Skydd mot olyckor

Kommunerna ansvarar för räddningstjänsten i de flesta fall. Länsstyrelsen ger råd och stöd och utför tillsyn av kommunernas arbete. Vi kan också hjälpa till att avgöra vem som ska leda en räddningsinsats som berör flera kommuner.

Det som brukar benämnas räddningstjänstverksamhet regleras i Lag (2003:778) och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (LSO). I lagen regleras de insatser, som staten eller kommunerna ska ansvara för, vid olyckor och överhängande fara för olyckor, så kallade räddningstjänstinsatser. Målet är att färre ska dö, färre skadas och mindre ska förstöras.

Ansvarsfördelning

En kommun ansvarar i första hand för räddningstjänsten med vissa undantag. När inte kommunen bär ansvaret av räddningstjänst bär staten ansvaret.

Undantagen är

  • fjällräddning
  • flygräddning
  • sjöräddning
  • miljöräddningstjänst till sjöss (Vänern, Vättern, Mälaren, sjöterritorier till havs)
  • efterforskning av försvunna personer
  • och räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen.

Berör en räddningsinsats mer än en kommuns område ska Länsstyrelsen bestämma vem som ska leda insatsen, om inte räddningsledarna från de berörda kommunerna själva har bestämt detta. Länsstyrelsen ska ha en planläggning för detta.

Farlig verksamhet

Länsstyrelsen fattar beslut om det som i LSO 2 kap 4§ benämns som "farlig verksamhet". Farlig verksamhet är anläggningar där verksamhet innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarlig skada på människa eller miljö. För ägare till en anläggning eller verksamhetsutövare på en anläggning som omfattas av LSO 2 kap 4§ innebär det bland annat att man är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador. Kommunen har ansvar för tillsyn över dessa anläggningar.

Tillsyn, rådgivning och stöd

Enligt LSO har Länsstyrelsen ett ansvar att genom rådgivning och information stödja kommunerna i deras verksamhet som omfattas av lagstiftningen. Vi har även tillsynsansvar över kommunerna.

Tillsynsansvaret innebär att vi bedömer om kommunerna lever upp till de nationella målen och de verksamhetsmål som finns i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Varje kommun ska ha ett handlingsprogram för att öka säkerheten och tryggheten i kommunen. Vi på Länsstyrelsen bedömer om kommunerna lever upp till målen i handlingsprogrammet.

Kommuners arbete med handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (pdf-fil), MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägledning för kommunala handlingsprogram (MSB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen stöttar kommunerna med tillsynsvägledning, informations- och utbildningstillfällen. Länsstyrelsen arbetar även för att kommunerna ska samarbeta och bidrar till att skapa nätverk. Ett sådant nätverk är CBRNE-nätverket som driver frågor som rör kompetensutveckling, samverkan och samordning i händelser med farliga ämnen.

Transport av farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen som kan skada människor, miljö eller egendom om de inte hanteras på rätt sätt. Länsstyrelsen har tillsammans med bland annat kommuner, räddningstjänst och näringsliv tagit fram rekommendationer om vilka vägar som ska användas för transport av farligt gods i Västra Götalands län. Du kan se de rekommenderade färdvägarna i Trafikverkets nationella vägdatabas.

Nationella vägdatabasen på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi på Länsstyrelsen kan också fatta beslut om lokala trafikföreskrifter som begränsar transport av farligt gods på vägar. I Transportstyrelsens databas kan du se vilka kommuner som har lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

2014 undersökte vi möjligheten att upptäcka fordon med farligt gods med hjälp av kamerateknik. Resultatet av pilotprojektet kan du läsa om i slutrapporten:

Detektering av farligt gods med hjälp av kamerateknik - slutrapportPDF

Vi har tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne och Stockholm tagit fram ett dokument som beskriver hur risker med farligt godstransporter bör hanteras i detaljplaneprocessen.

Riskhantering i detaljplaneprocessenPDF

Skogsbrandflyg

För att bränder i skog och mark ska kunna upptäckas tidigt, genomförs övervakning med flyg när det råder hög risk för brand. Skogsbrandflygningen administreras av Länsstyrelsen som upphandlar utförare av skogsbrandsbevakningen. Länsstyrelsen tar fram en särskild plan för hur skogsbrandsbevakningen med flyg ska genomföras.

Plan för skogsbrandsbevakning med flyg i Västra Götalands län

Eldningsförbud

Det är kommunen som, efter samråd med räddningstjänsten, fattar beslut om eldningsförbud. Om mycket hög brandrisk gäller för hela eller stora delar av länet, eller om räddningstjänstens resurser är ansträngda, kan Länsstyrelsen istället fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en vägledning som ger stöd vid bedömning och beslut om eldningsförbud. Vägledningen kompletteras med ett informationspaket som ger stöd i kommunikationen kring eldningsförbud.

MSBs vägledning om eldningsförbudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MSBs informationspaket om eldningsförbudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Oljeskadeskydd

Ett utsläpp av olja kan få allvarliga konsekvenser för människor och miljö. I första läget hanteras ett oljeutsläpp av de kommunala räddningstjänsterna på land och av Kustbevakningen till havs.

Länsstyrelsens roll är att stödja samverkan och samordning mellan berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Sveriges strategi för oljeskadeskydd: Handlingsplan (MSB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riskbilder för oljeolyckor till sjöss i Sverige (MSB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sverige har en strategi för oljeskydd som tagits fram av en nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). I den nationella samverkansgruppen ingår länsstyrelserna tillsammans med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges kommuner och landsting, Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kontakt