Funktionshinder

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och Västra Götalands­regionen i arbetet med att genomföra sina funktionshinderpolitiska planer och strategier.

Länsstyrelsens stödjande arbete sker med utgångspunkt i det nationella målet och inriktning för funktionshinderspolitiken.

För att levnadsvillkoren och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras krävs det att kommuner, regioner och andra aktörer i samhället arbetar strategiskt och långsiktigt. Under perioden 2019–2020 kommer Länsstyrelsen därför att genomföra stödjande aktiviteter i arbetet med funktionshinderspolitiken.

Det nationella målet för funktionshinderpolitiken

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Tillsammans fyller vi i luckorna - Få enskilt stöd i det funktionshinderpolitiska arbetet

Var femte person har någon form av funktions­nedsättning. Var femte person får inte förutsättningar att vara delaktiga i samhället fullt ut. Var femte person har begränsade möjligheter att göra saker andra ser som självklart. Hinder som försvårar delaktighet, att inte bli tagen på allvar eller att mötas av fördomar är vardag. 

Att var femte person saknar samma möjligheter i livet som övriga personer innebär att vi har stora luckor i vårt samhälle. Men tillsammans kan vi fylla luckorna, så att alla i Västra Götaland får goda möjligheter. Länsstyrelsen erbjuder stöd, anpassat efter behoven i just din kommun eller region.

Stöd från Länsstyrelsen

  • Enskilt stöd i form av anpassade föreläsningar och workshops. Samla representanter från flera olika förvaltningar i din kommun och tillhandahåll lokal. Kontakta oss så står vi för innehållet!
  • Delregionala konferenser om funktionshinderspolitik under våren 2020.
  • Fördjupade funktionshinderspolitiska konferenser med fokus på särskilda kommunala och regionala verksamhetsområden.
  • Anpassade kompetensutvecklingsinsatser, bland annat för att öka kunskapen om det nationella funktionshinderpolitiska målet och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats.

Samarbete med Myndigheten för delaktighet

Länsstyrelsen bidrar med stöd i samarbete med Myndigheten för delaktighet. Myndigheten för delaktighet är en central aktör inom funktionshindersområdet som bidrar med kunskap och stöd.

Under 2018 genomförde Länsstyrelsen och Myndigheten för delaktighet kartläggningar och analyser av kommunernas och regionernas arbete och stödbehov inom funktionshinderspolitiken. Det är kartläggningen som ligger till grund för stödet till kommuner och regioner under 2019–2020.

Kontakt