Spel om pengar

Kommuner och regioner ska arbeta för att förebygga spelmissbruk. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Länsstyrelsen stödjer aktörerna i arbetet.

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och regioner ska förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Personer med spelproblem har samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem.

Stöd till regioner och kommuner i arbetet

Länsstyrelsen har uppdraget att stödja regioner och kommuner i genomförandet av lagändringarna. På regional nivå finns det redan idag etablerade arbetssätt och strukturer för samverkan när det gäller arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Här kan spelfrågan ofta infogas. Länsstyrelsens ambition är att i samverkan med regioner och kommuner höja kunskapsnivån om problematiskt spelande i länet.

Vi har ett väl utvecklat samarbete med Västra Götalandsregionen, våra kommuner och idéburna organisationer som Spelberoendes förening.

Vi anordnade i bred samverkan en regional konferens i länet den 1 februari 2018. Materialet är dokumenterat och föreläsningarna filmades av utbildningsradion. Se nedan.

Under hösten 2018 och under 2019 har vi vid flera tillfällen anordnat basutbildningar om spelproblem. Målgruppen är personal i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och socialtjänsten i länets kommuner.

Ansvariga politiker i Västra Götalandsregionen har beslutat att inrätta en regional specialistmottagning för både gambling och gaming. Mottagningen startade under 2019.

Vi har även låtit forskare vid Göteborgs universitet och FoU i Väst i Göteborgsregionen ta fram en kunskapsöversikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna. Målgruppen för kunskapsöversikten är personal inom sjukvården, socialtjänsten och skolan som möter personer som har problem med sitt datorspelande. Målgruppen är även vuxna, föräldrar och andra som vill veta mer om området.

Två procent av befolkningen har spelproblem

Cirka två procent av den vuxna befolkningen har spelproblem enligt en studie från Folkhälsomyndigheten. För cirka 31 000 personer är problemen så allvarliga att det kan röra sig om ett beroende.

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Konsekvenserna av spel drabbar familj, vänner men också samhället i stort. Det behövs därför åtgärder för att förebygga spelproblem på både individ- och befolkningsnivå.

Nedan är en sketch med influencern Carl Déman med budskapet "Om reklam för tobak gjordes på samma sätt som för spel och casino". Filmen vänder sig i första hand till målgruppen unga vuxna.

När datorspelandet blir problematiskt

Det kan vara svårt att avgöra när datorspelandet övergår till att bli ett problem. Forskaren Jenny Rangmar har på Länsstyrelsens uppdrag tagit fram en kunskapsöversikt om gaming disorder, som diagnosen heter på engelska. I filmen nedan berättar hon om varningstecken, vad gaming disorder kan leda till och om vilka som bör läsa rapporten. Rapporten hittar du i listan nedan med relaterad information.

Kontakt