Spel om pengar

Kommuner och regioner ska arbeta för att förebygga spelmissbruk. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Länsstyrelsen stödjer aktörerna i arbetet.

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och regioner ska förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Personer med spelproblem har samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem.

Stöd till regioner och kommuner

Länsstyrelsen har uppdraget att stödja regioner och kommuner i genomförandet av lagändringarna. På regional nivå finns det redan idag etablerade arbetssätt och strukturer för samverkan när det gäller arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Här kan spelfrågan ofta infogas. Länsstyrelsens ambition är att i samverkan med regioner och kommuner höja kunskapsnivån om problematiskt spelande i länet.

Vi har ett väl utvecklat samarbete med Västra Götalandsregionen, våra kommuner och idéburna organisationer som Spelberoendes förening.

Vi anordnade i bred samverkan en regional konferens i länet den 1 februari 2018. Materialet är dokumenterat och föreläsningarna filmades av utbildningsradion. Se nedan.

Under hösten 2018 och under 2019 har vi vid flera tillfällen anordnat basutbildningar om spelproblem. Målgruppen är personal i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och socialtjänsten i länets kommuner.

Ansvariga politiker i Västra Götalandsregionen har beslutat att inrätta en regional specialistmottagning för både gambling och gaming. Mottagningen startade under 2019.

Vi har även låtit forskare vid Göteborgs universitet och FoU i Väst i Göteborgsregionen ta fram en kunskapsöversikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna. Målgruppen för kunskapsöversikten är personal inom sjukvården, socialtjänsten och skolan som möter personer som har problem med sitt datorspelande. Målgruppen är även vuxna, föräldrar och andra som vill veta mer om området.

Fyra procent av befolkningen har spelproblem

Cirka fyra procent av befolkningen 16–87 har spelproblem enligt en studie från Folkhälsomyndigheten.

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Konsekvenserna av spel drabbar familj, vänner men också samhället i stort. Det behövs därför åtgärder för att förebygga spelproblem på både individ- och befolkningsnivå.

När datorspelandet blir problematiskt

Det kan vara svårt att avgöra när datorspelandet övergår till att bli ett problem. Forskaren Jenny Rangmar har på Länsstyrelsens uppdrag tagit fram en kunskapsöversikt om gaming disorder, som diagnosen heter på engelska. I filmen nedan berättar hon om varningstecken, vad gaming disorder kan leda till och om vilka som bör läsa rapporten. Rapporten hittar du i listan nedan med relaterad information.

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande

Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som bland annat kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande.

Kunskapsstödet vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Syftet med kunskapsstödet är att öka kunskapen hos föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet.

Vår förhoppning är att du kan använda materialet för att starta en givande diskussion om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Vi vill även förmedla vikten av vuxnas stöd till barnet för att barnet ska hitta en balans i spelandet och undvika spelproblem.

Kunskapsstödet består av olika delar:

  • handledning för att använda kunskapsstödet
  • filmer som skildrar olika vardagssituationer
  • diskussionsunderlag att använda tillsammans med filmerna
  • broschyr riktad till föräldrar.

Filmer

Som en del i kunskapsunderlaget har vi tagit fram ett antal filmer som skildrar olika vardagssituationer och som kan användas som diskussionsunderlag. Fyra filmer är anpassade till föräldrar med yngre barn (cirka 8–12 år) och fyra filmer är anpassade till föräldrar med äldre barn (cirka 13–18 år).

Filmerna finns både utan textning och med möjligheter att välja textning på svenska, engelska, spanska, arabiska, dari, persiska, turkiska, somaliska och tigrinja.​

Filmer riktade till föräldrar med yngre barn (ca 8-12 år) med svensk text Länk till annan webbplats.

Filmer riktade till föräldrar med yngre barn (ca 8-12 år) utan text samt möjligheter att välja text på flera olika språk Länk till annan webbplats.

Filmer riktade till föräldrar med äldre barn (ca 13-18 år) med svensk text Länk till annan webbplats.

Filmer riktade till föräldrar med äldre barn (ca 13-18 år) utan text samt möjligheter att välja text på flera olika språk Länk till annan webbplats.

Vi har också tagit fram ett flertal olika filmer för sociala medier som ni kan ladda ned.

Korta filmer för sociala medier utan text Länk till annan webbplats.

Korta filmer för sociala medier med text Länk till annan webbplats.

Diskussionsunderlag att använda tillsammans med filmerna

Diskussionsunderlag och tips till föräldrar för Länsstyrelsens filmer om unga och skärmar Powerpoint, 15.6 MB.

Broschyr om digitala spel och spel om pengar riktad till föräldrar

Broschyr om digitala spel och spel om pengar Pdf, 462.1 kB.

Kontakt