Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Metodstöd mot prostitution och människohandel

Metodstödet ska ge kunskap och vägledning för att upptäcka, bemöta och erbjuda stöd till berörda grupper. Det riktar sig särskilt till medarbetare inom socialtjänsten och andra verksamheter som möter målgrupperna.

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland har tillsammans med Göteborgs Stad tagit fram ett metodstöd för arbetet mot prostitution och människohandel. Stödet riktar sig till kommuner och verksamheter i Västra Götaland och Halland, särskilt till medarbetare inom socialtjänsten och verksamheter som jobbar med våldsutsatta och våldsutövare.

Materialet ger stöd i att utveckla arbetet för personer som har erfarenhet av sex mot ersättning, sexuellt självskadebeteende, människohandel för sexuella ändamål samt köpare av sexuella tjänster och personer med tvångsmässigt sexuellt beteende (sexmissbruk) samt anhöriga till dessa målgrupper.

Syftet med metodstödet är att ge kunskap och vägledning för att upptäcka, bemöta och erbjuda stöd till målgrupperna ovan. Under 2023 lanseras också ett särskilt material för att ge stöd i samtal.

Finns intresse i er kommun kan vi tillsammans utforma ett skräddarsytt metodstöd utifrån er kommuns behov. Innan den insatsen påbörjas är det viktigt att det finns ett mandat och uppdrag från ansvarig chef för er verksamhet.

Har du frågor eller funderingar? Välkommen att kontakta oss på Länsstyrelsen (kontaktuppgiftter längst ned på sidan).

Metodstöd i tre steg

Steg 1 - Ta del av föreläsningarna

Vi föreslår att ni tittar på materialet tillsammans i er arbetsgrupp för att gemensamt kunna diskutera och planera ert arbete med målgrupperna. Vi vill uppmuntra till intern samverkan i detta steg.

Oavsett vad ni arbetar med så är vår rekommendation att se alla verksamheters föreläsningar för att få en bredare kunskap om de olika målgrupperna. Fem av Mikamottagningens föreläsningar är fördjupningar som är mer riktade mot olika delar inom socialtjänsten.

Ni hittar de digitala föreläsningarna längre ned på den här sidan.

Steg 2 - Diskussion och återkoppling

Syftet är att ge vägledning till samtal och fördjupning samt att vi vill följa upp och utveckla vårt metodstöd. I detta steg vill vi att ni besvarar följande frågor i er arbetsgrupp och ger oss återkoppling.

  • Vilken nytta har ni haft av föreläsningarna?
  • Är det något ni saknar i materialet?
  • Vilka hinder eller utmaningar finns i er kommun eller verksamhet för att arbeta med målgrupperna?
  • Hur planerar ni att ta arbetet vidare?
  • Vad är nästa steg hos er?

Skicka era svar till:
Anders Sandberg
Utvecklare inom området mäns våld mot kvinnor
Länsstyrelsen Västra Götaland
anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se

Steg 3 - Erbjudande om metodstöd anpassat efter behov i er kommun

Beroende på intresse och behov diskuterar och planerar vi gärna hur ett direkt metodstöd för arbetet kan utformas för er kommun. Det kan vi göra genom ett möte på plats hos er, via telefon eller digitalt möte. Vi ser gärna att ett sådant möte hålls i samverkan med fler kommuner och verksamheter.  

Digitala föreläsningar

Länsstyrelsen om metodstödet

Inledande presentation om Länsstyrelsens utökade metodstöd i samarbete med Göteborgs Stad Länk till annan webbplats. (10:40 min)
Länsstyrelsen Västra Götaland och Halland beskriver den särskilda satsningen på att utöka metodstödet till kommuner för arbetet mot prostitution och människohandel. Satsningen görs under 2023 genom ett särskilt samarbete med KAST-verksamheten och Mikamottagningen i Göteborgs Stad. 

Regionkoordinatorerna om människohandel

Vad är människohandel? Länk till annan webbplats. (40:04 min)
I den här föreläsningen berättar regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel om vad människohandel är, om lagstiftningen och hur arbetet med personer som är utsatta för människohandel går till.

KAST-verksamheten om köpare av sexuella tjänster

Köpare av sexuella tjänster - KAST Länk till annan webbplats. (1 tim och 4:27 min)
En föreläsning om arbetet med målgruppen köpare av sexuella tjänster. Medarbetare vid Göteborgs Stads KAST-verksamhet förmedlar frågor och begrepp som kan vara användbara i samtalen. I föreläsningen lyfter de också hur pornografin påverkar individen och dess relationer.

Mikamottagningen om sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende 

Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende Länk till annan webbplats. (42:49 min)
I den här första föreläsningen diskuteras definitioner,​ lagstiftning​ och  forskning kring sex mot ersättning. Bland annat beskrivs riskfaktorer samt vilka funktioner sex mot ersättning kan fylla och vilka konsekvenser det kan få.

Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende - att upptäcka, bemöta och erbjuda stöd Länk till annan webbplats. (50:04 min)
I den här andra föreläsningen diskuteras hur du kan upptäcka och erbjuda stöd till personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Det fokuseras också på hur du kan prata om sex mot ersättning och skapa ett gott bemötande.

Mikamottagningens fördjupande föreläsningar

Att erbjuda stöd – Barn och unga Länk till annan webbplats. (25:38 min)
Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som möter barn och unga. Den handlar om barns särskilda utsatthet i sex mot ersättning och att erbjuda skydd och stöd.

Att erbjuda stöd – Ekonomi och försörjning Länk till annan webbplats. (9:56 min)
Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som arbetar med ekonomi och sysselsättning. Den handlar om ekonomins betydelse och den särskilda utsatthet som ekonomisk otrygghet innebär när det gäller sex mot ersättning.

Att erbjuda stöd – Missbruk Länk till annan webbplats. (11:34 min)
Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som möter personer i missbruk/beroende. Den handlar om den särskilda utsattheten målgruppen kan ha erfarenhet av.

Att erbjuda stöd – Funktionsstöd Länk till annan webbplats. (17:52 min)
Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som möter personer med funktionsvariation eller arbetar inom funktionsstöd eller socialpsykiatri. Den handlar om den särskilda utsattheten målgruppen kan ha erfarenhet av.

Att erbjuda stöd – Behandling och trauma Länk till annan webbplats. (58:23 min)
Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som arbetar med samtalsbehandling. Vi beskriver och fördjupar behandlingsinsatser för målgruppen med fokus på trauma.

Länkar till användbart material

Kontakt