Covid-19

Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information.

Detta gäller just nu

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om gällande föreskrifter, råd och rekommendationer kring covid-19.

Skydda dig och andra - rekommendationer om covid-19 (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

På regeringens webbplats kan du läsa mer om smittskyddsåtgärder med anledning av covid-19 i samhället.

Arbetet med Coronapandemin på regeringens webbplats (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Vaccination

Vårdguiden 1177.se samlar information om covid-19-vaccinationen.

Vaccination mot covid-19 (1177.se) Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionen ansvarar för att genomföra vaccineringen i Västra Götalands län.

Information om vaccination mot covid-19 (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för hur vaccinationen i Sverige ska genomföras. Den nationella planen för vaccinationer mot covid-19 har tagits fram i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), nationella samordnaren för covid-19-vaccin, samt smittskyddsläkare och representanter från regionerna. Krisinformation.se samlar länkar till myndigheternas information om vaccinering mot covid-19.

Samlad information om coronaviruset (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket besvarar frågor kring coronavaccin på sin webbplats.

Detta gäller om coronavaccin (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med covid-19

Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Under coronapandemin har vi också fått ett antal särskilda regeringsuppdrag.

Samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten

Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin.

Kommunikationsinsatser som särskilt riktas till de grupper där smittspridningen ökar eller riskerar att öka, ska präglas av den regionala och lokala kännedomen.

Länsstyrelserna ska samordna arbetet med regionala och lokala kommunikationsinsatser.

Uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Bistå regionen i att genomföra vaccination mot covid-19

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att bistå regionen vid genomförandet av vaccinationen mot covid-19. Syftet med uppdraget är att stötta regionen och skapa förutsättningar för genomförandet.

Uppdraget ska ske i samråd med Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar uppdraget.

Uppdrag att bistå regionen i att genomföra vaccination mot covid-19 (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Handlägga omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Enskilda näringsidkare och handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan via Boverkets e-tjänst.

Bistå Västra Götalandsregionen i att öka provtagningskapaciteten

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att bistå regionerna i arbetet med att utöka kapaciteten för storskalig provtagning för covid-19. Västra Götalandsregionen ansvarar för provtagningen i vårt län.

Vi på Länsstyrelsen har en nära samverkan med Västra Götalandsregionen och vi kan, om regionen behöver det, bistå dem i deras uppdrag. Ett exempel är att vi kan stödja med regionala bedömningar av vad som är samhällsviktig verksamhet när det gäller provtagning av personer inom priogrupp 3 (samhällsviktig verksamhet).  

Provtagning för covid-19 i Västra Götaland (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Samordna länets tillgång till skyddsutrustning

Socialstyrelsen har uppdraget att säkra tillgången till skyddsutrustning när kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt inom länet.

Länsstyrelsen bistår Socialstyrelsen genom att följa läget när det gäller kommunernas behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial och vid behov fördela tillgänglig skyddsutrustning mellan kommunerna i länet. Länsstyrelsen kan även begära akut stöd av skyddsutrustning från Socialstyrelsen till en kommun som begär det.

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19 (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Andra språk och lättläst/other languages

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss