Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ansvarar för att analysera och rapportera hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi stödjer även kommunerna i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning.

Länsstyrelsen har olika uppdrag i de frågor som rör bostadsförsörjningen och bostadsmarknaden i länet. Vårt ansvar är att:

 • årligen ta fram en regional bostadmarknadsanalys
 • stödja kommunerna i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning
 • säkerställa kommunernas medverkan i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät
 • sammanställa uppgifter om värdeöverföringar i kommunala bostadsbolag.

Regional bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en bostadsmarknadsanalys. Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen, sätter fokus på viktiga frågor samt ger inspiration och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Bostadsmarknadsanalysen riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Analysen lämnas till Boverket.

Bostadsmarknadsläget i länet

Utifrån 2022 års bostadsmarknadsanalys kan läget i Västra Götalands län sammanfattas enligt följande:

 • Folkmängden i länet ökade med cirka 10 400 personer under år 2021, vilket är en ökning med cirka 1 800 personer sedan 2020. Folkmängdsökningen bedöms i SCB:s befolkningsprognos ligga runt 8 300 fler invånare per år fram till 2040.
 • Bostadsbyggandet i länet har legat på relativt sett höga nivåer de fem senaste åren. Under 2021 färdigställdes 9 700, vilket är ungefär samma antal som under 2020, vilket tyder på en fortsatt stark bostadsmarknad där många bostäder färdigställs. Under 2021 påbörjades även byggnation av cirka 11 500 bostäder.
 • I april 2022 hade 8 550 hyres- och studentbostäder beviljats investeringsstöd. Stödet är inte längre möjligt att söka.
 • Kommunerna har förväntningar på att bostadsbyggandet ska öka framöver. Under år 2022 förväntas cirka 13 100 bostäder påbörjas och under år 2023 cirka 13 900. Osäkerheten om efterfrågan och prisutvecklingen på bostadsmarknaden kan innebära risk för att förväntningarna inte infrias.
 • 37 av länets 49 kommuner anger att de har ett underskott på bostäder totalt sett i kommunen. Detta är en minskning från förra året, då 38 kommuner angav underskott på bostäder totalt i kommunen. Totalt 11 kommuner svarar att det är balans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet.
 • Pandemin och världsläget skapar stora osäkerheter för samhället, hushåll och företag. Det rådet fortfarande stora ojämlikheter på länets bostadsmarknad, vilket försvårar för människor att tillgodose sina bostadsbehov.

Bostadsförsörjning i Västra Götalands län

Vi har tagit fram en kartberättelse, så kallad storymap, kring bostadsförsörjningsarbetet i Västra Götalands län. Innehållet utgår från den årliga bostadsmarknadsanalysen, men det finns också en del fördjupat material. Vi har gjort en fördjupning och tagit fram en historisk analys av kommunernas bedömning av faktorer som begränsar bostadsbyggandet. Detta, och mycket mer, hittar du i kartberättelsen.

Både detta material och bostadsmarknadsanalysen vänder sig till intresserade som vill följa utvecklingen på bostadsmarknaden och ta del av information om vårt och kommunernas arbete med bostadsförsörjning.

Vi hoppas att kommuner, organisationer, företag och andra aktörer kan ha nytta av materialet i sitt strategiska arbete.

Storymap – Bostadsförsörjning i Västra Götalands län Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunen ska ta fram riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planering är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller de allmänna intressena bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Länsstyrelsens roll i arbetet

 • Lämnar råd, information och underlag till kommunen för deras planer för bostadsförsörjning.
 • Yttrar sig över de kommunala riktlinjerna utifrån ett regionalt perspektiv gällande planeringsförutsättningar, framtida behov och utvecklingstendenser.
 • Uttrycker behov av samordning med andra kommuner eller med andra insatser inom en eller flera regioner.

Handbok om bostadsförsörjning

Mer om bostadsförsörjning i Boverkets digitala handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning.

Kommunernas bostadsförsörjning (handbok) på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät

Boverket skickar årligen i december ut en bostadsmarknadsenkät till landets 290 kommuner. Boverket ansvarar för att administrera bostadsmarknadsenkäten, analysera kommunernas svar samt publicera analyser och öppna data från undersökningen. Länsstyrelsens roll är att ha kontakt med kommunerna i samband med undersökningen för att säkerställa att de svarar på enkäten och att svaren är relevanta.

Kommunala bostadsbolag lämnar uppgifter om värdeöverföringar

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska varje år lämna skriftliga uppgifter till Länsstyrelsen om beslutade värdeöverföringar och hur de har beräknats. Vi sammanställer sedan uppgifterna från alla bolag i länet och lämnar en skriftlig rapport till Boverket senast den 1 oktober varje år. Boverket sammanställer uppgifterna till en nationell rapport. Boverket stödjer oss även i arbetet med att sammanställa och bedöma bolagens uppgifter.

Vilka uppgifter redovisar vi i rapporten?

 • Värdeöverföringar, både samlade och fördelade på olika former av värdeöverföringar.
 • Hur värdeöverföringarna förhåller sig till reglerna i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
 • Om värdeöverföringarna skett enligt undantagen från begränsningen och för vilka ändamål.

Uppdrag att motverka vräkning

Länsstyrelserna har uppdrag av regeringen att stötta kommunerna i att motverka vräkningar.

Metodstöd för förebyggande arbete

Länsstyrelserna har tagit fram ett filmat utbildningsmaterial till berörda aktörer om det vräkningsförebyggande arbetet. Materialet är till för att sprida information och kunskap och för att hjälpa kommunerna.

Materialet består av sex korta filmavsnitt med före detta jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi, Göteborgs stad, Kronofogdemyndigheten, Rädda barnen och Fastighetsbolaget Bostaden i Umeå.

Det finns även ett metodstöd i tryckt format som länsstyrelserna har tagit fram i samarbete med Kronofogdemyndigheten.

Broschyren "Hemma! Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete" på Kronofogdemyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka hemlöshet

Länsstyrelserna har ett uppdrag att förebygga hemlöshet genom att stödja kommunernas arbete inom detta område. Vi ska ge kommunerna stöd genom

 • kunskaps- och metodutveckling
 • att erbjuda erfarenhetsutbyte
 • att lyfta goda exempel
 • stötta samverkan på lokal och regional nivå.

Dessutom ska vi hjälpa kommunerna att uppmärksamma och stötta grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Uppdraget är en del av regeringens nationella hemlöshetsstrategi för 2022–2026. Strategin har fyra mål:

 • Hemlöshet ska förebyggas.
 • Ingen ska bo eller leva på gatan.
 • Metoden Bostad först bör införas nationellt.
 • Det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas.

Regeringens nationella hemlöshetsstrategi för 2022–2026 Länk till annan webbplats.

Kontakt