Länsstyrelsens arbete med covid-19

Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå.

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet på länsnivå. Det betyder att vi har beredskap för alla typer av händelser och att vår roll är att stötta ansvariga aktörer i länet i deras arbete och se till att det kommer till stånd en samverkan och en samordning mellan aktörerna.

Västra Götalandsregionen ansvarar för regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i länet. Under coronapandemin stödjer och underlättar Länsstyrelsen samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner genom bland annat samverkanskonferenser, där regionens smittskydd deltar med information. Vi arbetar tillsammans med Västra Götalandsregionen, kommuner och andra organisationer för att säkerställa samhällsviktiga funktioner och minska smittspridning.

Vi sammanställer regelbundna rapporter över läget i länet, analyserar konsekvenser och deltar i den nationella samverkan som sker mellan ansvariga myndigheter. Vi rapporterar till regeringen om situationen och behoven i Västra Götalands län. Vi planerar också för att kunna hantera andra parallella krishändelser.

Regelbundet redovisa lägesbilder till regeringen

På regeringens uppdrag ska vi varje vecka redovisa länets samlade lägesbild. Lägesbilderna rapporteras gemensamt till regeringen via länsstyrelsernas samordningskansli.

I lägesbilden redovisar vi bland annat

 • länets utveckling av covid-19
 • behov av samverkan
 • planerade och genomförda åtgärder
 • hur kommunernas, regionens och andra regionala aktörers verksamhet påverkas

Särskilda uppdrag under coronapandemin

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige (den så kallade pandemilagen). Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen har uppdraget att kontrollera att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Möjlighet att hemställa om besöksförbud på särskilda boenden för äldre upphör

Den 31 maj 2021 upphörde Folkhälsomyndighetens befogenheter att besluta om lokala besöksförbud på särskilda boenden för äldre (för att minska smittspridningen av covid-19). Det innebär att det inte längre är möjligt att införa besöksförbud på äldreboenden. Fortsättningsvis är det genom lokala rekommendationer och uppmaningar till besökare som vi kan minimera smittspridningen samt skydda våra äldre från covid-19.

Bistå regionen i att genomföra vaccination mot covid-19

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att bistå regionen vid genomförandet av vaccinationen mot covid-19. Syftet med uppdraget är att stötta regionen och skapa förutsättningar för genomförandet.

Uppdraget ska ske i samråd med Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar uppdraget.

Uppdrag att bistå regionen i att genomföra vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten

Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin.

Uppdraget samordnas av MSB.

Uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin på regeringskansliets webbplats. Länk till annan webbplats.

Ta fram förslag på insatser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram förslag på insatser som kan bli aktuella på kort och på lång sikt för landets länsstyrelser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Halland.

Uppdrag att ta fram förslag på insatser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 - regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Handlägga omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Enskilda näringsidkare och handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan via Boverkets e-tjänst.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Omsättningsstöd till handelsbolag

Följa efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats för att minska smittspridningen av covid-19 efterlevs.

Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Varje länsstyrelse gör veckovisa uppföljningar av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd och ställer samman en regional lägesbild. Länsstyrelsernas gemensamma samordningskansli för hantering av Coronavirus gör därefter en nationell lägesbild som rapporteras till Regeringskansliet (socialdepartementet).

Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Skåne och redovisas löpnade till Regeringskansliet. Uppdraget avslutas den 1 juni 2021.

Rapportering av efterlevnadsuppdraget

Samordna arbetet med lägesbilder om social problematik

Länsstyrelserna har haft regeringens uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna när det gäller social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av coronapandemin. Kommunerna har även fått beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet.

Varje Länsstyrelse har gjort utskick till kommunerna och/eller hämtat in underlag i sitt löpande arbete i regionala nätverk med olika aktörer. De länsvisa lägesbilderna har därefter sammanställts till en nationell lägesrapport som överlämnats till Regeringen.

Ny rapport belyser social problematik och utsatthet med koppling till covid-19

Stötta kommunernas tillsyn av serveringsställen

Riksdagen har beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Enligt den nya lagen ansvarar kommunerna inte bara för tillsynen av restauranger, barer och kaféer utan får också befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe. Länsstyrelserna ska bistå kommunerna med stöd, råd och vägledning i detta arbete. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder gäller från och med 31 december 2020 till 30 september 2021. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen har en sida med fakta, råd och vägledning kring smittskydd på serveringsställen. Du når sidan via länken nedan.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Bistå Västra Götalandsregionen i att öka provtagningskapaciteten

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att bistå regionerna i arbetet med att utöka kapaciteten för storskalig provtagning för covid-19. Västra Götalandsregionen ansvarar för provtagningen i vårt län.

Vi på Länsstyrelsen har en nära samverkan med Västra Götalandsregionen och vi kan, om regionen behöver det, bistå dem i deras uppdrag. Ett exempel är att vi kan stödja med regionala bedömningar av vad som är samhällsviktig verksamhet när det gäller provtagning av personer inom priogrupp 3 (samhällsviktig verksamhet).  

Västra Götalandsregionens information om provtagning för covid-19 Länk till annan webbplats.

Samordna länets tillgång till skyddsutrustning

Socialstyrelsen har uppdraget att säkra tillgången till skyddsutrustning när kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt inom länet.

Länsstyrelsen bistår Socialstyrelsen genom att följa läget när det gäller kommunernas behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial och vid behov fördela tillgänglig skyddsutrustning mellan kommunerna i länet. Länsstyrelsen kan även begära akut stöd av skyddsutrustning från Socialstyrelsen till en kommun som begär det.

Regeringens uppdrag till länsstyrelserna att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgång till skyddsutrustning Länk till annan webbplats.

Handlägga stöd för tillfälliga hyresrabatter i utsatta branscher

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Länsstyrelsen har uppdraget att handlägga stödet som söks av hyresvärden i efterhand. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Vi ställer om vårt arbete med tillsyn för att inte öka smittspridningen i samhället och för att ta hänsyn till den svåra situation som många verksamheter, företag och enskilda har.

Förändringar

Vi gör några förändringar:

 • Vi prioriterar tillsynsbesök som bidrar till att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Det kan till exempel handla om dricksvatten.
 • Vi prioriterar tillsynsbesök som är viktiga för att hantera olyckor eller driftsstörningar. Exempel på olyckor kan vara utsläpp av miljöfarliga ämnen eller skred.
 • När vi gör tillsynsbesök bedömer vi dem utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, med hänsyn till exempelvis riskgrupper.
 • Vi prioriterar tillsynsärenden som vi bedömer är särskilt viktiga att snabbt få avgjorda.
 • Vi anpassar vår tillsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att minska de sociala kontakterna.

Miljöfarlig verksamhet

Om det har skett eller kommer att ske förändringar i er verksamhet när det gäller till exempel produktion, kontroll, underhåll, bemanning, korttidspermitteringar eller liknande, är det viktigt att säkerställa att förändringarna inte ger en negativ påverkan på miljö och säkerhet.

Miljöfarlig verksamhet

Kontakt för frågor om tillsyn

För frågor kan du höra av dig direkt till din kontaktperson. Du kan också maila vastragotaland@lansstyrelsen.se eller ringa vår växel på 010-224 40 00.

Det här gör vi:

 • Vi ger anstånd och förlänger betalningstider och erbjuder vid behov avbetalningsplaner.
 • Har de företag vi levererat en vara eller tjänst åt inte möjlighet att betala kundfakturan är vi generösa med att ge anstånd eller möjlighet till avbetalningsplaner.
 • Vi ser till att utbetalningar av till exempel bidrag sker skyndsamt. Leverantörsfakturorna betalas utifrån angiven förfallodag.
 • Förändringar av vår tillsyn.
 • Vi ställer om vårt arbete med tillsyn för att inte öka smittspridningen i samhället och för att ta hänsyn till den svåra situation som många företag och enskilda har.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552