Länsstyrelsens arbete med covid-19

Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå.

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet på länsnivå. Det betyder att vi har beredskap för alla typer av händelser och att vår roll är att stötta ansvariga aktörer i länet i deras arbete och se till att det kommer till stånd en samverkan och en samordning mellan aktörerna.

Västra Götalandsregionen ansvarar för regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i länet. Under coronapandemin stödjer och underlättar Länsstyrelsen samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner genom bland annat samverkanskonferenser, där regionens smittskydd deltar med information. Vi arbetar tillsammans med Västra Götalandsregionen, kommuner och andra organisationer för att säkerställa samhällsviktiga funktioner och minska smittspridning.

Vi sammanställer regelbundna rapporter över läget i länet, analyserar konsekvenser och deltar i den nationella samverkan som sker mellan ansvariga myndigheter. Vi rapporterar till regeringen om situationen och behoven i Västra Götalands län. Vi planerar också för att kunna hantera andra parallella krishändelser.

Regelbundet redovisa lägesbilder till regeringen

På regeringens uppdrag ska vi varje vecka redovisa länets samlade lägesbild. Lägesbilderna rapporteras gemensamt till regeringen via länsstyrelsernas samordningskansli.

I lägesbilden redovisar vi bland annat

 • länets utveckling av covid-19
 • behov av samverkan
 • planerade och genomförda åtgärder
 • hur kommunernas, regionens och andra regionala aktörers verksamhet påverkas

Särskilda uppdrag under coronapandemin

Ta fram plan för eventuella nya utbrott av covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19 i höst.

Antalet personer som blir allvarligt sjuka i covid-19 har minskat den senaste tiden men enligt Folkhälsomyndigheten finns det en risk för att nya lokala och regionala utbrott blossar upp i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna får därför i uppdrag av regeringen att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram olika scenarier, både nationella och regionala, för hur smittspridningen kan komma att utvecklas i Sverige under det närmaste året, med fokus på hösten 2020. Scenarierna blir en viktig utgångspunkt för länsstyrelsernas arbete med uppdraget.

Länsstyrelsen i Hallands län samordnar länsstyrelsernas arbete med uppdraget som ska vara klart och redovisat för regeringen senast den 1 september.

Länsstyrelsen ska ta fram plan för evenutella nya utbrott av covid-19länk till annan webbplats

Följa efterlevnad av rekommendationer i sommar

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs.

Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Varje länsstyrelse gör veckovisa uppföljningar av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd och ställer samman en regional lägesbild. Länsstyrelsernas gemensamma samordningskansli för hantering av Coronavirus gör därefter en nationell lägesbild som rapporteras till Regeringskansliet (socialdepartementet).

Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Skåne, och en nationell uppföljning ska redovisas löpande till Socialdepartementet. Uppdraget avslutas 15 oktober 2020.

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter

Samordna arbetet med lägesbilder om social problematik

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna när det gäller social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av coronapandemin. Kommunerna ska även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet.

Lägesbilderna ska sammanställas vid två tillfällen, dels inför sommaren, dels under september 2020 i uppföljande syfte. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län.

Länsstyrelsen ska samordna arbetet om lägesbilder om social problematiklänk till annan webbplats

Stötta kommunernas tillsyn av serveringsställen

Riksdagen har beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Enligt den nya lagen ansvarar kommunerna inte bara för tillsynen av restauranger, barer och kaféer utan får också befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe. Länsstyrelserna ska bistå kommunerna med stöd, råd och vägledning i detta arbete. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder gäller från 1 juli till och med den 31 december 2020. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen har en sida med fakta, råd och vägledning kring smittskydd på serveringsställen. Du når sidan via länken nedan.

Länsstyrelserna ska stötta kommunernas tillsyn av serveringsställen

Bistå Västra Götalandsregionen i att öka provtagningskapaciteten

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att bistå regionerna i arbetet med att utöka kapaciteten för storskalig provtagning för covid-19. Västra Götalandsregionen ansvarar för provtagningen i vårt län.

Vi på Länsstyrelsen har en nära samverkan med Västra Götalandsregionen och vi kan, om regionen behöver det, bistå dem i deras uppdrag. Ett exempel är att vi kan stödja med regionala bedömningar av vad som är samhällsviktig verksamhet när det gäller provtagning av personer inom priogrupp 3 (samhällsviktig verksamhet).  

Västra Götalandsregionens information om provtagning för covid-19länk till annan webbplats

Samordna länets tillgång till skyddsutrustning

Socialstyrelsen har uppdraget att säkra tillgången till skyddsutrustning när kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt inom länet.

Länsstyrelsen bistår Socialstyrelsen genom att veckovis sammanställa kommunernas lägesbilder över behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial och fördela tillgängligt material mellan kommunerna i länet. Syftet med rapporteringen är att tillgängliga resurser ska kunna fördelas på ett objektivt och solidariskt sätt över landet. De nationella behoven ska vägas samman med de lokala behoven.

Länsstyrelsen arbetar med att

 • Se över kommunernas behov
 • inventera tillgångar i länet
 • samordna med regionen, kommunerna och Socialstyrelsen
 • bedöma och mäkla behov av utrustning

Länsstyrelsen har en nära samverkan med Västra Götalandsregionen som har ett lager i Skövde dit leveranser kommer, för att packas om och köras ut till länets kommuner.

Regeringens uppdrag till länsstyrelserna att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgång till skyddsutrustninglänk till annan webbplats

Handlägga stöd för tillfälliga hyresrabatter i utsatta branscher

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Länsstyrelsen har uppdraget att handlägga stödet som söks av hyresvärden i efterhand. Ansökningsperioden är 1 juli-31 augusti 2020.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har dessutom uppdraget att samordna länsstyrelsernas handläggning av stödet.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Vi ställer om vårt arbete med tillsyn för att inte öka smittspridningen i samhället och för att ta hänsyn till den svåra situation som många verksamheter, företag och enskilda har.

Förändringar

Vi gör några förändringar:

 • Under våren 2020 minskar vi antalet tillsynsbesök.
 • Vi prioriterar tillsynsbesök som bidrar till att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Det kan till exempel handla om dricksvatten.
 • Vi prioriterar tillsynsbesök som är viktiga för att hantera olyckor eller driftsstörningar. Exempel på olyckor kan vara utsläpp av miljöfarliga ämnen eller skred.
 • När vi gör tillsynsbesök bedömer vi dem utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, med hänsyn till exempelvis riskgrupper.
 • Vi prioriterar tillsynsärenden som vi bedömer är särskilt viktiga att snabbt få avgjorda.
 • Vi anpassar vår tillsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att minska de sociala kontakterna.

Miljöfarlig verksamhet

Om det har skett eller kommer att ske förändringar i er verksamhet när det gäller till exempel produktion, kontroll, underhåll, bemanning, korttidspermitteringar eller liknande, är det viktigt att säkerställa att förändringarna inte ger en negativ påverkan på miljö och säkerhet.

Miljöfarlig verksamhet

Kontakt för frågor om tillsyn

För frågor kan du höra av dig direkt till din kontaktperson. Du kan också maila vastragotaland@lansstyrelsen.se eller ringa vår växel på 010-224 40 00.

Det här gör vi:

 • Vi betalar våra fakturor snabbt
 • Vi betalar våra fakturor omgående och väntar inte till förfallodagen på fakturan. Syftet är att genom snabba utbetalningar stärka företagens likviditet.
 • Vi ger anstånd och förlänger betalningstider och erbjuder vid behov avbetalningsplaner
 • Har de företag vi levererat en vara eller tjänst åt inte möjlighet att betala kundfakturan är vi generösa med att ge anstånd eller möjlighet till avbetalningsplaner.
 • Vi snabbar på våra utbetalningar
 • Vi har förenklat våra rutiner, så att våra utbetalningar snabbare ska nå fram.
  Förändringar av vår tillsyn
 • Vi ställer om vårt arbete med tillsyn för att inte öka smittspridningen i samhället och för att ta hänsyn till den svåra situation som många företag och enskilda har.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552