intygWord - fylls i av samverkanspart

Utbetalning

Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Redovisning och återbetalning

Länsstyrelsen erbjuder kontinuerlig dialog under insatstiden till den som beviljats ersättning. Länsstyrelsen kan medge förändring eller förlängning av en insats för vilken medel beviljats om tillräckliga skäl föreligger.

Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i enlighet med vad som anges i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för redovisningen.

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

DelrapportsmallWord

SlutrapportsmallWord

Kontaktpersoner

Daniel Uddling telefon 010 -22 44 471

Det går även bra att kontakta delregional kontaktperson:

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län