Dammar och vattenkraftverk

Länsstyrelsen har tillsyn av dammar och vattenkraftverk. På den här sidan informerar vi om bland annat om tillstånd för vattenkraftverk, egenkontroller och dammsäkerhet. Du kan också läsa om vattenkraftens påverkan på miljön.

Vattenkraft är en av våra viktigaste energikällor, men anläggningarna har samtidigt en stor påverkan på miljön. Länsstyrelsen har tillsyn av dammar och vattenkraftverk, och en stor del av arbetet handlar om att minimera miljöpåverkan.

Storskaliga vattenkraftverk med hög elproduktion är viktiga för Sveriges samlade elförsörjning. Vattenbaserad elproduktion släpper inte ut några klimatpåverkande gaser och är ur den synvinkeln bra för miljön.

Samtidigt orsakar dammar och vattenkraftverk andra miljöproblem. Många småskaliga vattenkraftverk har till exempel stor påverkan på miljön i förhållande till den mängd el de producerar.

Vanliga miljöproblem som är kopplade till vattenkraft

 • Anläggningarna är ofta vandringshinder för fisk som öring, lax, ål, asp och nejonögon. Vandringshindren gör att fisken stängs ute från sina naturliga lek- och uppväxtområden.
 • Fisk som vandrar nedströms riskerar att skadas i turbiner eller fastna i intagsgaller.
 • Avledning av vatten till kraftverken medför kraftigt minskade flöden i vattendragen och kan i värsta fall leda till torrläggning.
 • Omfattande reglering av vatten i sjöar innebär att strandnära områden tidvis blir torrlagda.
 • Uppdämning av vatten innebär att strömmande vattendrag försvinner, vilket påverkar djur- och växtliv.
 • Snabba minskningar av vattenflödet, till exempel vid driftstörningar i en anläggning, kan orsaka fiskdöd och andra skador på djur- och växtlivet.

Miljöåtgärder

När ett vattendrags naturliga miljö inte kan återskapas eller bevaras kan miljöpåverkan begränsas genom olika åtgärder. En vanlig miljöåtgärd är att anlägga en fiskväg så att fiskarna får fri vandringsväg förbi dammen eller kraftverket. Det kan också handla om åtgärder för att säkerställa godtagbara vattenflöden. Kunskapen om hur dammar och vattenkraftverk kan miljöanpassas har förbättrats de senaste åren.

Det finns ett stort behov av miljöåtgärder vid många dammar och vattenkraftverk. Många anläggningar byggdes i en tid då miljökraven var lägre än idag. Även tillstånden som reglerar verksamheterna är gamla och uppfyller inte dagens miljökrav. Många av de mindre anläggningarna saknar giltiga miljötillstånd. 

Vattenkraft och kulturmiljö

Många småskaliga dammar och vattenkraftverk byggdes för mer än 100 år sedan för att driva kvarnar och sågverk. En del anläggningar har byggts om för att kunna producera el, men det är också vanligt att verksamheten har upphört och att anläggningarna har övergivits. Vissa av de äldre anläggningarna är kulturhistoriskt intressanta och kan vara värda att bevara för framtiden.

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Samordnad prövning

Du som äger ett vattenkraftverk har kunnat anmäla dig till en nationell plan för att få ditt tillstånd omprövat. Sista ansökningsdag var den 1 juli 2019.

En samordnad omprövning utifrån en nationell plan ska bland annat leda till helhetssyn och förenklade och mindre kostsamma processer för den enskilde.

Idén är att dela in verksamheterna i prövningsgrupper, alltså vattensystem med anläggningar som har ett miljö- och energimässigt samband och som är lämpliga att ompröva på ett samordnat sätt. För varje prövningsgrupp anges en tidpunkt för när omprövningen ska ske. De första omprövningarna inleds tidigast under 2020 och arbetet kommer sedan att pågå under en tjugoårsperiod, ungefär fram till 2040.

Du som anmält dig till den nationella planen kan fortsätta driva din verksamhet tills omprövning sker. Du kan också söka ersättning för en del av prövningskostnader, åtgärdskostnader och produktionsförluster från Vattenkraftens miljöfond.

Om du inte anmäler dig till nationella planen

Om du inte valt att anmäla dig till planen måste du snarast efter 1 januari 2019 ansöka om omprövning för moderna miljövillkor direkt via Mark- och miljödomstolen. Om du gör en enskild ansökan direkt till domstolen kan du inte söka ekonomisk ersättning från Vattenkraftens miljöfond.

De verksamhetsutövare som inte ansökt om omprövning (antingen genom att anmäla sig till den nationella planen eller genom att ansöka direkt hos domstolen) kan Länsstyrelsen förelägga att ansöka om omprövning för moderna miljövillkor.

Planen beslutas av regeringen

Den nationella planen för omprövning tas fram av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten och Svenska Kraftnät, i avstämning med berörda myndigheter, däribland länsstyrelserna. I arbetet med planen har det också förts dialog med branschen, intresseföreningar och allmänheten.

Planen lämnas för beslut till regeringen, prelimininärt hösten 2019.

Anmälan till nationell plan för miljöprövning av vattenkraftverk (Sista ansökningsdag var 1 juli 2019)

Nationell plan för omprövning av vattenkraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Havs- och vattenmyndigheten)

Från den 1 februari 2019 kan vattenkraftsägare ansöka om medel från Vattenkraftens miljöfond.

Vattenkraftens miljöfond länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny lag om vattenkraft och vattenmiljö från 1 januari 2019länk till annan webbplats (Riksdagen)

Projekt Miljöanpassad tillsyn - om tillsyn och åtgärder inom vattenkraft

Tillstånd för vattenkraftverk

För att få driva ett vattenkraftverk måste du ha tillstånd enligt Miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning. I tillståndet står det hur verksamheten ska skötas och vilka åtgärder som måste vidtas för att minimera påverkan på miljön. Du ansöker om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. Innan domstolen prövar tillstånden ska du ha haft ett samråd med myndigheter och enskilda berörda.

Även underhållsarbeten eller ombyggnad av din anläggning kan kräva tillstånd eller en formell anmälan till Länsstyrelsen. Kontakta alltid oss om du planerar åtgärder vid din anläggning.

Egenkontroll av vattenkraftverk

Du som äger ett vattenkraftverk måste även arbeta med egenkontroll av verksamheten. Det innebär att du löpande ska planera, kontrollera och följa upp din verksamhet för att minska miljöpåverkan.

Tillstånd för dammar

Ombyggnation och underhållsarbeten av dammar kan kräva tillstånd eller en formell anmälan till Länsstyrelsen. Kontakta alltid oss om du planerar åtgärder i din anläggning.

Om du inte längre vill ansvara för och sköta om dammen finns möjlighet att riva ut den. Utrivning kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Det kan även krävas tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Kontakta oss på Länsstyrelsen för samråd om du planerar att riva ut din damm. Det kan finnas möjlighet att söka bidrag vid utrivning av dammar av miljöskäl.

Dammsäkerhet

Du som ansvarar för en damm måste noggrant sköta om och kontrollera anläggningen så att det inte uppstår ett dammbrott. En damm som havererar kan innebära förlust av människoliv, och få andra allvarliga konsekvenser för samhället.

Säkerhetsklassificering av dammar

År 2014 infördes nya bestämmelser om dammsäkerhet, vilket innebär att dammar ska säkerhetsklassificeras. Det finns tre dammsäkerhetsklasser: A, B och C, där A motsvarar de allvarligaste konsekvenserna från samhällelig synpunkt i händelse av dammhaveri. Säkerhetsklassificeringen innebär att du ansvarar för att genomföra egenkontroll enligt ett säkerhetsledningssystem.

Du som har en dammanläggning är skyldig att utreda möjliga konsekvenser om dammen skulle gå sönder. Det kan finnas undantag för mindre dammar. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för din damm.

Utredningen ska visa vilka konsekvenser ett dammhaveri kan få och blir ett underlag för att säkerhetsklassificera dammen. Konsekvensutredningen och förslaget på dammsäkerhetsklass ska du skicka in till oss på Länsstyrelsen.

Du som behöver säkerhetsklassificera din damm bör ha fått, eller kommer att få, information från oss om detta. Kontakta oss om du saknar information.

Regelbundna kontroller

Du ska regelbundet kontrollera och dokumentera dammens skick, samt genomföra åtgärder när det behövs. Dessutom behöver du årligen lämna in en rapport om dammens säkerhet till Länsstyrelsen. Vart tionde år ska du göra en helhetsbedömning av dammens säkerhet.

Du ska till exempel kontrollera följande:

 • Onormalt eller ökat läckage genom dammen.
 • Sättningar, sprickor, sjunkhål, rörelser eller andra förändringar av dammen.
 • Förekomst av träd och buskar med rötter som kan skada dammkonstruktionen.
 • Att samtliga luckor och andra rörliga delar i dammen fungerar.
 • Att peglar (anordning för mätning av vattenståndet) och andra vattenståndsmätare är hela, placerade på rätt nivå och överensstämmer med tillståndet.

Vattenflöden för dammar

Dammar ska kunna släppa igenom de högsta vattenflödena utan att riskera att brista. Olika dammar har olika krav på vilka flöden de ska kunna släppa igenom. Flödena i vattendragen kan tidvis öka och anläggningen behöver vara anpassad till detta.

Om det finns en fiskväg eller ålyngelledare är du skyldig att sköta dessa så att de fungerar. Du ska regelbundet kontrollera att konstruktionerna är hela och se till att det inte samlas skräp. Det ska alltid vara ett lämpligt vattenflöde som rinner genom fiskvägen och ålyngelledaren.

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar

Länsstyrelsen har tillsyn av vattenkraftverk och dammar. Det innebär att vi kontrollerar att verksamheten uppfyller reglerna i miljöbalken och EU:s vattendirektiv. I tillsynsarbetet fokuserar vi på att följa upp och stimulera åtgärder som minimerar påverkan på miljön.

Tillsynen ska bidra till att vi når Sveriges miljömål. När det gäller dammar och vattenkraftverk är det framför allt miljömålet Levande sjöar och vattendrag som står i fokus, men även målet Ett rikt växt- och djurliv är viktigt i sammanhanget.

Överströmning av dammkrönet kan göra att dammen skadas allvarligt och i värsta fall brister. På grund av klimatförändringen kan flödena i vattendragen tidvis öka och dammarna kan behöva anpassas till detta.

Kontakt

Dan Hellman
010-224 48 54

Morgan Jentzen
010-224 55 37

Projekt Miljöanpassad tillsyn - vattenkraft

Projektet Miljöanpassad tillsyn ska rigga förutsättningar för Länsstyrelsens arbete med tillsyn och åtgärder inom vattenkraft. Här hittar du information om nationell plan för omprövning av vattenkraft.

Projekt Miljöanpassad tillsyn ska rigga förutsättningar för Länsstyrelsens arbete med tillsyn och åtgärder inom vattenkraft. Målet är att minska vattenkraftens påverkan på miljön. Ett första steg är att kartlägga i vilka vattensystem tillsynen ger störst nytta.

Steg i projektet

Oktober 2019: Förslag till plan lämnas till regeringen
Den 1 oktober 2019 lämnas förslaget på nationell plan för omprövning av vattenkraften till regeringen för beslut.

November 2018 - Nationell plan för omprövning av vattenkraft
Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken. Alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Under våren 2019 har du som äger ett vattenkraftverk kunnat anmäla dig till en nationell plan för att få ditt tillstånd omprövat.

Sista ansökningsdag var den 1 juli 2019.

Läs mer om nationella planen

Juni 2018 - Ny lag om vattenmiljö och vattenkraft
Den 13 juni beslöt riksdagen om förändringar i miljöbalken om hantering av vattenmiljö och vattenkraft. Lagändringen innebär att Sverige ska förse vattenkraftverk och dammar med moderna miljövillkor. Omprövningen av nuvarande tillstånd ska ske på verksamhetsutövarens initiativ.

Den nya lagen började gälla 1 januari 2019.

För att skapa en helhetssyn i arbetet med tillståndsprövning ska Havs- och vattenmyndigheten, i samverkan med andra myndigheter, ta fram en nationell prövningsplan. Planen blir vägledande i länsstyrelsens kommande arbete med tillsyn och omprövning av befintliga tillstånd.

Verksamhetsutövare får själva anmäla sig till prövningsplanen och kan fram tills att prövning sker fortsätta driva sin anläggning utifrån sitt nuvarande tillstånd.

Läs mer om den nya lagen om vattenmiljö och vattenkraftlänk till annan webbplats

April 2018 - Vattenkraftens miljöfond
Framtidens elproduktion i vattenkraft ska både anpassas till moderna miljökrav och göra det möjligt att ställa om till ett elsystem baserat på 100 procent förnybar energi. Därför har åtta vattenkraftsföretag tagit initiativ till att bilda en miljöfond som tar ansvar för att finansiera nödvändiga miljöåtgärder.

Läs om vattenkraftens miljöfondlänk till annan webbplats

Februari 2018 - Kartläggning av vattenkraftverk och dammar i länet
Under våren 2018 kartlägger Länsstyrelsen vattenkraftverk och dammar. Med hjälp av berörda fastighetsägare har länsstyrelsen fått in uppgifter om vilka anläggningar som är i drift och vad de används till.

Kartläggningen är ett underlag för den tillsyn Länsstyrelsen kommer att arbeta med de kommande åren. Kartläggningen blir också ett underlag för den nationella prövningsplanen som Havs- och vattenmyndigheten tar fram.


Oktober 2017 - Länsstyrelsen stödjer regeringens lagförslag om vattenkraft
Sommaren 2017 presenterade regeringen sitt förslag till ändringar i lagstiftningen kring prövning av vattenkraftens miljöpåverkan. Lagändringarna är ett första steg i att genomföra de vattenkraftsrelaterade delarna i den så kallade energiöverenskommelsen. Energiöverenskommelsen träffades mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i juni 2016. Energiöverenskommelsen slår fast att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft.

Den 2 oktober skickade Länsstyrelsen in sitt remissvar till regeringen. I stort stödjer Länsstyrelsen regeringens förslag.

Arbetsgång

Prioritering av värdefulla vattendrag
Det är viktigt att tillsyn och åtgärder sätts in där de ger mest nytta för miljön. Steg ett i projektet har därför varit att analysera vilka vattensystem som är särskilt värdefulla och som bör prioriteras i kommande tillsynsinsatser.

I urvalsprocessen har vattnets naturvärden vägts mot vattenkraftverkets betydelse för samhällets samlade elproduktion. Länsstyrelsen har också tittat på om det finns kulturmiljövärden som är viktiga att ta hänsyn till. Prioriteringsarbetet gjordes under 2017.

Under våren 2018 har Länsstyrelsen gjort en kartläggning av vattenkraftverk och dammar som vi har lite mindre kunskap om. Med hjälp av berörda fastighetsägare har Länsstyrelsen fått in uppgifter om vilka anläggningar som är i drift och vad de används till. Kartläggningen är ett underlag för den tillsyn vi kommer att arbeta med de kommande åren. Vår kartläggning ska bidra till att den nationella prövningsplanen som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för blir ändamålsenlig. 

Information längs vägen
Länsstyrelsen är mån om att ge verksamhetsutövare och andra berörda insyn i vårt arbete. Vi informerar om vad som händer i projektet och de resultat vi kommer fram till.

Du som har frågor är alltid välkommen att kontakta oss i projektgruppen.

Länsstyrelsens information om vattenkraftverk och dammar
Havs- och vattenmyndighetens information om vattenkraftverk och dammarlänk till annan webbplats
Nationell plan för omprövning av vattenkraft
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • För att avgöra vilka anläggningar som ska prioriteras i tillsynen behöver vi börja med att sammanställa kunskap om de vattensystem som har koppling till dammar och vattenkraftverk. Vi tittar bland annat på vilka naturvärden och miljöproblem som finns i vattnen. Exempel på viktiga naturvärden är långvandrande fiskarter, rödlistade och särskilt skyddsvärda arter och viktiga bestånd och livsmiljöer för växter och djur.
 • Vandringshinder och onaturliga flöden i vattendraget är exempel på miljöproblem som påverkar djur- och växtlivet. Vattenmyndighetens klassificering av ekologisk status ger vägledning i vilka miljöproblem, med koppling till dammar och vattenkraftverk, som är särskilt angelägna att åtgärda. Vattendrag och sjöar av nationellt intresse, till exempel Natura 2000-områden, ges förtur i tillsynsarbetet.
 • Vi tittar också på vilken effekt miljöåtgärderna kan förväntas få. Detta för att säkerställa att såväl tillsyn som åtgärder sätts in där de ger störst miljönytta.

I prioriteringen av anläggningar tittar vi även på andra intressen, bland annat väger vi in vilken betydelse ett vattenkraftverk har för samhällets samlade elproduktion. I det här sammanhanget är det samhällsnyttan som står i fokus.

Vi tittar också på om anläggningarna har kulturmiljövärden som behöver bevaras. Många av länets småskaliga vattenkraftverk har en lång historia och byggdes ursprungligen som sågar och kvarnar. Vid dessa anläggningar kan det finnas höga kulturmiljövärden som vi behöver ta hänsyn till i arbetet med tillsyn och åtgärder.

Med bra kunskapsunderlag går det ofta att hitta kompromisslösningar som är acceptabla ur såväl natur- som kulturmiljöperspektiv. För att vi ska kunna göra rätt avvägningar och se till att våra underlag vilar på sammanvägda bedömningar bidrar experter från vattenvård, naturvård och kulturmiljö i prioriteringsarbetet.

I Västra Götaland finns ungefär 900 dammar och 300 vattenkraftverk, många av dem är små kraftverk med liten elproduktion. Anläggningarna kräver tillstånd enligt miljöbalken. I tillståndet anges hur verksamheten ska drivas och vilka åtgärder som krävs för att minimera påverkan på miljön. Det enskilt största problemet är att vattenkraftverk och dammar är vandringshinder för fiskar. Vattenreglering påverkar också livsmiljön för vattenlevande växter och djur.

Film om fiskvandringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdraget

I Länsstyrelsens uppdrag ingår att följa upp att vattenkraften uppfyller reglerna i miljöbalken och kraven i EU:s vattendirektiv. Tillsynsarbetet ska också bidra till att vi når miljömålen, främst målen "Levande sjöar och vattendrag" och "Ett rikt växt- och djurliv".

I Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Västerhavet är tillsyn och åtgärder för att miljöanpassa vattenkraftverk och dammar ett prioriterat område för att uppnå miljökvalitetsnormerna.  

Om en anläggning saknar giltigt tillstånd kan Länsstyrelsen begära att ägaren ansöker om ett sådant hos mark- och miljödomstolen

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistriktlänk till annan webbplats

Finansiering

Havs- och vattenmyndigheten har gett länsstyrelserna extra pengar för arbetet med tillsyn av vattenverksamhet. Detta tillskott har koppling till budgetpropositionen för 2017, där regeringen har avsatt pengar för miljöåtgärder inom vattenkraften. Satsningen är en del i arbetet för att nå syftet med Energiöverenskommelsen. Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått cirka 1,3 miljoner kronor för 2017 och cirka 1,8 miljoner kronor för 2018. Pengarna används för att finansiera projektet Miljöanpassad tillsyn som drog igång i början av 2017.

Kontakt

Daniel Johansson
010-224 55 15

Emma Hagström
010-224 54 49

Morgan Jentzen
010-224 55 37

Kontakt