Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

- Enligt 37a § förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning 
  • eller ge socialt stöd till ensamkommande barn 

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Ansökan kan i första hand avse insatser under perioden 2019 och 2020. Ersättning kommer beviljas och utbetalas under budgetåret 2019.

För 2019 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt sett över sammantaget 66 miljoner kronor för ändamålet. Medlen ska lysas ut och utbetalas under 2019. Länsstyrelsen i Västra Götalands län disponerar över 10 380 000 kronor av dessa medel.

Målgrupp

Målgruppen för insatsen innefattar både nyanlända utlänningar och asylsökande. En insats kan riktas till enbart en av målgrupperna eller till båda målgrupperna.

Med nyanlända utlänningar avses personer som omfattas av 5-5b §§ enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Med asylsökande avses utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, enligt den så kallade gymnasielagen, kan också omfattas av insatserna.

Prioriterade insatser

Under 2019 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade.

Utöver detta prioriteras insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkanspart är etablerad.

Ansökan

Ansökan lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och ska ha inkommit senast 25 april 2019.

Ansökan utvecklingsmedelWord - innehåller vägledning

Samverkanspart intrygWord - fylls i av samverkanspart

Manual för jämställdhetsintegreringPDF

Beslut och utbetalning

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning senast 7 juni 2019.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast 24 juni 2019.

Redovisning och återbetalning

Länsstyrelsen i Västra Götalands län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog under insatstiden.

En delredovisning ska lämnas sex månader efter den i ansökan angivna starttidpunkten, alternativt vid de tidpunkter som meddelas i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Delredovisningar och slutredovisning skickas in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

DelrapportsmallWord

SlutrapportsmallWord

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontaktpersoner

Daniel Uddling telefon 010 -22 44 471

Det går även bra att kontakta delregional kontaktperson:

Kontakt