Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, och stödjer till exempel kommunen i tillsynsarbetet.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak. Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel.

Vem gör vad med förorenade områden?

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn och vägleder kommunerna i sin tillsyn över förorenade områden.
 • Samordnar arbetet med förorenade områden i länet, planerar, prioriterar och följer upp.
 • Vidareförmedlar statliga bidrag för undersökning och sanering till en kommunal eller annan huvudman.
 • Granskar hur kommunerna beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen

Kommunens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn över förorenade områden.
 • Utför lokal planering, prioritering och uppföljning i kommunen.
 • Inventerar pågående miljöfarliga verksamheter eller andra förorenade områden som kommunen har tillsyn över.
 • Kan agera huvudman för undersökning och sanering med statliga bidrag.
 • Beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen.
 • Kan vara ansvarig för undersökning och sanering till följd av den verksamhet som kommunen själv bedriver eller har bedrivit.

Mer information om huvudmannaskap vid efterbehandling av förorenade områden finns i vår broschyr.

Broschyren Huvudman – efterbehandling av förorenade områden (PDF)PDF

Tillsynsvägledning för förorenade områden

På EBH-portalen finns övergripande vägledande material om förorenade områden.

EBH-portalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens tillsynsvägledning kan exempelvis vara:

 • kommunbesök
 • utbildningsdagar
 • vägledningsmaterial via den egna webben
 • vägledning via telefonkontakt eller e-post

Miniminivå för länsstyrelsens tillsynsvägledning för förorenade områdenlänk till annan webbplats

Nationell databas för förorenade områden

De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen eller kommunen. Alla områden som identifierats har registrerats i den nationella databasen EBH-stödet. Kommunerna har inte tillgång till databasen men kan få utdrag av information av Länsstyrelsen.

Kommunen ska lämna uppgifter till Länsstyrelsen om exempelvis genomförda inventeringar, utredningar eller åtgärder för registrering i EBH-stödet.

Allt i databasen är offentliga uppgifter. Vem som helst har rätt att ta del av dessa. Innan vi lämnar ut uppgifterna görs en sekretessprövning.

För att vi ska kunna hjälpa dig med utdrag från databasen, behöver vi följande uppgifter:

 • Fastighet eller Id-nummer (Object_Id med sex siffror kan hittas via Länsstyrelsens Karttjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 • Kommun
 • Skriv ”Uttag ur EBH-stödet” i ämnesraden vid frågor via e-post

Kontakta oss via e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Registrerad i EBH-stödet

Fastigheter som är registrerade i databasen behöver inte vara är förorenade. Informationen i databasen bygger oftast på misstanke om förorening och i många fall har inga provtagningar utförts. Registreringen innebär att en verksamhet som kan ha förorenat området finns, eller har funnits, på den registrerade fastigheten.

Fastighet saknas i EBH-stödet

Länsstyrelsen tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om misstänkt förorenade områden. 

Bidrag till sanering av förorenade områden

Regeringen har för de närmaste åren anslagit hundratals miljoner kronor per år för efterbehandling av förorenade områden i landet. Naturvårdsverket fördelar pengarna som bidrag till länsstyrelserna som därefter förmedlar vidare till kommun eller annan myndighet.                        

Bidraget finns i två varianter, dels ett för de områden med mycket stor miljörisk och dels ett för områden som behöver saneras för att bygga bostäder.

Detta bidrag för efterbehandling av förorenade områden ges till områden med mycket stor miljö- och hälsorisk.

Ansökan

Skickas till Länsstyrelsen som i vår tur ansöker hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket prioriterar bidragsansökningar utifrån den nationella planen. Utöver en stor hälso- och miljörisk används bland annat följande urvalskriterier:

 • Tillsynsdriven efterbehandling – områden där det finns någon som delvis ska betala en efterbehandling
 • Teknikutveckling

Kriterier för att få bidrag

 • Endast kommun eller statlig myndighet kan söka
 • Bidrag kan endast ges till den del det inte finns någon ansvarig för att sanera föroreningen (Miljöbalken kapitel 10)
 • En ansvarsutredning måste finnas
 • Företrädelsevis områden i MIFO riskklass 1
 • Bidrag kan sökas för både undersökningar och åtgärder
 • Bidrag ges normalt endast för sanering till industrimark (Mindre känslig markanvändning (MKM) men undantag finns)

Kontakt

Per Olsson
010-224 54 64

Bidraget ges till områden där en efterbehandling behövs för att kunna bygga bostäder.

Ansökan

Mall för ansökan och övrig information om bidraget hittar du på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansökan skickas till Länsstyrelsen som sedan ansöker hos Naturvårdsverket.

Kriterier för att få bidrag

 • Endast kommun eller statlig myndighet kan söka
 • Bidrag kan endast ges till den del det inte finns någon ansvarig för att sanera föroreningen (Miljöbalken kapitel 10) En ansvarsutredning måste finnas.
 • MIFO riskklass 1-3 eller motsvarande.
 • Bidrag kan endast sökas för åtgärder, ej undersökningar.
 • Det ska inte vara ekonomiskt bärkraftigt att uppföra bostäder utan statsstöd.
 • Det måste finnas ett behov av bostäder i aktuellt område
 • Värdeökningen efter sanering (för fastigheten) ska vara bedömd.
 • Kommunen ska som minst ha beslutat om att påbörja detaljplaneläggning för bostadsändamål.

Prioritering av ansökningar

 • Antal bostäder
 • Områdets risk för hälsa och miljö
 • Genomförbart inom den tid som ansökan anger – hur nära antagandet detaljplanen är 


Informationsbroschyr om bidragetPDF

Kontakt

Maria Gustavsson
010-224 46 76

Ruben Hallberg
010-224 43 59

Framsida av informationsbroschyr om bidrag för sanering för att bygga bostäder

Karttjänster med förorenade områden

WebbGIS

I WebbGIS hittar du en karta över de konstaterat eller misstänkt förorenade områden som finns i länet. I högerspalten på kartan finns en flik med teckenförklaring samt verktyg för ut- och inzoomning.

WMS-tjänst

För den som vill använda kartlager i eget system finns i Geodatakatalogen en WMS-tjänst (visningstjänst) över förorenade områden. På sidan finns också en sammanfattning av datamängden samt metadata.

WMS-tjänsten LST miljödatalänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län