Goda exempel och vägledning

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här samlar vi goda exempel att inspireras av, både på regional och nationell nivå.

Vad kan jag som lantbrukare göra?

Jordbruksverket har samlat inspiration och tips för hur man generellt ökar mångfalden på slätten samt hur man genom bete av skog, bryn, åkerholmar, dikes- och vägrenar kan skapa hållbara landskap för många växter och djur.

Läs om hur du kan förbättra mångfalden på slätten Länk till annan webbplats.

Läs mer om bete av skogar, bryn, åkerholmar, dikes- och vägrenar Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har tagit fram tips för hur du med enkla åtgärder på din mark kan få både en bättre skörd och ge livsutrymme för ovanliga arter.

Läs receptsamlingen för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet Länk till annan webbplats.

Inom värdetrakt för grön infrastruktur

Inom värdetrakter för vissa naturtyper kan man med fördel prioritera insatser för att stärka just den naturtypen. Ofta erhålls en större effekt av insatsen om man kan jobba med att stärka de värden som finns sedan tidigare. Var värdetrakterna ligger kan du se i karttjänsten webb-GIS:

WebbGIS för Grön infrastruktur Länk till annan webbplats.

Så kan landskapets aktörer bidra till grön infrastruktur

Markägarens betydelse för grön infrastruktur

Grön infrastruktur i praktiken – Lövsuccé

Restaurering av strandängar och ekhagar i Nyköping

Återställande av vattendrag i Lögdeälven

Återställande av vattendrag i Klingavälsån och Fyledalen

Fjärilslandskapet i Jämtkrogen

Exempel från Valle

I projekt BioGov arbetar vi för att nå miljömålet ett rikt växt- och djurliv. Vi utbyter erfarenheter med sju andra länder om hur vi kan stärka grön infrastruktur.

Läs mer om Interregprojektet BioGov

Skyddsvärda träd

Small insects on large trees - cooperation strengthens our green infrastructure.

Stäppartade torrängar

Human roads, steppe dry meadow and green intrastructure. Experiences from BioGov in Valle, Sweden 2018-2020.

Kontakt