Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden:

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden.

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

Så här söker du dispens

 1. Ladda ner blanketten Ansökan om dispens inom skyddade områdenPDF
 2. Läs texten nedan Läs innan du fyller i din ansökan
 3. Formulera din ansökan i blanketten.
 4. Avvakta meddelande från oss om inbetalning av prövningsavgift samt eventuellt behov av kompletterande uppgifter.

Tips för en komplett ansökan:

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

När kommunen har beslutat att ge dig dispens från strandskydd så skickar de be-slutet till både dig och oss på Länsstyrelsen. Detta för att vi ska granska alla strand-skyddsdispenser som kommuner ger för att se att kommunen har gjort rätt. Därför ska du vänta på oss innan du gör något.

Vi diarieför kommunens beslut och bestämmer vem hos oss som ska granska beslutet. Den personen granskar kommunens beslut. Denne bedömer om det finns skäl att anta att det saknas förutsättningar för dispens, och om en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.

Vi beslutar att antingen: 

 1. överpröva kommunens beslut, eller att
 2. godkänna dispensen.

Både du och kommunen får vårt beslut skickat till er. När vi godkänner en kommuns beslut kan vi göra det genom att bara stämpla vår stämpel på en kopia av kommunens beslut.

Vårt mål är att ärendet ska ta max tre veckor.

Överprövning av kommuns dispensbeslut

Om vi beslutar att överpröva kommunens beslut, gäller inte kommunens beslut. Du har själv ansvar för att kontrollera om kommunens beslut är överprövat eller överklagat.

Påbörja inga åtgärder innan du har försäkrat dig om att kommunens beslut har vunnit laga kraft.

Vårt mål är att ärendet ska ta max fem månader.

Skicka in beslut för beviljad strandskyddsdispens (för kommuner)

Skicka in era beslut för beviljade strandskyddsdispenser till Länsstyrelsen: vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Ange granskning av kommunal dispens i ämnesraden.

Skicka beslutet med bilagor (beslutskarta, tomtplatsavgränsning, tjänsteutlåtande m.m.) för beviljad dispens. Eventuella bilder från platsen underlättar granskningen.

Om namn och kontaktuppgifter (i första hand e-postadress) till sökanden inte framgår av beslutet, ska ansökan eller motsvarande handling där detta framgår bifogas.

Kontakt