Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Civilt försvar

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvars­myndigheten inom länet. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt och vi anordnar även utbildningar och övningar.

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig.

Målet för det civila försvaret är att ha förmåga att

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • upprätthålla en nödvändig försörjning
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Inriktningen för arbetet med totalförsvaret utgår från den nationella handlingsplanen Handlingskraft som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten tagit fram. Handlingsplanen har sex fokusområden som berörda aktörer ska arbeta med under åren 2021–2025

 • beredskapsplaner och krigsorganisation
 • ledning och samverkan
 • försörjningsberedskap
 • att ge och ta emot civilt och militärt stöd
 • försvarsvilja
 • stärkt informations- och cybersäkerhet.

Så arbetar Länsstyrelsen med civilt försvar

Offentliga och privata aktörer påverkas av totalförsvarsplaneringen. Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet och att stödja kommuner och regioner i deras arbete med civilt försvar.

Stödet är inriktat på följande uppgifter:

 • kompetenshöjning inom totalförsvar
 • säkerhetsskydd
 • krigsorganisation och dess bemanning.

Arbetet med civilt försvar bygger på samhällets befintliga krisberedskap. Det är Länsstyrelsen som samordnar länets krisberedskap före, under och efter en samhällsstörning.

Samordning i västra regionen

Det geografiska området för Försvarsmaktens västra militärregion omfattar Västra Götalands, Hallands, Örebro och Värmlands län. Länsstyrelserna i dessa län och Försvarsmakten arbetar gemensamt med totalförsvarsplaneringen.

Arbetet som ska utföras de kommande åren beskrivs i ett dokument som kallas högre regional grundsyn. I den högre regionala grundsynen pekas följande fokusområden ut:

 • inriktning av ledning
 • inriktning av samverkan mellan regionala aktörer
 • inriktning av arbete med lägesbild
 • inriktning av robusthet och försörjning
 • inriktning av personal- och utbildningsbehov
 • inriktning av säkerhetsskydd
 • inriktning av arbetet med kriskommunikation.

Kommuner och regioner ska planera för civilt försvar

Sedan 2017 har regeringen ökat anslagen till kommuner och regioner för arbetet med civilt försvar. I juni 2018 slöt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) överenskommelser om kommunernas och regionernas arbete med civilt försvar för perioden 2018–2020. Överenskommelsen har förlängts till att gälla till och med utgången av 2022.

Målbilden för beredskapsförberedelserna under perioden är att kommuner och regioner ska återuppta eller komma igång med de förberedelser som behövs för att kunna driva viktig verksamhet under höjd beredskap. Det långsiktiga målet är att kommuner och regioner ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret i händelse av krig.

Kommuner och regioner ska minska sårbarheten i sina verksamheter och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Genom en god förmåga under fredstid får kommuner och regioner bra förutsättningar att även hantera situationer under höjd beredskap.

Fokusfrågor

Utifrån nuvarande kommunöverenskommelse ska fokus i arbetet ligga på att

 • stärka säkerhetsskyddet,
 • höja kompetensen när det gäller totalförsvar,
 • ta fram planer för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap.

Den ökade statliga ersättningen för civilt försvar kan till exempel användas för att

 • anställa personal,
 • delta i övningar som Försvarsmakten, Länsstyrelsen eller annan myndighet ordnar,
 • investera i utrustning som ska förbättra robustheten i samhällsviktig verksamhet under höjd beredskap,
 • analysera och planera för verksamhet vid höjd beredskap och i krig.

Under höjd beredskap

Kommuners och regioners skyldigheter vid höjd beredskap regleras genom lag. Vid höjd beredskap ska kommuner och regioner vidta särskilda åtgärder som rör

 • planering och inriktning av verksamheten,
 • tjänstgöring och ledighet för personal,
 • användning av tillgängliga resurser som behövs för att man, under de förhållanden som råder, ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

Regional grundsyn för totalförsvarsplaneringen

Den regionala grundsynen gäller totalförsvarsplaneringen i Västra Götalands län och anger var vi bör vara vid utgången av 2021. Syftet är att få till stånd en enhetlig inriktning av totalförsvarsplaneringen i länet. Grundsynen har tagits fram av Länsstyrelsen och ska vara ett stöd för aktörerna i länet.

Regional grundsyn för Västra Götalands län 2019-2021


Podd: Skärpt läge – det civila försvarets återkomst och din roll i Sveriges beredskap

Uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar är ett återkommande ämne i samhällsdebatten. Diskussionerna handlar till stor del om den militära delen av totalförsvaret. Länsstyrelserna vill lyfta fram vad den civila delen av totalförsvaret är. Vi har därför skapat podden Skärpt läge som publiceras i sex avsnitt under 2022.

Podden gör nedslag i delar av samhället som är dagens civila försvar. Men framför allt ger Skärpt läge utrymme för diskussioner om hur det civila försvaret byggs upp på bästa sätt. Podden tar även upp hur det civila försvaret såg ut under kalla kriget. Dessutom – tips på hur du kan engagera dig i det civila försvaret eller stärka din egen hemberedskap.

I detta avsnittet vrider och vänder Mikael Tornving, komiker och reservofficer, och Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen, på ett aktuellt ämne – försvarsvilja.

Vi möter även Martina Bach som har gjort verkstad av sin försvarsvilja. Hon och hennes räddningshund Doris är engagerade i Svenska Brukshundklubben, en av 18 frivilliga försvarsorganisationer i Sverige. Martina Bach och Doris har ägnat en stor del av de senaste åren åt att träna för att bli ett räddningshundekipage som kan bistå kommunala räddningstjänster i kris och krig – en viktig pusselbit i det civila försvaret.

För de lyssnare som vill stärka sin egen försvarsvilja och hemberedskap delar Miguel Guerrero, specialistofficer och expert på prepping i vardagen, med sig av tankar och råd. Dessutom djupdyker Samuel Palmblad, expert på Sveriges civila försvar under kalla kriget, ned i hur försvarsviljan såg ut under andra halvan av 1900-talet.

Lyssna på avsnitt 1 i Libsyn Länk till annan webbplats.

Skärpt läge går även att lyssna på andra ställen där poddar finns.

Transkribering av avsnitten kommer under hösten 2022.

Skärpt läge blickar framåt mot framtidens totalförsvar. I ett panelsamtal från Almedalsveckan berättar Micael Bydén, överbefälhavare, Försvarsmakten, bland annat om hur han ser på att ett starkt civilt försvar behöver kunna stötta det militära försvaret.

Medverkar gör också:

 • Sven Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen Stockholm
 • Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Kicki Scheller, försvarsdirektör, Länsstyrelsen Gotland.

Lyssna på avsnitt 2 i Libsyn Länk till annan webbplats.

Skärpt läge går även att lyssna på andra ställen där poddar finns.

Transkribering av avsnitten kommer under hösten 2022.

Vad är civilt försvar och totalförsvar?

Sveriges försvar består av militärt och civilt försvar. Tillsammans bildar det totalförsvaret, som är all verksamhet i hela samhället som ska förbereda Sverige för att kunna möta olika angrepp. Att försvara Sverige och värna vår gemensamma säkerhet, frihet och självständighet är ett ansvar för hela samhället och kräver ytterst en personlig insats av oss alla. Grunden för totalförsvaret är alla vi som bor här och vår motståndskraft att möta olika angrepp.

Civilt försvar är allt det arbete som statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, företag, arbetsmarknadsorganisationer, frivilligorganisationer och trossamfund gör för att kunna skydda befolkningen och viktiga samhällsfunktioner vid krigsfara och krig. Det civila försvarets uppgift är också att bland annat trygga försörjningen av dricksvatten, mat och energi i krig, och att stödja Försvarsmakten.

Källa: www.msb.se Länk till annan webbplats.

Webbutbildning om totalförsvar

Lär dig mer om totalförsvar via en webbutbildning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram.

Webbutbildning Totalförsvar - ett gemensamt ansvar på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt