Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden.

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

Så här söker du dispens

 1. Ladda ner blanketten Ansökan om dispens inom skyddade områden Pdf, 1010.1 kB.
 2. Läs texten nedan Läs innan du fyller i din ansökan
 3. Formulera din ansökan i blanketten.
 4. Avvakta meddelande från oss om inbetalning av prövningsavgift samt eventuellt behov av kompletterande uppgifter.

Därför finns strandskydd, naturreservat och andra områdesskydd

Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för allmänheten samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I Sverige har stränderna haft ett unikt skydd sedan 1950-talet.

Syftet med naturreservat och andra områdesskydd varierar mellan olika områden. Det kan vara att skydda områden som är lämpliga för friluftsliv eller som har ett rikt eller ovanligt djur- och växtliv.

Dispens/tillstånd och särskilda skäl

Du behöver dispens för att bygga samt påverka tillgänglighet eller växt- och djurlivet inom strandskyddat område. Du behöver även dispens/tillstånd om du vill göra något i ett skyddat område som är förbjudet eller tillståndspliktigt enligt områdets föreskrifter, eller som kan skada naturmiljön i en skyddad biotop.

För att dispens ska kunna medges krävs att det finns särskilda skäl. Som sökande ska du åberopa vilket särskilt skäl som ligger till grund för din ansökan.

Observera att tillstånd krävs för åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Inför en sådan ansökan ska du kontakta Länsstyrelsen för ett inledande samråd.

Hänsynsreglerna

I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler, som alla måste följa utöver andra lagar och regler. Dessa utgör också minimikrav vid prövning enligt miljöbalken. Du måste kunna visa att du kan vidta din planerade åtgärd på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna. Hänsynsreglerna ställer bland annat krav på att du ska skaffa dig den kunskap som behövs, vilket kan innebära att du måste genomföra egna utredningar och undersökningar, att du vidtar de försiktighetsmått som behövs och att du väljer en lämplig plats, så att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften för strandskyddsdispens är 4 600 kronor. Avgiften för ansökan av dispens inom övriga skyddade områden är 2 900 kronor, med undantag för markägare inom naturreservat och naturminnen som är befriade från avgiftskravet. Om du vill bygga en brygga behandlas din ansökan även som anmälan om vattenverksamhet. Då läggs 415 kronor till på avgiften. Avgifterna bestäms av regeringen, se avgiftsförordningen (1992:191) och förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

När du lämnat in din ansökan kommer Länsstyrelsen att skicka ett meddelande till dig om att betala avgiften. Prövningen påbörjas först efter att betalning skett.

Gör ingen åtgärd innan vi gett dig dispens

Du får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att riva befintliga byggnader eller påbörja förberedelsearbeten.

Handläggningstid

Länsstyrelsens mål är att pröva en ansökan om dispens eller tillstånd från naturskydd inom 220 dagar från det att ansökan är komplett. Om du planerar att bygga under sommaren är det klokt att ansöka hösten innan.

Vattenverksamhet

Åtgärder och verksamheter som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort eller ökar mängden grundvatten kallas vattenverksamhet. I allmänhet måste du söka tillstånd för eller anmäla sådana verksamheter eller åtgärder hos Länsstyrelsen.

Åtgärder inom strandskyddade områden som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet. Kontakta Länsstyrelsens vattenvårdenhet för en bedömning av din åtgärd.

Mer information

Mer om de olika skyddsformerna och prövningen av dispens/tillstånd

Mer information om vattenverksamhet och e-tjänst för anmälan

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Länsstyrelsen.

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

När kommunen har beslutat att ge dig dispens från strandskydd så skickar de be-slutet till både dig och oss på Länsstyrelsen. Detta för att vi ska granska alla strand-skyddsdispenser som kommuner ger för att se att kommunen har gjort rätt. Därför ska du vänta på oss innan du gör något.

Vi diarieför kommunens beslut och bestämmer vem hos oss som ska granska beslutet. Den personen granskar kommunens beslut. Denne bedömer om det finns skäl att anta att det saknas förutsättningar för dispens, och om en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.

Vi beslutar att antingen: 

 1. överpröva kommunens beslut, eller att
 2. godkänna dispensen.

Både du och kommunen får vårt beslut skickat till er. När vi godkänner en kommuns beslut kan vi göra det genom att bara stämpla vår stämpel på en kopia av kommunens beslut.

Vårt mål är att ärendet ska ta max tre veckor.

Överprövning av kommuns dispensbeslut

Om vi beslutar att överpröva kommunens beslut, gäller inte kommunens beslut. Du har själv ansvar för att kontrollera om kommunens beslut är överprövat eller överklagat.

Påbörja inga åtgärder innan du har försäkrat dig om att kommunens beslut har vunnit laga kraft.

Vårt mål är att ärendet ska ta max fem månader.

Skicka in beslut för beviljad strandskyddsdispens (för kommuner)

Skicka in era beslut för beviljade strandskyddsdispenser till Länsstyrelsen: vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Ange granskning av kommunal dispens i ämnesraden.

Skicka beslutet med bilagor (beslutskarta, tomtplatsavgränsning, tjänsteutlåtande m.m.) för beviljad dispens. Eventuella bilder från platsen underlättar granskningen.

Om namn och kontaktuppgifter (i första hand e-postadress) till sökanden inte framgår av beslutet, ska ansökan eller motsvarande handling där detta framgår bifogas.

Kontakt