Överklaga kommunens beslut

Vill du överklaga ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen, till exempel ett bygglov eller marklov? Du har tre veckor på dig att lämna in ett överklagande.

Vissa av kommunens beslut enligt plan- och bygglagen får överklagas till Länsstyrelsen av den som beslutet angår. Ett beslut om till exempel bygglov och marklov kan överklagas av såväl grannar som andra vars rätt berörs av ärendet.

Lämna din överklagan till kommunen

Du lämnar din överklagan till kommunen. I samband med beslutet ska kommunen ge information om hur och när överklagandet ska göras. Vänd dig till kommunen om du behöver närmare information om hur överklagandet går till.

Så här går prövningen till

  1. Först bedömer kommunen om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter skickas överklagandet till Länsstyrelsen.
  2. Länsstyrelsens jurister handlägger ärendet. I vissa ärenden deltar även handläggare med specialistkompetens inom det område som ärendet gäller.
  3. Länsstyrelsen tar ett beslut och skickar beslutet till berörda parter och kommunen.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen

Den som inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut kan överklaga till mark- och miljödomstolen. Överklagandet lämnas in till Länsstyrelsen som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid innan överklagandet skickas vidare till domstolen.

Våra handläggningstider för överklagade beslut enligt plan- och bygglagen

Bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked

För överklagade kommunala beslut om lov där bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked ingår har vi följande inriktningsmål:

  • 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 105 dagar
  • 90 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 150 dagar

Bygglov bostäder

För överklagande bygglov för bostäder har vi följande inriktningsmål:

  • 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 80 dagar
  • 90 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 120 dagar

Observera att det inte gäller för fritidshus.

Tillsynsbeslut och byggsanktionsavgifter

För överklagade kommunala tillsynsbeslut, avgifter samt byggsanktionsavgifter har vi följande inriktningsmål:

  • Ärenden ska vara avgjorda inom 180 dagar.

Vi tar ärenden i turordning. Beroende på det enskilda ärendets art och karaktär kan det bli så att vi måste prioritera det. När ditt ärende är på tur kommer vi att utse en handläggare. Fram till dess finns ditt ärende i vår beredningsgrupp. Beredningsgruppen granskar alla inkomna ärenden och handlingar och bereder ärendet fram till beslut.

Vi har för närvarande hög arbetsbelastning vilket innebär att våra handläggningstider i de flesta fall är längre än tiderna ovan. Vi arbetar för att kunna klara målen i så stor utsträckning som möjligt.

Tack för din förståelse!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss