Fiskevårdsbidrag

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen ger stöd till prioriterade fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka om medel till fiskevårdsprojekt. Detta är ett anslag som Länsstyrelsen årligen tilldelas från Havs- och vattenmyndigheten. Bidragsandelen är i normalfallet 50 procent men om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

Bidrag lämnas till insatser för att bevara och/eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

  • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis flottledsrensade vattendrag)
  • utsättning av fisk (återintroduktion av arter som försvunnit)
  • fiskevårdsplaner
  • fiskvägar.

Sök fiskevårdsbidrag

Ansökningtiden för bidrag till fiskevård 2018 gick ut 31 januari.

Länsstyrelsen stödjer prioriterade fiskevårdsprojekt exempelvis genom statliga fiskevårdsbidrag och fiskeavgiftsmedel. Kommuner, lokala och regionala aktörer kan ansöka om medel till fiskevårdsprojekt från anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Bidrag lämnas med stöd av förordningen 1998:1343 om stöd till fiskevården. Bidragsandelen är i normalfallet 50%. Om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

Förordning 1998:1343 om stöd till fiskevårdenlänk till annan webbplats

Anslaget 1:11, Åtgärder för havs-och vattenmiljö
länk till annan webbplats

Ansökan om fiskevårdsbidragExcel

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län