Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2019

Under 2019 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Utlysning av medel inom 37 §

- Insatser och samverkan som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelserna har 60 miljoner kronor att fördela nationellt under 2019. Av dessa har Länsstyrelsen i Västra Götalands län 9 590 000 kronor att fördela.

Inriktning och prioriteringsgrunder 2019

Länsstyrelserna får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete. Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället är prioriterade.

Målgrupper för insatserna 2019

Enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010:1122) är målgruppen för insatserna nyanlända och/eller ensamkommande barn. Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan också omfattas av insatserna.

I kategorin nyanlända ingår:

  • Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar
  • Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl
  • Kvotflyktingar
  • Anhöriga till ovanstående grupper

§ 37-medel kan inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller asylsökande barn i familj.

Medel

Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt. Ansökan ska primärt avse åtgärder under perioden 2019-2020, men om det är särskilt angeläget även 2021. Ersättningen kommer att betalas ut under budgetåret 2019.

Ansökan

Ansökan görs på bifogad blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns ett intyg som eventuell samverkanspart fyller i.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillhanda senast 25 april 2019.

Ansökan utvecklingsmedelWord - innehåller vägledning

Samverkanspart intygWord - fylls i av samverkanspart

Manual för jämställdhetsintegreringPDF

Beslut och utbetalning

Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Redovisning och återbetalning

Länsstyrelsen erbjuder kontinuerlig dialog under insatstiden till den som beviljats ersättning. Länsstyrelsen kan medge förändring eller förlängning av en insats för vilken medel beviljats om tillräckliga skäl föreligger.

Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götaland i enlighet med vad som anges i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för redovisningen.

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

DelrapportsmallWord

SlutrapportsmallWord

Kontaktpersoner

Daniel Uddling telefon 010 -22 44 471

Det går även bra att kontakta delregional kontaktperson:

Kontakt