Lokala vattenvårdsprojekt - LOVA

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö (LOVA) ger möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt. Projekt som handlar om åtgärder som minskar övergödningen kan få upp till 90 procent i statliga bidrag och övriga projekt kan erhålla högst 80 procent.

Det har kommit en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018. Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Utöver åtgärder som minskar övergödningen kan du också söka medel för åtgärder som rör miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder. Övergödningsinsatser är det högst prioriterade området.

Detta får LOVA-bidrag användas till

 • Övergödning är fortsatt prioriterat – fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
 • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
 • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
 • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

 Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojektlänk till annan webbplats

Vilka kan söka?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa kan söka bidrag.

Så här ansöker du

Länsstyrelsen bestämmer vilket datum som är sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag för nästa omgång är den 31 januari 2019.

 • För att din ansökan ska kunna handläggas behöver alla relevanta fält i blanketten vara ifyllda
 • Ta hjälp av anvisningarna när du fyller i blanketten.
  Länk till blankett och anvisningar finns nedan
 • Vänligen skicka både ifylld Excel-blankett och signerad PDF-fil digitalt till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Blanketter och anvisningar för ansökan och slutrapporteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
På Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Skicka din ansökan till: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Liten karta över LOVA-prioriterade områden

Klicka på kartan för att zooma in.

Förutom de lagstadgade prioriteringsgrunder som framgår av LOVA-förordning kommer den övergripande prioriteringen ske utifrån om åtgärden bedöms kunna bidra till förbättrad status i vattenförekomster, med lägre än god status för näringsämnen, inom prioriterade områden enligt kartan till vänster.

 1. Nordvästra Skaraborg
 2. Dalbergså-Holmsån
 3. 8+fjordar
 4. Friaån

Listan över prioriterade områden är preliminär och kan komma att ändras.

För att underlätta och uppmuntra de kommuner som ännu inte tagit fram en strategisk plan för den framtida hanteringen av de kommunala VA-frågorna, utlyser länsstyrelsen en extra omgång LOVA-bidrag för 2018.

Ansökan ska vara inne senast 2018-11-30. Bidrag kan medges med upp till maximalt 80%.

Målsättningen för arbetet bör vara att ur ett flergenerationsperspektiv skapa ett robust och kretsloppsanpassat system för omhändertagande av avloppsvatten samt säkra en långsiktigt hållbar vattenförsörjning.

Planeringen bör ske med stor hänsyntill hotet om framtida klimatförändringar och risken för återkommande perioder av torka och översvämningar.

Mer information om klimatanpassning finns hos livsmedelsverket:

Livsmedelsverkets klimathandbok för dricksvattenproducenterlänk till annan webbplats

Riktlinjer för hur arbetet kan utföras finns framtagna i Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering:

Rapport 2014:1 - Vägledning för kommunal VA-planeringlänk till annan webbplats

Frågor gällande ansökan om bidrag kan ställas till Steffi Gottschalk 010-224 43 49 och frågor gällande arbetets utförande till Roger Rudolfsson 010-22448 59

Det här kan du inte få stöd för

Observera att stöd inte kan ges för åtgärder som redan har påbörjats. Stöd kan inte heller utgå till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra, eller om man har fått stöd för åtgärden enligt någon annan författning.

För specifik information kontakta oss på Länsstyrelsen eller läs om bidraget på havs-och vattenmyndighetens webbplats.

Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats

Projektkataloglänk till annan webbplats - se andra projekt i Sverige. Ett sätt att hitta idéer

Behövs det tillstånd?

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt andra lagstiftningar innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Till exempel:

Anmälan vattenverksamhet

Strandskyddsdispens

Tillstånd inom naturreservat

Det kan även behövas bygglov, marklov, eller servitut med mera.

Kontakt