Västra Götalands regionala miljömål


Generationsmålet, miljömålen och etappmålen ska tillsammans med de regionala tilläggsmålen vara vägledande för miljöarbetet i Västra Götaland. Målen kallas tillsammans Västra Götalands regionala miljömål.

 • Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljömålen ska nås.
 • Miljömålen beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot – den kvalitet miljön ska ha.
 • Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljömål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.
 • Regionala tilläggsmål lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Västra Götalands regionala miljömål består av två delar. Här finns tidigare beslutade nationella miljömål med preciseringar och etappmål som antogs som regionala 2013 (förutom Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet). Här finns också de regionala tilläggsmålen som kom 2015.

Regionala miljömål i Västra Götaland

De regionala tilläggsmålen togs fram av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Främsta utgångspunkten i arbetet var att regionalisera preciseringar och etappmål. Detta gjordes utifrån de regionala miljöutmaningar som redovisats i de årliga bedömningarna av miljömålen. Det finns 50 tilläggsmål, varav 45 är unika (eftersom samma tilläggsmål återfinns under vissa miljömål).

De regionala miljömålen är levande, vilket innebär att de uppdateras med jämna mellanrum. När regeringen kommer med nya etappmål uppdaterar vi de regionala miljömålen.

Bedömning av våra regionala miljömål

Den årliga bedömningen av miljömålen ger regering och riksdag underlag till budgetpropositionen samt utgör underlag för den nationella miljömålsuppföljningen. Den ger även tillfälle att informera om hur miljömålssystemet fungerar och utvecklingen för miljön. I rapporten Miljömålsbedömning 2018 kan man ta del av Västra Götalands senaste bedömning av miljömålen. Här kan du också hitta mer information om hur bedömningsarbetet går till.

Miljömålsbedömning 2018

Bedömning om miljömålen nås och vilken utvecklingstrend de har.

Status för miljömålen i Västra Götaland

Våra regionala miljömål

Här kan ni läsa om vad varje miljömål innebär, hur tillståndet för målen ser ut, vad som har gjorts för målen i länet samt vilka insatser som behövs framöver. 

 

Generationsmålet


Vad innebär generationsmålet?

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation.

Miljöpolitiken ska fokusera på att:

 • Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
 • Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
 • Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
 • Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
 • En god hushållning sker med naturresurserna.
 • Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.
 • Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Hur går det för generationsmålet?

Den samhällsomställning som behövs för att nå det övergripande generationsmålet kräver stora åtgärder och ett brett engagemang i hela samhället. Arbetet måste genomföras på alla nivåer och det krävs åtgärder inom många områden. Åtgärderna bidrar i sin tur till att nå flera av målen i Agenda 2030.

Vidare läsning om åtgärder för att nå Generationsmålet samt indikatorer som används som stöd för bedömning av miljömålet hittar du på den nationella miljömålsportalen.

Om Generationsmålet på Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Begränsad klimatpåverkan


Vad innebär miljömålet?

Halten av växthusgaser i atmosfären ska, i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar, stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedels­produktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Vill du veta hur miljömålet Begränsad klimatpåverkan är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Den globala medeltemperaturen ökar i takt med stigande halter av växthusgaser i atmosfären. För att klara klimatmålet behöver de globala utsläppen av växthusgaser börja minska senast 2020.

Det här har vi gjort i länet

 • Tagit fram en handlingsplan Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om med Västra Götalandsregionen
 • Stöttat arbetet med energi-effektivisering, fossilfria transporter och förnybar energi

Detta behövs nu

 • En bred omställning av hela samhället
 • Miljövänligare transporter
 • Klimatsmart och hälsosam mat
 • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
 • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

För vidare läsning om tillståndet för Begränsad klimatpåverkan läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen. Här kan du även ta del av hur det går för Begränsad klimatpåverkans regionala tilläggsmål.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Birgit Nielsen
Telefon 010-2244677

Frisk luft


Vad innebär miljömålet?

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Vill du veta hur miljömålet Frisk luft är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Länge blev luftkvaliteten allt bättre, men den trenden har planat ut. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar fortsatt skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål med kostnader för bl.a. ohälsa, skördebortfall och sämre tillväxt i skogen.

Det här har vi gjort i länet

 • Vi arbetar med att påverka planering på kommun- och regionnivå för hållbara transporter och bättre luftkvalitet
 • Åtgärdsprogrammet för att klara gränsvärdena för kvävedioxid i Göteborgsregionen har uppdaterats

Detta behövs nu

 • Minska höga halter av partiklar och kvävedioxid från vägtrafik i större tätorter på platser där människor bor och rör sig
 • Minska utsläppen från småskalig vedeldning
 • Minska industriernas och hushållens utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)

För vidare läsning om tillståndet för Frisk luft läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen. Här kan du även ta del av hur det går för Frisk lufts regionala tilläggsmål.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Birgit Nielsen
Telefon 010-2244677

Bara naturlig försurning


Vad innebär miljömålet?

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Vill du veta hur miljömålet Bara naturlig försurning är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Vissa tecken på återhämtning syns även om de försurande effekterna från nedfall och skogsbruk fortfarande överskrider gränsen för vad länets mark och vatten tål. Askåterföringen på skogsmark behöver öka, särskilt i de mest försurningskänsliga områdena.

Det här har vi gjort i länet

 • Planterat in fisk i Torrgårdsvattnet
 • Återfört aska från skogsbrukets brända rester tillbaka till skogen
 • Spridning av kalk över sjöar och vattendrag för att minska försurningen

Detta behövs nu

 • Fortsätta sprida kalk över försurade sjöar och vattendrag
 • Bedriva skogsbruk på ett sätt som minskar försurningen i mark och vatten
 • Minska utsläppen av kväve och svavel från trafiken som orsakar försurning

För vidare läsning om tillståndet för Bara naturlig försurning läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen. Här kan du även ta del av hur det går för Bara naturlig försurnings regionala tilläggsmål.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Steffi Gottschalk

E-post: steffi.gottschalk@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 43 49

 

Giftfri miljö


Vad innebär miljömålet?

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Vill du veta hur miljömålet Giftfri miljö är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Förutsättningarna för att nå målet har blivit bättre. Lagstiftningen omfattar idag regler om klassificering och märkning. Där finns även regler som begränsar användning av farliga ämnen i elektroniska produkter och i leksaker samt förordningar om växtskyddsmedel och biocider.

Det här har vi gjort i länet

 • Sanering av förorenade områden pågår
 • Lantbruken har minskat mängden växtskyddsmedel till vattendrag
 • Allt fler offentliga verksamheter väljer ekologiska livsmedel
 • Utsläppen av metaller från reningsverken har minskat

Detta behövs nu

 • Mycket internationellt arbete återstår, till exempel inom Kemikalielagstiftningen
 • Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS)
 • Efterbehandla fler förorenade områden
 • Arbeta för en giftfri vardag
 • Ökad ekologisk konsumtion och produktion

För vidare läsning om tillståndet för Giftfri miljö läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen. Här kan du även ta del av hur det går för Giftfri miljös regionala tilläggsmål.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Birgit Nielsen
Telefon 010-2244677

Skyddande ozonskikt


Vad innebär miljömålet?

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.

Vill du veta hur miljömålet Skyddande ozonskikt är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Den tidigare uttunningen av ozonskiktet har avstannat. Mycket tyder på att ozonskiktet nu har börjat återhämta sig. Naturvårdsverket bedömer att förutsättningarna är på plats 2020 så att målet blir möjligt att nå.

Det här har vi gjort i länet

 • Arbetat aktivt med att förhindra olaglig export av gamla kylar och frysar med freon
 • Uppmärksammat utsläpp av olika kväveföreningar vid tillsyn och rådgivning

Detta behövs nu

 • Fortsatt internationellt samarbete
 • Utsläppen av lustgas behöver minska eftersom de bryter ner ozonskiktet

För vidare läsning om tillståndet för Skyddande ozonskikt läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen. Här kan du även ta del av hur det går för Skyddande ozonskikts regionala tilläggsmål.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Birgit Nielsen
Telefon 010-2244677           

Säker strålmiljö


Vad innebär miljömålet?

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Vill du veta hur miljömålet Säker strålmiljö är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Målet med Säker strålmiljö är att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att förutsättningarna för att nå målet är på plats år 2020.

Det här har vi gjort i länet

 • Planerat utemiljöer med skugga särskilt vid förskolor, skolor och idrottsplatser
 • Fortsatt arbete med att förbättra strålskyddsarbetet på sjukhus och företag

Detta behövs nu

 • Öka försiktigheten med solandet
 • Mer användning av hörlurar till mobiltelefoner
 • Se upp för exponering av lågfrekventa magnetfält, exempelvis vid kraftledningar

För vidare läsning om tillståndet för Säker strålmiljö läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen. Här kan du även ta del av hur det går för Säker strålmiljös regionala tilläggsmål.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Birgit Nielsen
Telefon 010-2244677

Ingen övergödning


Vad innebär miljömålet?

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Vill du veta hur miljömålet Ingen övergödning är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Utsläppen av kväve och fosfor till havet har minskat sedan mitten av 90-talet, men övergödningssituationen i sjöar, vattendrag och kustvattnen förändras långsamt vilket kan bero på trögheten i naturliga system. Belastningen har minskat men ligger ändå långt över vad som är ekologiskt hållbart.

Det här har vi gjort i länet

 • Rådgivning till lantbrukare om hur de kan minska näringsläckaget från sina marker
 • Minskat antalet enskilda avlopp med orenade utsläpp
 • Byggt stationer i småbåtshamnar för tömning av båtars toaletter

Detta behövs nu

 • Mer effektiv rening av dagvatten i städer
 • Minska utsläppen av kväve till luft
 • Bättre rening av utsläppen från reningsverk och industrier

För vidare läsning om tillståndet för Ingen övergödning läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen. Här kan du även ta del av hur det går för Ingen övergödnings regionala tilläggsmål.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Emelie Möllersten

E-post: emelie.mollersten@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 46 53

 

Levande sjöar och vattendrag


Vad innebär miljömålet?

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Vill du veta hur miljömålet Levande sjöar och vattendrag är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Det sker ett omfattande arbete men ändå inte tillräckligt för att nå målet i tid. Medvetenheten om vattenmiljöfrågorna har dock ökat hos berörda aktörer de senaste åren. Ett sätt att öka åtgärdstakten är genom att förbättra det tvärsektoriella samarbetet.

Det här har vi gjort i länet

 • För flera äldre vattenkraftverk pågår tillståndsprövning och miljöanpassning
 • Spridning av främmande arter har inventerats
 • Kulturvärden har inventerats vid en tredjedel av länets vattenkraftverk

Detta behövs nu

 • Bevara och återskapa varierad natur längs med sjöar och vattendrag
 • Fler beslut om att skydda värdefulla sjöar och vattendrag

För vidare läsning om tillståndet för Levande sjöar och vattendrag läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen. Här kan du även ta del av hur det går för Levande sjöar och vattendrags regionala tilläggsmål.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Ragnar Lagergren

E-post: ragnar.lagergren@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 48 68

 

Grundvatten av god kvalitet


Vad innebär miljömålet?

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Vill du veta hur miljömålet Grundvatten av god kvalitet är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Tillståndsbedömningen för länets grundvatten är osäker på grund av för lite kunskap. Utifrån den begränsade kunskapen bedöms tillståndet för länets grundvatten generellt vara bra och medge en stabil dricksvattenförsörjning, även om lokala problem finns. Behovet av mätdata är stort.

Det här har vi gjort i länet

 • Infört vattenskyddsområden där vattnet rinner till en vattentäkt
 • Skyddat viktiga anläggningar för dricksvatten
 • Flera kommuner har tagit fram planer för att trygga sitt dricksvatten

Detta behövs nu

 • Införa fler vattenskyddsområden
 • Mer övervakning av grundvattnets kvalitet och mängd
 • Ta fram en plan för hur vi ser till att det finns tillräckligt med dricksvatten i framtiden

För vidare läsning om tillståndet för Grundvatten av god kvalitet läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen. Här kan du även ta del av hur det går för Grundvatten av god kvalitets regionala tilläggsmål.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Linda Danielsson

E-post: linda.danielsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 43 62

Hav i balans samt levande kust och skärgård


Vad innebär miljömålet?

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Vill du veta hur miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

De marina områdena är kraftigt påverkade av människan. Takten på åtgärdsarbetet behöver ökas och samordning krävs regionalt, nationellt och internationellt.

Det här har vi gjort i länet

 • Förbud mot att kasta tillbaka kvoterad fisk i havet
 • 17 procent av havsområdena är skyddade
 • Översiktsplaner för kust och hav och havsplanering är på gång

Detta behövs nu

 • Öppna upp vägar som stänger av vattenströmmar
 • Minska mängden skräp till havet
 • Skydda fler fornlämningar under ytan
 • Ett hållbart fiske i Nordsjön
 • Användningen av hav, kust och skärgård måste vara långsiktigt hållbar

För vidare läsning om tillståndet för Hav i balans samt levande kust och skärgård läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen. Här kan du även ta del av hur det går för Hav i balans samt levande kust och skärgårds regionala tilläggsmål.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Jessika Öberg
Telefon 010-2244856

Myllrande våtmarker


Vad innebär miljömålet?

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Vill du veta hur miljömålet Myllrande våtmarker är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Länet är rikt på våtmarker, men skogsmarken brukas intensivt och dikesrensningar riskerar att avvattna våtmarker. Många öppna myrar hotas av igenväxning.

Det här har vi gjort i länet

 • Återskapat rikkärr (en typ av våtmark)
 • Skyddat sex viktiga våtmarksområden
 • Arbetat för större hänsyn till våtmarker inom skogsbruket

Detta behövs nu

 • Skapa fler nya våtmarker
 • Skydda fler våtmarker
 • Förbättra skötseln av strandängar och rikkärr

För vidare läsning om tillståndet för Myllrande våtmarker läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen. Här kan du även ta del av hur det går för Myllrande våtmarkers regionala tilläggsmål.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Anders Bergström
Telefon 010-2245655

Levande skogar


Vad innebär miljömålet?

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Vill du veta hur miljömålet Levande skogar är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Miljöhänsynen vid slutavverkning är fortsatt bristfällig. Målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket ska bidra till förbättring hos aktörerna, men användningen av målbilderna måste öka för att få större effekter.

Det här har vi gjort i länet

 • Skärpt miljötillsynen och ökat antalet tillsynsbeslut
 • Genomfört dialogmöten med tjänstemän och entreprenörer i skogsbranschen
 • Fortsatt utvecklingen av skogsbrukets målbilder för god miljöhänsyn

Detta behövs nu

 • Bättre hänsyn till natur -och kulturvärden vid skogsavverkningar
 • Arbeta för en bredare användning av ”Målbilder för god miljöhänsyn”
 • Öka arealen skyddad skog i snabbare takt

För vidare läsning om tillståndet för Levande skogar läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen. Här kan du även ta del av hur det går för Levande skogars regionala tilläggsmål.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Johan Norman
Skogsstyrelsen
Telefon 031-705 62 42

Ett rikt odlingslandskap


Vad innebär miljömålet?

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Vill du veta hur miljömålet Ett rikt odlingslandskap är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Det här har vi gjort i länet

 • Rådgivning om ekologisk produktion
 • Rådgivning om restaurering, skötsel av betesmarker och natur- och kulturmiljön
 • Inventering av ängs- och betesmarker
 • Fler arter genom att åkermark blir slåtteräng
 • Ifrågasatt exploatering av jordbruksmark

Detta behövs nu

 • Fortsätta utveckla ekologisk produktion
 • Utveckla samarbetsformer för att bevara natur- och kulturvärden i odlingslandskapet
 • Ta fram metoder för samarbete och helhetssyn av markskötsel
 • Bättre planering för att minska exploateringen av jordbruksmark

För vidare läsning om tillståndet för Ett rikt odlingslandskap läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen. Här kan du även ta del av hur det går för Ett rikt odlingslandskaps regionala tilläggsmål.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Marina Bengtsson
Telefon 010-2245607

God bebyggd miljö


Vad innebär miljömålet?

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Vill du veta hur miljömålet God bebyggd miljö är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

För att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö krävs stärkt samhällsplanering och samverkan, bullerhantering, skyddade kulturvärden och tätortsnära grönområden samt ökad energieffektivisering. Bra initiativ har tagits inom Klimat 2030 och det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen.

Det här har vi gjort i länet

 • Ett arbete har startats för att få bättre samordning mellan kollektivtrafik och samhällsplanering
 • Flera underlag om klimatanpassning har tagits fram, och allt fler kommuner tar fram kulturmiljöunderlag
 • Elva av tolv kustkommuner gör någon form av planering för kust och hav

Detta behövs nu

 • Samverkan mellan aktörer för att hantera klimatpåverkan, mobilitet och buller
 • Arbete för en minskad energianvändning under både byggande och renovering
 • Strategier för att ta hänsyn till, bevara och utveckla kulturvärden
 • Förbättra inomhusmiljön i förskola, skola, vårdlokaler och andra boenden

För vidare läsning om tillståndet för God bebyggd miljö läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen. Här kan du även ta del av hur det går för God bebyggd miljös regionala tilläggsmål.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Elisabet Ebeling
Telefon 010-2244483

Ett rikt växt- och djurliv


Vad innebär miljömålet?

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Vill du veta hur miljömålet Ett rikt växt- och djurliv är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Den biologiska mångfalden är hotad. Hänsynen brister inom skogs- och jordbruket och värdefull mark exploateras. Havet drabbas av övergödning och fisketrycket är högt. Effekter av klimatförändringar är synliga på land och i vatten. Främmande arter sprider sig och landskapet växer igen.

Det här har vi gjort i länet

 • Biologiskt värdefulla havsområden har skyddats
 • Vandringshinder för fisk har tagits bort
 • Flera hotade växtarter har förstärkts med utplanteringar

Detta behövs nu

 • Skötseln av ängs- och betesmarker behöver förbättras
 • Större hänsyn krävs i skogs- och jordbruket
 • Fler havsområden behöver skyddas

För vidare läsning om tillståndet för Ett rikt växt- och djurliv läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen. Här kan du även ta del av hur det går för Ett rikt växt- och djurlivs regionala tilläggsmål.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Anders Bergström
Telefon 010-2245655

Kontakt

Anna Bergqvist
Miljöstrateg och Miljömålssamordnare
E-post anna.bergqvist@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 43 67

Kontakt