ANDT-förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDT-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDT-förebyggande arbetet på regional nivå genom

 • utbildning och stöd till kommuner
 • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Regional ANDT-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDT-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDT-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-20120: Mål och insatsområdenlänk till annan webbplats

Regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016 - 2020länk till annan webbplats

Kontakta oss

Lennart Rådenmark, 010-224 45 29

Ulrika Ankargren, 010-224 45 35

Alkohol- och tobakstillsyn

Tillstånd för servering av alkoholdrycker och tillsyn av serveringsställen ligger hos kommunen. Kommunen ansvarar också för tillsynen av försäljningsställen för tobaksvaror och rökfria miljöer. Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar, vilket innebär att vi ska göra tillsyn i länets kommuner. Vi ska även biträda kommunerna med information och råd och främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter. Det centrala tillsynsansvaret ligger hos Folkhälsomyndigheten.

Vad gör Länsstyrelsen?

Arbetet sker främst genom olika samordnande insatser på regional nivå, exempelvis genom att anordna utbildningar, vägleda kommunerna i frågor som rör lagstiftning och genom tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Det är kommunerna som beslutar om serveringstillstånd och genomför tillsyn på restauranger och i butiker som säljer exempelvis folköl, tobak eller elektroniska cigaretter.

Det finns många regler som den som vill sälja alkohol, tobak och elektroniska cigaretter måste följa. Det är i första hand kommunerna som ansvarar för att dessa regler följs.

Länsstyrelsen ger kommunerna råd och stöd i detta arbete och ansvarar för att kontrollera att kommunerna gör det som lagen säger att de ska göra.

Länsstyrelsens uppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

 • ge råd och stöd till kommunerna
 • se till att kommunerna fullgör sin uppgift på ett rättssäkert sätt
 • föra ut den statliga politiken regionalt
 • genomföra uppföljning och utvärdering av alkohol- och tobakslagens funktion och effekter inom länet
 • systematisera, sammanställa och analysera uppgifter om utvecklingen av konsumtionsmönster i länet

Länsstyrelsen ska också i sin verksamhet fånga upp viktiga frågor på lokal och regional nivå och att föra dem vidare till nationell nivå.

Råd och stöd till kommunerna

De som arbetar med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter i kommunerna kan få vägledning från oss. Genom utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning kan länsstyrelsen stötta kommunerna i deras tillsynsarbete. Länsstyrelsen samordnar även kontakter mellan kommuner och andra myndigheter.

Inom följande områden arbetar vi med vägledning och tillsyn:

 • serveringstillstånd
 • försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter
 • inom tobakslagens bestämmelser om rökfria miljöer.

Uppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016-2020

Länsstyrelsen har ett särskilt regeringsuppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn mellan åren 2016-2020. I uppdraget ingår att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn över landet.

I uppdraget ingår att:

 • Utveckla former för samverkan med relevanta aktörer på den regionala nivån.
 • Medverka till den nationella samordning som Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att verka för inom ANDT-området i enlighet med En Samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (skr. 2015/16:86)
 • Underlätta och stödja kommunernas arbete med tillsyn och tillståndsgivning inom området, genom kontinuerlig kompetensutveckling och annat relevant stöd.

Mer om vårt uppdrag

I Västra Götaland arbetar vi för att skapa en god samverkan med kommuner, övriga myndigheter och andra aktörer inom området alkohol, tobak och e-cigaretter.

Som landets största länsstyrelse med 49 kommuner behöver vi i vårt arbete ta hänsyn till de olika behov som finns hos kommunerna. Det kan handla om allt från små kommuner med mindre resurser till större kommuner och olika typer av kommunsamarbeten. Just kommunsamarbeten är vanligt förekommande i Västra Götaland med alltifrån att två kommuner samarbetar om handläggningen till att ett större antal kommuner gått samman. De olika förutsättningarna kräver att vi är anpassliga i vårt sätt att arbeta.

Ända sedan handläggningen av serveringstillstånd flyttades från länsstyrelserna till kommunerna i mitten på 1990-talet har vi i Västra Götaland ansträngt oss för att balansera den svåra uppgiften att vara tillsynsmyndighet samtidigt som vi har ett lagreglerat uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete. Vår ambition är att genom dialog med kommunerna korrigera eventuella brister som upptäcks och att genom olika stödjande insatser skapa de bästa förutsättningarna för kommunerna att göra rätt.

Vårt rådgivande uppdrag

Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt följa våra kommuners behov och önskemål i våra stödjande insatser. Det innebär bland annat att vi anordnar utbildningsinsatser, sammankallar kommunala nätverksträffar och ger individuell rådgivning. Frågeställningar från kommunerna besvaras alltid.

Frågor från allmänheten besvaras också, alternativt hänvisar vi till kommunen om det är lämpligare. Vi har också ett nyhetsbrev som vi publicerar cirka sex gånger per år. Se nedan hur du kan prenumerera.

Utöver det genomför vi samordnad tillsyn med kommunerna och andra myndigheter och vi tar fram material, allt ifrån informationsbroschyrer, förbudsskyltar och tillsynsmaterial. Vi genomför studier och andra undersökningar.

Se nedan för att ta del av material från Länsstyrelsen.  

Vårt tillsynsuppdrag

I Västra Götaland följer vi den nationellt framtagna tillsynsmetoden som kallas för SLATT-metoden (Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen). Det innebär att vi genomför verksamhetstillsyn på plats i kommunen där vi bland annat granskar akter och för samtal med nämnd och förvaltning. Parallellt granskar vi löpande beslut som kommunerna skickar in till Länsstyrelsen.

Under 2018 har vi ett uppehåll i verksamhetstillsynen för att utvärdera och utveckla våra tillsynsverktyg. Arbetet genomförs i samverkan med det nationella länsstyrelsenätverket. Löpande granskning genomförs dock. 

Tillsynsplan 2019PDF

Alkohol, tobak, e-cigg & rökfri miljö är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lyfter sådant som är aktuellt på området.

Brevet vänder sig i första hand till kommunala handläggare inom områdena serveringstillstånd, folköl- och tobaksförsäljning, e-cigaretter samt rökfria miljöer. Även andra intresserade får självklart ta del av innehållet.

Publikationen ges ut av enheten för social hållbarhet, samhällsavdelningen, vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Har du frågor om innehållet vänligen kontakta redaktören.

Våra utgivna nyhetsbrevet

Redaktör: Jakob Kilner, jakob.kilner@lansstyrelsen.se 

Material från Länsstyrelsen

Vi arbetar också med

Ansvarsfull alkoholservering är en utvärderad metod för att minska det alkoholrelaterade våldet i restaurangmiljöer genom att minska erusningsdrickandet. Metoden bygger på tre ben:

 • samverkan mellan myndigheter och bransch
 • utbildning av restaurang- och vaktpersonal
 • förstärkt tillsyn

Vårt uppdrag är att sprida, förankra och fördjupa arbetet med metoden i länets kommuner.

Vi samordnar ett regionalt forum för studenthälsomottagningar och studentkårer vid högskolorna i Borås, Skövde, Trollhättan, Göteborgs universitet och Chalmers. Till forumet bjuds även tillsynshandläggare och drogförebyggare in från respektive kommun.

I forumet för vi diskussioner med inriktning på riskbruk inom hela ANDTS- området. Målet är att öka engagemanget i frågor om; unga vuxnas alkohol- och drogvanor, ansvarsfull alkoholservering vid studentpubar, metodutveckling och samverkan.

Kontakt