Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Havsplanering

Havsplanering ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges hav. Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten och omfattar Sveriges tre havsplaneområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Länsstyrelsen stödjer arbetet på regional och kommunal nivå.

De statliga havsplanerna ska ge vägledning i hur havet kan användas för olika intressen, till exempel sjöfart, vindkraft, fiske, försvar och natur. De används av myndigheter, kommuner och regioner vid planläggning och prövning av anspråk på användning inom ett havsplaneområde.

Arbetet med förslag till ändrade havsplaner är i gång

I februari 2022 beslutade regeringen om Sveriges första statliga havsplaner.

För att möta behovet av ökad energiutvinning arbetar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) med att ta fram förslag till ändrade havsplaner. Senast 31 december 2024 ska HaV lämna förslagen till regeringen för beslut.

Havsplanering, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Havsplaner, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Nya områden för energiutvinning – underlag för nya havsplaner

Som ett underlag till de ändrade havsplanerna har Energimyndigheten, tillsammans med HaV och sju andra myndigheter, pekat ut nya områden som är lämpliga för energiutvinning eller identifiera behov av ändringar i redan utsedda områden. Inriktningen från regeringen är att möjliggöra energiutvinning till havs med ytterligare 90 terawattimmar årlig elproduktion.

Nya områden för energiutvinning i havsplanerna, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Viktiga datum i havsplaneringsprocessen under 2023

Mars–april 2023: Underlag för nya områden för energiutvinning till havs

Den 31 mars presenterade Energimyndigheten underlag för nya områden för ökad energiutvinning till havs. Den 27 april bjöd Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten in kommuner till en digital informationsträff om underlaget för de nya områdena för energiutvinning. Vilka nya områden kan bli aktuella att peka ut för energiutvinning i kommande havsplaner? Vad är nästa steg i havsplaneringsprocessen? Vad innebär arbetet med de nya havsplanerna för en kommun? Det var frågor som lyftes under mötet som riktade sig till dem som berörs av vindkraft och jobbar med planering, prövningar eller näringslivsutveckling på lokal nivå.

Nya områden för energiutvinning i havsplanerna, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

September–december 2023: Samråd om förslag till ändrade havsplaner

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bjuder in till samråd om förslagen till ändrade havsplaner. Då har myndigheter, regioner, kommuner, bransch- och intresseorganisationer, med flera, möjlighet att lämna synpunkter på förslagen som ska till regeringen för beslut senast 31 december 2024.

Länsstyrelserna stöttar kommuners och regionala planeringsorgans deltagande i den statliga havsplaneringen. Som ett led i att skapa väl genomarbetade och förankrade havsplaner arrangerar länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten en serie informationsträffar runt om i landet i anslutning till samrådet.

Datum och plats för informationsträffarna

 • 10 oktober, Luleå
 • 11 oktober, Örnsköldsvik
 • 12 oktober, Gävle
 • 17 oktober, Göteborg
 • 18 oktober, Kristianstad
 • 19 oktober, Linköping.

Länsstyrelsernas kulturmiljöuppdrag

Landets kustlänsstyrelser ska ta fram ett planeringsunderlag för marina kulturmiljöer som underlag till de statliga havsplanerna. Planeringsunderlaget ska redovisa regionala områden med höga kulturhistoriska värden där särskild hänsyn kan behöva tas i det fortsatta arbetet med att ta fram havsplaner – och på sikt även i användningen av planerna. Länsstyrelserna ska leverera resultatet till HaV i januari 2024.

Målet är att underlaget som länsstyrelserna tar fram ska innehålla

 • utpekade värdeområden
 • tydliga värdebeskrivningar
 • tydliga beskrivningar av värdenas uttryck, viktiga karaktärsdrag och betydelsefulla samband
 • tydliga hänsynsrekommendationer.

Kommunernas ansvar för kust- och havs­planering

Det finns många kopplingar mellan den statliga havsplaneringen och kommunala och regionala frågor, till exempel planering, miljö och näringslivsutveckling. Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och tvärtom.

Kommunerna ansvarar för översiktsplanering av såväl mark som vatten. För kustkommunernas del omfattar planeringsansvaret även kustvatten och territorialvatten. Därmed har kustkommunerna en nyckelroll i havsplaneringen. I territorialvattnet kommer de statliga havsplanerna och kommunernas översiktsplaner att överlappa. Territorialvatten omfattar tolv nautiska mil ut från kusten.

Länsstyrelsens roll i havsplaneringen

Länsstyrelsen har rollen att stödja och underlätta kommuners och regionala planeringsorgans deltagande i havsplaneringen. Vår uppgift är också att bidra med expertsynpunkter på Havs- och vattenmyndighetens bedömningar av nationella och regionala värden inom länen.

Samarbetet mellan länsstyrelserna samordnas av en länsstyrelse per havsplaneområde:

 • Länsstyrelsen Västernorrland samordnar Bottniska viken.
 • Länsstyrelsen i Kalmar län samordnar Östersjön.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar Västerhavet.

Planeringsunderlag för kust- och havsplanering

I Länsstyrelsens webbtjänst Planeringskatalogen hittar du statliga planeringsunderlag för arbetet med fysisk samhällsplanering. I tjänsten kan du filtrera ut underlag som är särskilt viktiga vid kust- och havsplanering.

Så hittar du underlag i Planeringskatalogen

För att hitta de underlag som kan vara användbara för kust- och havsplanering söker du i fritextfältet på ordet ”havsplanering”. Sök i fritextfältet efter att du avgränsat din sökning geografiskt på din kommun. Du kan kombinera flera olika sökkriterier för att filtrera fram enskilda sakområden och teman.

Kontakta oss om Planeringskatalogen

Kontakta oss om du har frågor om planeringskatalogen. Skicka din fråga via e-post till planeringskatalogen@lansstyrelsen.se.

Nyhetsbrev om havs- och kustplanering

Länsstyrelserna ger ut ett nyhetsbrev där vi berättar om arbetet med såväl den statliga havsplaneringen som den kommunala planeringen av kust och hav. Nyhetsbrevet ges ut 2–3 gånger per år. Vi belyser också andra frågor som kopplar till havs- och kustplanering.

Nyhetsbrev om havs- och kustplanering (september 2023) Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev om havs- och kustplanering (april 2023) Länk till annan webbplats.

Havsplanering i Västerhavet

Västerhavets havsplanområde omfattar Västra ­Götalands, Hallands och den nordligaste delen av Skåne län.

Havsplanering, karta. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland samordnar samarbetet mellan de länsstyrelser som ingår i vårt havsplanområde, det vill säga Skåne, Halland och Västra Götalands län.

Det pågår kust- och havsplanering även på kommunal nivå.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss