Vatten- och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Vill du veta mer om vattnet i din närhet, exempelvis vilka undersökningar som
görs eller vilka projekt som pågår – kontakta din vattenorganisation. Du kan också få hjälp av Länsstyrelsens kontaktpersoner.

Sveriges vattenorganisationer, Västerhavetlänk till annan webbplats

 1. Vattenrådet för Bohuskusten/Bohuskustens vattenvårdsförbund – Beatrice Alenius/Anna Dimming
 2. Strömsåns vattenråd – Fredrik Larson
 3. Enningdalsälvens vattenråd - Ragnar Lagergren t.f.
 4. Gullmarns vattenråd – Lars Molander
 5. Bäveåns vattenråd – Fredrik Larson
 6. Dalbergsån Holmsåns vattenråd – Johanna Jellinek
 7. Dalslands kanals vattenvårdsförbund/vattenråd – Ragnar Lagergren t.f.
 8. Vänerns vattenvårdsförbund/vattenråd – Agneta Christensen
 9. Gullspångsälvens vattenvårdsförbund/vattenråd – Agneta Christensen
 10. Vätternvårdsförbundet/vattenråd – Sara Peilot
 11. Tidan och Friaåns vattenråd – Johanna Jellinek
 12. Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflöden – Johanna Jellinek
 13. Göta älvs vattenvårdsförbund – Ragnar Lagergren
 14. Säveåns vattenråd – Sara Svedlindh
 15. Mölndalsåns vattenråd – Ragnar Lagergren
 16. Kungsbackaåns vattenvårdsförbund/vattenråd – Steffi Gottschalk
 17. Lygnerns vattenråd – Steffi Gottschalk
 18. Viskans vattenråd – Roger Rudolfsson
 19. Ätrans vattenråd – Roger Rudolfsson
Karta med gränser för de olika vattenvårdsområdena

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

I Västra Götalands län finns två luftvårdsförbund, vars mätningar och beräkningar bland annat används för att kontrollera om miljökvalitetsnormerna för luft (SFS 2010:477) klaras i kommunerna. Verksamheten planeras i löpande femåriga program som beslutas årligen, bland annat i samråd med Länsstyrelsen. Hur programmen ska utformas styrs bland annat av krav som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (NFS 2006:3).

Göteborgsregionens luftvårdsförbundlänk till annan webbplats - Övervakning av luftkvalitet i Göteborgsregionens 13 kommuner. Luftvårdsförbundets syfte är att kartlägga och informera om luftmiljön i regionen samt att ta fram underlag för samhällsplanering och bedömning av miljö- och hälsoeffekter.

Luft i västlänk till annan webbplats - Luftvårdsförbundet för västra Sverige – Samordnad övervakning av luftkvalitet i 38 av länets kommuner. Luftvårdsförbundets syfte är bland annat att kartlägga luftföroreningssituationen i kommunerna, samt för företagsmedlemmarna, genom mätningar och spridningsberäkningar.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluftlänk till annan webbplats - Naturvårdsverket

Kontakt