Civilt försvar

Civilt försvar handlar om att skydda befolkningen och hålla igång viktiga samhällsfunktioner under höjd beredskap och krig. Det civila försvaret tillsammans med det militära försvaret utgör Sveriges totalförsvar. Myndigheter, kommuner och andra aktörer har i uppdrag att bygga upp det civila försvaret. Även du som privatperson har en viktig roll.

Det civila försvaret är inte en enskild organisation utan arbetet med civilt försvar bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv och frivilligorganisationer. Du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den. I en krissituation som påverkar samhället behöver hjälpen först gå till dem som bäst behöver den.

De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

En bra förberedelse är att se över din hemberedskap. Det har du nytta av i många situationer, till exempel vid ett långvarigt strömavbrott, översvämningar eller vattenbrist. Din Säkerhet, som är en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har samlat tips om vad som är bra att ha hemma i en krislåda. Där kan du också läsa mer om civilt försvar och totalförsvar.

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet

Vi på Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet. Vid höjd beredskap eller krig ska vi

  • samordna de civila försvarsåtgärderna i länet,
  • se till att det finns en gemensam inriktning i de ansträngningar som kommuner, civila myndigheter och andra organisationer gör för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner,
  • samordna det civila och det militära försvaret, i samråd med Försvarsmakten,
  • se till att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att de stärker och främjar vår försvarsförmåga.

Länsstyrelserna och andra statliga myndigheter har, efter ett regeringsuppdrag 2015, återupptagit sin planering av det civila försvaret. Arbetet samordnas med Försvarsmakten som ansvarar för det militära försvaret. Det är också viktigt med samordning mellan statlig, regional och kommunal nivå, liksom mellan offentlig och privat sektor. Länsstyrelsen har genom sitt geografiska områdesansvar ett särskilt ansvar för samordningen på länsnivå.

Kommuner och landsting ska planera för civilt försvar

Sedan 2017 har regeringen ökat anslagen till kommuner och landsting för arbetet med civilt försvar. I juni 2018 slöt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överenskommelser om kommunernas och landstingens arbete med civilt försvar för perioden 2018–2020.

Målbilden för beredskapsförberedelserna under perioden är att kommuner och landsting ska återuppta eller komma igång med de förberedelser som behövs för att kunna driva viktig verksamhet under höjd beredskap. Det långsiktiga målet är att kommuner och landsting ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret i händelse av krig.

Kontakt