Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ensamkommande barn

Ansvaret för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige delas mellan olika myndigheter, kommuner och regionen. Länsstyrelsens roll är att samordna mottagandet i länet och stödja kommunernas förmåga att ta emot de barn som kommer.

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som kommer i sällskap med andra anhöriga, eller helt utan vuxna. Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare och söker asyl kallas för ensamkommande barn. Barnens levnadsöden och bakgrund är olika, men gemensamt för alla är att de befinner sig i en utsatt situation.

Till skillnad från andra asylsökande har kommunens socialtjänst ansvaret för de ensamkommande barnens boende och sociala stöd, men även andra aktörer har viktiga roller i mottagandet.

Hur är ansvaret för mottagandet fördelat?

Ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn och unga delas mellan Migrationsverket, kommunerna, regionen och Länsstyrelsen. 

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn så länge barnet är asylsökande eller om barnet får avslag på sin asylansökan. Migrationsverkets uppgift är bland annat att:

 • anvisa en kommun till barnet
 • utreda och fatta beslut i asylärendet
 • betala ut ersättningar och särskilt bidrag till barnet
 • betala ut ersättningar till kommunen.

Om ensamkommande barn och unga på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunerna ansvarar för det praktiska mottagandet av ensamkommande barn gällande:

 • boende
 • annat stöd som barnet kan behöva
 • skolgång
 • gode män.

Kommunen har det långsiktiga ansvaret för barnets boende, stöd och skydd enligt socialtjänstlagen. Överförmyndaren i kommunen där barnet befinner sig utser en god man som företräder barnet i en förälders ställe under asylprövningstiden.

Om barnet beviljas uppehållstillstånd har kommunen ett ansvar för barnets fortsatta omsorg och etablering i Sverige och utser då även en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Kommunen har samma ansvar för ensamkommande barn som för andra barn i kommunen.

Om kommunernas ansvar för mottagandet av ensamkommande barn på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats Länk till annan webbplats.

Regionen ansvarar för att ensamkommande barn och unga får den hälso- och sjukvård och tandvård som de är i behov av. Asylsökande barn har samma rätt till vård som alla andra barn i länet. När en person söker asyl i Sverige erbjuds en hälsoundersökning som syftar till att uppmärksamma eventuella behov av vård och smittskyddsåtgärder. Regionen ansvarar även för ungdomsmottagningar och för barnpsykiatrin.

Hälsa och mående på olika språk på UMO:s webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har en samordnande roll för mottagandet av ensamkommande barn i länet. Fokus ligger på kommunernas kapacitet i mottagandet och regional samverkan.

Länsstyrel­sen ska

 • arbeta för att i det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.
 • föra dialog med kommunerna om hur deras förutsättningar ser ut till exempel gällande boende, utbildning, hälsa, fritid och gode män.
 • kontrollera överförmyndarnas verksamhet.
 • arbeta för att förhindra att ensamkommande barn försvinner.

Vi genomför uppdraget med utgångspunkt i barnkon­ventionen.

Anvisning av ensamkommande barn

Mottagandet av ensamkommande barn ska vara jämnt fördelat över landet. Därför sker anvisningarna enligt ett fördelningssystem. Varje kommun tilldelas en viss andel av de ensamkommande barnen.

Andelen är uträknad utifrån kommunens folkmängd och tidigare mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Om ett ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har en nära anhörig i någon viss kommun i landet sker anvisningen till den kommunen. Om barnet inte har någon nära anhörig anvisas barnet istället till den kommun som står näst på tur att utifrån sin andel ta emot en ny anvisning.

Ensamkommande barn kan i vissa fall också komma med ett färdigt uppehållstillstånd, om de blivit utvalda av FN:s flyktingorgan UNHCR för vidarebosättning i Sverige. De anvisas då som kvotflyktingar enligt fördelningsmodellen för bosättning av nyanlända. Även för ensamkommande barn som överförs till Sverige som kvotflyktingar får socialtjänsten ansvar för boende och omsorg.

Anvisningskommun på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mottagande av vidarebosatta ensamkommande barn inom flyktingkvoten på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ensamkommande barn som försvinner

I länsstyrelsernas uppdrag ingår det att arbeta för att förhindra att ensamkommande barn försvinner. Vi har bland annat tagit fram regionala rutiner, föreslagit åtgärder för att förebygga försvinnanden och genomfört en kartläggning av ensamkommande barn som registrerats som avvikna under perioden 2013–2020.

Ensamkommande barn och unga som försvinner (projekt)

Publikation om ensamkommande barn som avvikit mellan åren 2013–2020 Länk till annan webbplats.

Verksamhetsstöd: ensamkommande barn som försvinner

Ensamkommande barn som försvinner ur myndigheternas mottagningsarbete löper stor risk att exploateras. De hamnar utanför samhällets skyddsnät och lever en osäker tillvaro. Syftet med verksamhetsstödet är att vara ett stöd för kommuner som inte redan har egna rutiner och handlingsplaner för ensamkommande barn som försvinner. Rutinerna i verksamhetsstödet är till stor del hämtade från den samverkansplan som tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Följande aktörer berörs av verksamhetsstödet:

 • Migrationsverket
 • Kommunernas socialtjänst
 • Skola och elevhälsa
 • Boenden, kommunala och privata
 • Överförmyndarmyndigheten
 • De gode männen
 • Regionens hälso- och sjukvård
 • Polisen
 • Frivilligorganisationer som kommer i kontakt med målgruppen

Rutinerna som riktar sig till gode män har tagits fram av Helsingborgs kommun, Malmö stad, Trelleborgs kommun och Rädda Barnen inom ramen för samverkansprojektet Inga barn ska försvinna. Rutinerna har genomgått mindre justeringar i samråd med berörda aktörer i Västra Götalands län.

Innehållet revideras vid behov, utvecklas och följs upp i kontinuerlig dialog mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Migrationsverket, Polisen, Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden i Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad, Social Resursförvaltning Göteborgs Stad samt Länsstyrelsen i Hallands län.

Sverige är förpliktigat att följa FN:s konvention om barnens rättigheter, vilket innebär att hela den offentliga sektorn och dess anställda ska respektera, skydda och uppfylla barnkonventionen.

Det finns sju riskfaktorer som i hög grad påverkar barnens beslut att avvika, enligt en nationell kartläggning.

 1. Barnet har fått avslag på sin asylansökan eller känner stark rädsla för att få avslag.
 2. Barnet har bekanta i en annan kommun, eller ett annat land, och vill därför resa dit.
 3. Barnet har hamnat i, eller riskerar att hamna, i missbruk och/eller kriminalitet.
 4. Barnet uppvisar psykosociala problem.
 5. Barnet upplever problem kopplat till boendet.
 6. Det finns en misstänkt hedersproblematik.
 7. Det finns en misstänkt koppling till människohandel.

 • Barnet ska få tydlig och lättillgänglig information om asylprocessen från Migrationsverket och andra aktörer som socialtjänst, god man, boendepersonal och frivilligorganisationer.
 • Migrationsverket ska vara extra uppmärksam på riskfaktorer under det första samtalet med barnet.
 • Migrationsverket ska göra en orosanmälan till socialtjänsten i ankomstkommunen om det finns minsta oro för barnets välbefinnande och skydd. Vid misstanke om brott ska polisen alltid kontaktas.
 • Barnet bör fotograferas vid inskrivning på ankomstboendet, men barnet kan inte tvingas till fotografering. Barnet ska informeras om syftet och hur bilderna kommer att hanteras. Fotot ska förvaras inlåst i barnets pärm, enligt gällande sekretessregler. Vid oro för ett försvinnande kan fotot delas med berörda parter, exempelvis polis.
 • Om personal vid boendet upptäcker riskfaktorer ska boendet göra en orosanmälan till socialtjänsten.
 • Socialtjänsten ska vara extra uppmärksam på riskfaktorer i ankomstskedet. Denna information ska sedan överföras till anvisningskommunens socialtjänst.

Förebyggande insatser från socialtjänsten:

 • Om barnet tillhör en riskgrupp ska socialtjänsten i ankomst- och anvisningskommunerna ha direktkontakt i ärendet.
 • Socialtjänsten i anvisningskommunen ska alltid göra en risk- och skyddsbedömning vid första mötet med barnet. Socialtjänsten ska vara uppmärksam på riskfaktorer för att barnet kan avvika/försvinna.
 • Socialtjänsten ska vara observant och stärka stödet runt barnet vid faser i asylprocessen som innebär en förhöjd risk för att barnet ska avvika.
 • Socialtjänsten ska ha kontinuerlig kontakt med barnets gode man eftersom det är en person som alltid ska agera för barnets bästa. I vissa fall kan den gode mannen ha mer information om barnets asylprocess än vad socialtjänsten har.

Förebyggande insatser från boendet:

 • Personal vid boendet ska vara extra observanta och stärka stödet runt barnet vid faser i asylprocessen som innebär en förhöjd risk för att barnet ska försvinna.
 • Boendet ska ha kontinuerlig kontakt med barnets gode man eftersom det är en person som alltid ska agera för barnets bästa. I vissa fall kan den gode mannen ha mer information om barnets asylprocess än vad boendet har.
 • Boendet ska vid oro för att barnet kommer att avvika/försvinna göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Förebyggande insatser från skolan:

 • Skolan ska samarbeta med socialtjänst, god man, kontaktperson på boendet/familjehemmet och hälso- och sjukvården angående elevens närvaro på skolan och hur eleven mår.
 • Skolan ska vid oro för ett avvikande/försvinnande göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Förebyggande insatser från hälso- och sjukvården:

 • Hälso- och sjukvården ska vid undersökningstillfällen särskilt uppmärksamma riskfaktorer för att barnet kan avvika/försvinna.
 • Hälso- och sjukvården ska samarbeta med aktörer runt barnet för att uppmärksamma och förebygga avvikande/försvinnande.
 • Hälso- och sjukvården ska vid oro för avvikande/försvinnande göra orosanmälan till socialtjänsten.

Förebyggande insatser från god man:

 • God man ska kommunicera oro för att barnet ska avvika/försvinna till socialtjänsten, boendet och barnets mentor eller elevhälsan vid elevens skola.
 • För att kunna stötta och förebygga avvikelse/försvinnande bör god man informera socialtjänst, boende och skola angående eventuella avslag i asylärenden, om det inte bedöms vara till men för barnet.
 • God man ska vid oro för avvikande/försvinnande göra orosanmälan till socialtjänsten.

Informera överförmyndarnämnden om att barnet avvikit. Ange följande uppgifter:

1). När försvann barnet?

2). Har en polisanmälan gjorts?

- Ja. Av vem och när? Behöver den kompletteras? Notera ärendets diarienummer.

- Nej. Detta måste Du göra.

3). Har Du informerat Migrationsverket, socialtjänsten, boendet och skolan om försvinnandet?

- Ja. När?

- Nej. Varför inte?

4). Har Du pratat med andra som står barnet nära?

- Ja. Kom det fram något som kan vara till hjälp för polisen i sökandet av barnet?

- Nej. Varför inte?

5). Har Du misstankar om att barnet vistas i riskmiljöer eller är utsatt för brott?

- Ja. Detta måste du berätta för polisen.

- Nej.

6). Är det sannolikt att barnet lämnat landet varaktigt? OBS! Danmark undantaget då dessa barn oftast kommer tillbaka inom kort.

- Ja. Kontrollera uppgiften med Migrationsverket. Överförmyndarnämnden kan besluta om att avsluta din roll som god man till barnet, om det varaktigt lämnat landet.

- Nej. Ansvarig handläggare lägger en bevakning i ärendet. Efter en tid skickar kommunens överförmyndarnämnd ärendet vidare till Stockholms överförmyndarnämnd, som har det fortsatta ansvaret.

7). Har någon annan informerat Överförmyndarnämnden?

- Handläggaren tar kontakt med dig för att upplysa om att barnet förvunnit och din skyldighet att polisanmäla och informera berörda om försvinnandet.

8). Information till god man

- Om barnet påträffas/återvänder, eller om du får höra att barnet varaktigt lämnat landet, så ska du informera Överförmyndarnämnden

Kontaktuppgifter:

Ring 114 14 (polisen) eller 116 000 (journummer för försvunna barn)

Personuppgifter:

Personnummer/födelsetid:

Dossiernummer/beteckning:

LMA.nr:

Förnamn (noga med stavning):

Efternamn (noga med stavning):

Adress:

Mobiltelefon nr:

E-postadress:

Facebook eller annan social media, användarnamn:

God man, namn och telefonnummer:

Socialsekreterare, namn och telefonnummer:

Skola (namn, klass, klassföreståndare samt telefonnummer):

Kontaktuppgifter till familj, släkt eller vänner i eller utanför landet:

Beskrivning av barnet/ungdomen

Kön:

Ursprung (land/region/världsdel):

Språk som barnet talar: Behövs tolk?

Längd:

Kroppsform:

Hårfärg:

Ögonfärg:

Kännetecken (till exempel tatueringar, ärr, tandstatus, glasögon med mera):

Klädsel vid försvinnandet:

Finns foto på barnet/ungdomen:

Har barnet/ungdomen några särskilda behov (sjukdom/diagnos, annat):

Har barnet uttryckt suicidala tankar?

Har barnet/ungdomen försvunnit tidigare:

Om ja på föregående fråga, var hade han/hon varit någonstans:

Hur länge har barnet befunnit sig i Sverige?

Vart har barnet bott under tiden här?

Övriga frågor:

Datum för avvikelse:

På vilken plats sågs barnet/ungdomen senast (Vem såg barnet, namn och nummer till denna person):

Har barnet/ungdomen tagit med sina tillhörigheter från boendet (planerat avvikande):

Hade barnet/ungdomen vid tiden innan försvinnandet uttryckt/visat tecken på ångest/oro (Om ja, HUR har barnet uttryckt/visat detta):

Hade okända personer sökt kontakt eller synts till i närhet av barnet/ungdomen vid tiden innan försvinnandet (Om ja, vad för personer? Män/kvinnor? Hur många? Ålder på dessa? Fordon? Finns det noterat tillfällen för detta? Ändrade barnet sinnesstämning efter eventuell kontakt med personerna?):

Övrig relevant upplysning? Andra ovanliga omständigheter kring barnets/ungdomens försvinnande:

Har barnet fått något negativt besked i sin asylprocess eller annat besked nyligen?

Datum och klockslag för polisanmälan:

Ärende/diarienummer polisanmälan:

Rutiner när försvunnet barn (avviket) barn återkommer

Informera Överförmyndarnämnden om att barnet återkommit.

Ange följande uppgifter:

När påträffades/återvände barnet?

Har polisen, Migrationsverket, socialtjänsten, boendet och skolan informerats om att barnet är tillbaka?

· Ja.

· Nej, varför inte?

Har fråga ställts till barnet vad som hänt? Var han/hon befunnit sig och med vem han/hon umgåtts?

· Ja.

· Nej. Detta måste göras.

OBS! Tänk på att samla in kontaktuppgifter. Ta reda på om barnet varit brottsutsatt eller om det finns anledning till oro. I så fall ska du meddela socialsekreteraren, som tar fram en plan med stödåtgärder. När det är aktuellt ska du tillsammans med barnet lämna in en polisanmälan

 • Regionalt samråd inom migration och integration leds av landshövdingen. Deltar gör förbundsdirektörerna i länets fyra kommunalförbund samt ansvariga chefer på Västra Götalandsregionen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen
 • I Västra Götalands län sker samverkan för integrations- och migrationsfrågor inom och mellan länets kommunalförbund i länets fyra delregioner: Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad.
 • I delregionerna finns nätverk för ensamkommande barn och delregionala samverkansgrupper (Göteborgsregionen hanterar frågor kring ensakommande barn inom ramen för Nätverket mottagande och integration).
 • Flera regionala samverkansnätverk hanterar frågor om barn och unga, till exempel Nätverket Barnkonventionen, Regional samverkansgrupp Prostitution och människohandel och Samverkansforum för föräldrastöd med flera.

Informationsblad verksamhetsstöd

Möter du ensamkommande barn i din yrkesroll? Då kan ha användning av vårt informationsblad om verksamhetsstöd Pdf, 467.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Workshoppar om hållbart mottagande

Under november 2018 genomförde Länsstyrelsen Västra Götalands län tre workshoppar med kommuner runt om i länet. Syftet var att bidra till ett hållbart mottagande, samt god beredskap och kapacitet att ta emot ensamkommande barn. Denna beredskap och kapacitet ska vara bestående över tid och klara av förändringar i antalet mottagna barn och unga. I workshopparna deltog 19 av länets 49 kommuner samt Göteborgsregionens kommunalförbund och Gryning vård AB.

Kommunsamverkan för bibehållen kompetens

Kommunerna som deltog i workshopparna understryker att en mellankommunal samverkan kring mottagandet samt boenden med spetskompetens är viktiga delar i att skapa ett hållbart mottagande över tid.

Andra identifierade framgångsfaktorer

Andra faktorer som framhölls som viktiga för ett hållbart mottagande är följande:

 • Politisk vilja och förankring hos ledningen
 • Dokumentation, uppföljning och utvärdering
 • Nationella riktlinjer
 • Tydliga roller, mandat och flexibilitet
 • En samordnarroll i kommunen
 • Samverkan med civilsamhället
 • Yrkesutbildning för ungdomarna

Läs sammanställningen från workshopparna i sin helhet Pdf, 177.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Särskild hänsyn till barnets bästa

Länsstyrelsens ska i sitt arbete ta särskild hänsyn till barns bästa. Barnkonventionens fyra grundprinciper är viktiga utgångspunkter:

Artikel 2

Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras

Artikel 3

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.

Artikel 6

Alla barn har rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver barn trygghet och möjlighet till lek.

Artikel 12

Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet.

Kontakt