Fiskevårdsbidrag

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen ger stöd till prioriterade fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka om medel till fiskevårdsprojekt. Detta är ett anslag som Länsstyrelsen årligen tilldelas från Havs- och vattenmyndigheten. Bidragsandelen är i normalfallet 50 procent men om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

Bidrag lämnas till insatser för att bevara och/eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

  • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis flottledsrensade vattendrag)
  • utsättning av fisk (återintroduktion av arter som försvunnit)
  • fiskevårdsplaner
  • fiskvägar.

Sök fiskevårdsbidrag

Att ansöka om fiskevårdsbidrag 2019

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan ansöka hos Länsstyrelsens Vattenavdelning om medel till fiskevårdsprojekt från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Detta är ett anslag som Länsstyrelsen årligen tilldelas från Havs- och vattenmyndigheten.

Bidrag lämnas med stöd av förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården. Bidragsandelen är i normalfallet 50%. Om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre

Enligt förordningen får bidrag exempelvis lämnas till kostnader för bildande eller ombildande av fiskevårdsområden, insatser för att bevara och/eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden.

Exempel på åtgärder som bidrag kan lämnas till är utsättning av fisk när det gäller återintroduktion av utslagna arter, biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis flottledsrensade vattendrag), fiskevårdsplaner, fiskvägar mm. Ibland kräver åtgärden en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kommer i sin fördelning av medel att prioritera projekt som gynnar bevarandet av hotade arter samt åtgärder som stärker fiskvärdena i vatten som utpekats som nationellt och nationellt särskilt värdefulla ur fiskevårdssynpunkt.

Ansökan om bidrag ska inkomma till Länsstyrelsen senast den 31 januari 2019. Ansökan ska göras på för ändamålet framtagen ansökningsblankett. Länsstyrelsen ser gärna att ansökan skickas in digitalt.

Förordning 1998:1343 om stöd till fiskevårdenlänk till annan webbplats

Anslaget 1:11, Åtgärder för havs-och vattenmiljö
länk till annan webbplats

Ansökan om fiskevårdsbidragExcel

Kontakt