Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ansvarar för att analysera och rapportera hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi stödjer även kommunerna i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning.

Länsstyrelsen har olika uppdrag i de frågor som rör bostadsförsörjningen och bostadsmarknaden i länet. Vårt ansvar är att

 • årligen ta fram en regional bostadmarknadsanalys
 • stödja kommunerna i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning
 • säkerställa kommunernas medverkan i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät
 • sammanställa uppgifter om värdeöverföringar i kommunala bostadsbolag.

Regional bostadsanalys

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en bostadsmarknadsanalys. Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen, sätter fokus på viktiga frågor samt ger inspiration och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Bostadsanalysen riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Analysen lämnas till Boverket.

Bostadsmarknadsläget i länet

Utifrån 2020 års bostadsmarknadsanalys kan läget i Västra Götalands län sammanfattas såhär:

 • Folkmängden i länet ökade med cirka 16 000 personer under år 2019. Ökningstakten framöver bedöms bli lägre än de senaste åren.
 • Bostadsbyggandet i länet har ökat de fyra senaste åren och under år 2018 färdigställdes 10 300 bostäder. Det är den högsta siffran sedan år 1991. Under år 2019 påbörjades även byggnation av cirka 9 800 bostäder.
 • I mars 2020 hade 6 370 hyres- och studentbostäder beviljats investeringsstöd.
 • Kommunerna har förväntningar på att bostadsbyggandet ska öka framöver. Under år 2020 förväntas cirka 11 300 bostäder påbörjas och under år 2021 cirka 12 100. Osäkerheten om efterfrågan och prisutvecklingen på bostadsmarknaden kan innebära risk för att förväntningarna inte infrias.
 • De flesta av länets kommuner anger att de har ett underskott på bostäder totalt sett i kommunen, men vi kan se något mer positiva bedömningar framöver.
 • Underskottet av bostäder leder till en tuff bostadsmarknad. Det får konsekvenser för många människor som inte kan hitta en bostad som tillgodoser deras behov.

 

Bostadsförsörjning i Västra Götalands län

Vi har tagit fram en storymap kring bostadsförsörjningsarbetet i Västra Götalands län. Innehållet utgår från den årliga bostadsmarknadsanalysen, men det finns också en del fördjupat material.

Både detta material och bostadsmarknadsanalysen vänder sig till intresserade som vill följa utvecklingen på bostadsmarknaden och ta del av information om vårt och kommunernas arbete med bostadsförsörjning.

Vi hoppas att kommuner, organisationer, företag och andra aktörer kan använda materialet i sitt strategiska arbete.

Storymap - Bostadsförsörjning i Västra Götalands länlänk till annan webbplats

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunen ska ta fram riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planering är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller de allmänna intressena bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Länsstyrelsens roll i arbetet

 • Lämnar råd, information och underlag till kommunen för deras planer för bostadsförsörjning.
 • Yttrar sig över de kommunala riktlinjerna utifrån ett regionalt perspektiv gällande planeringsförutsättningar, framtida behov och utvecklingstendenser.
 • Uttrycker behov av samordning med andra kommuner eller med andra insatser inom en eller flera regioner.

Handbok om bostadsförsörjning

Mer om bostadsförsörjning i Boverkets digitala handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning.

Kommunernas bostadsförsörjning - handbok på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät

Boverket skickar årligen i december ut en bostadsmarknadsenkät till landets 290 kommuner. Boverket ansvarar för att administrera bostadsmarknadsenkäten, analysera kommunernas svar samt publicera analyser och öppna data från undersökningen. Länsstyrelsens roll är att ha kontakt med kommunerna i samband med undersökningen för att säkerställa att de svarar på enkäten och att svaren är relevanta.

Värdeöverföring från kommunala bostadsbolag

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska varje år lämna skriftliga uppgifter till Länsstyrelsen om beslutade värdeöverföringar och hur de har beräknats. Vi sammanställer sedan uppgifterna från alla bolag i länet och lämnar en skriftlig rapport till Boverket senast den 1 oktober varje år. Boverket sammanställer uppgifterna till en nationell rapport. Boverket stödjer oss även i arbetet med att sammanställa och bedöma bolagens uppgifter.

Vilka uppgifter redovisar vi i rapporten?

 • Värdeöverföringar, både samlade och fördelade på olika former av värdeöverföringar.
 • Hur värdeöverföringarna förhåller sig till reglerna i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
 • Om värdeöverföringarna skett enligt undantagen från begränsningen och för vilka ändamål.

Kontakt