Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ansvarar för att analysera och rapportera hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi stödjer även kommunerna i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning.

Länsstyrelsen har olika uppdrag i de frågor som rör bostadsförsörjningen och bostadsmarknaden i länet. Vårt ansvar är att

 • årligen ta fram en regional bostadmarknadsanalys
 • stödja kommunerna i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning
 • säkerställa kommunernas medverkan i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät
 • sammanställa uppgifter om värdeöverföringar i kommunala bostadsbolag.

Regional bostadsanalys

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en bostadsmarknadsanalys. Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen, sätter fokus på viktiga frågor samt ger inspiration och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Bostadsanalysen riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Analysen lämnas till Boverket.

Bostadsmarknadsläget i länet

Utifrån 2021 års bostadsmarknadsanalys sammanfattas läget i Västra Götalands län enligt följande:

 • Folkmängden i länet ökade med cirka 8 600 personer under år 2020, vilket är den lägsta siffran sedan 2005. Folkmängdsökningen bedöms i SCB:s befolkningsprognos ligga runt 8000 fler invånare per år fram till 2030.
 • Bostadsbyggandet i länet har legat på relativt sett höga nivåer de fem senaste åren. Under 2020 färdigställdes 9 700, vilket är något färre än 2019 men ändå en hög siffra. Under 2020 påbörjades även byggnation av cirka 10 300 bostäder.
 • I april 2021 hade 7 650 hyres- och studentbostäder beviljats investeringsstöd.
 • Kommunerna har förväntningar på att bostadsbyggandet ska öka framöver. Under år 2021 förväntas cirka 11 100 bostäder påbörjas och under år 2022 cirka 11 300. Osäkerheten om efterfrågan och prisutvecklingen på bostadsmarknaden kan innebära risk för att förväntningarna inte infrias.
 • 38 av länets 49 kommuner anger att de har ett underskott på bostäder totalt sett i kommunen. Detta är en minskning från förra året, då 42 kommuner angav underskott på bostäder totalt i kommunen. Totalt 9 kommuner svara att det är balans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet.
 • Pandemin har synliggjort ojämlikheten på bostadsmarknaden ytterligare vilket får konsekvenser för många människor som inte kan hitta en bostad som tillgodoser deras behov.

Bostadsförsörjning i Västra Götalands län

Vi har tagit fram en storymap kring bostadsförsörjningsarbetet i Västra Götalands län. Innehållet utgår från den årliga bostadsmarknadsanalysen, men det finns också en del fördjupat material.

Både detta material och bostadsmarknadsanalysen vänder sig till intresserade som vill följa utvecklingen på bostadsmarknaden och ta del av information om vårt och kommunernas arbete med bostadsförsörjning.

Vi hoppas att kommuner, organisationer, företag och andra aktörer kan använda materialet i sitt strategiska arbete.

Storymap - Bostadsförsörjning i Västra Götalands län Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunen ska ta fram riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planering är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller de allmänna intressena bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Länsstyrelsens roll i arbetet

 • Lämnar råd, information och underlag till kommunen för deras planer för bostadsförsörjning.
 • Yttrar sig över de kommunala riktlinjerna utifrån ett regionalt perspektiv gällande planeringsförutsättningar, framtida behov och utvecklingstendenser.
 • Uttrycker behov av samordning med andra kommuner eller med andra insatser inom en eller flera regioner.

Handbok om bostadsförsörjning

Mer om bostadsförsörjning i Boverkets digitala handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning.

Kommunernas bostadsförsörjning - handbok på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät

Boverket skickar årligen i december ut en bostadsmarknadsenkät till landets 290 kommuner. Boverket ansvarar för att administrera bostadsmarknadsenkäten, analysera kommunernas svar samt publicera analyser och öppna data från undersökningen. Länsstyrelsens roll är att ha kontakt med kommunerna i samband med undersökningen för att säkerställa att de svarar på enkäten och att svaren är relevanta.

Värdeöverföring från kommunala bostadsbolag

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska varje år lämna skriftliga uppgifter till Länsstyrelsen om beslutade värdeöverföringar och hur de har beräknats. Vi sammanställer sedan uppgifterna från alla bolag i länet och lämnar en skriftlig rapport till Boverket senast den 1 oktober varje år. Boverket sammanställer uppgifterna till en nationell rapport. Boverket stödjer oss även i arbetet med att sammanställa och bedöma bolagens uppgifter.

Vilka uppgifter redovisar vi i rapporten?

 • Värdeöverföringar, både samlade och fördelade på olika former av värdeöverföringar.
 • Hur värdeöverföringarna förhåller sig till reglerna i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
 • Om värdeöverföringarna skett enligt undantagen från begränsningen och för vilka ändamål.

Uppdrag att motverka vräkning av barnfamiljer

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att stötta kommunerna i att motverka vräkningar av barnfamiljer.

Metodstöd för förebyggande arbete

Länsstyrelserna har tagit fram ett filmat utbildningsmaterial för att hjälpa kommunerna och för att sprida information och kunskap om det vräkningsförebyggande arbetet till berörda aktörer.

Materialet består av sex korta filmavsnitt. Medverkar gör jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi, Göteborgs stad, Kronofogdemyndigheten, Rädda barnen och Fastighetsbolaget Bostaden i Umeå.

Omslag för broschyren Hemma - ett metodstöd för vräkningsförebyggade arbete. Visar en kvinna som ler, en man och en bebis som sitter runt ett bord i ett kök.

Broschyr

Det finns även ett metodstöd i tryckt format som har tagits fram i samarbete med Kronofogdemyndigheten.

Broschyren "Hemma! Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete" på Kronofogdemyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt