Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att skada en naturmiljö? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan skada naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Exempel på när anmälan om samråd krävs:

 • anläggande av nya skoterleder
 • prospektering i vissa fjällområden
 • samt uppförande av renstängsel eller andra fasta anläggningar för renskötseln.

Exempel på andra tillfällen då det normalt är lämpligt att anmäla om samråd:

 • arbete med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • eller vid andra prospekteringar.

Anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

Om du inte gör en anmälan om samråd ska du:

 1. Söka tillstånd för åtgärder inom skyddad natur
  Läs sidan Dispenser och tillstånd övriga naturskydd
  Ansök om dispens i skyddade områdenPDF
  Ansök om dispens för biotopskyddPDF
  Instruktion till ansökan om biotopskyddPDF
 2. Söka tillstånd för åtgärder vid fornlämningar
  Läs sidan Fornlämningar och fornfynd
  Ansökan om ingrepp i fornlämningWord
 3. Anmäla om vattenverksamhet för åtgärder inom vattenområden
  Läs sidan Vattenverksamhet
  Anmälan om vattenverksamhetPDF

 Gäller detaljplan för området ska du kontakta kommunen. 

Om förläggning av markkabel sker genom plöjning eller kedjegrävning bedömer vi att det inte krävs samråd under förutsättning att följande råd och anvisningar följs.

Om åtgärden inte väsentligen förändrar naturmiljön krävs inget samråd. Ibland behövs andra prövningar exempelvis biotopskyddsdispens, tillstånd enligt kulturmiljölagstiftningen eller en anmälan om vattenverksamhet.

 • Plöj eller kedjegräv
 • Om körskador uppstår ska ni laga dessa. Detta gäller i synnerhet våtmarker och stränder.
 • Eventuellt länsvatten ska samlas upp i ett slutet system eller tömmas över en grönyta. 
 • Passage av eventuella stenmurar i jordbruksmark ska ske genom tryckning eller borrning. Schaktning och grävning får inte ske så nära stenmurar att dessa riskerar att få sättningsskador. Är detta inte möjligt ska ni söka dispens hos Länsstyrelsen. 
 • Vid arbetet ska stor försiktighet iakttas så att inte odlingsrösen, öppna diken, små våtmarker och andra skyddade biotoper i odlingslandskapet skadas eller förstörs. 
 • Vid eventuell passage av träd i alléer, stora lövträd med en diameter större än 70 cm, eller träd präglade av jordbrukshävd får ledningarna inte grävas ner eller körning med tunga maskiner ske innanför femton gånger stammens diameter. Stor försiktighet ska iakttas vid arbetet så att trädens bark och grenar inte skadas av maskiner och redskap. 
 • Förläggning i betesmarker som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen ska i första hand göras genom plöjning alternativt genom handstyrd kedjegrävare. Blir det aktuellt med schaktning ska grässvålen grävas av i större stycken för att sedan läggas tillbaka med grässidan uppåt då schaktet läggs igen. Kabelskåp/nodhus ska inte placeras i betesmarker.
 • Håll avstånd till fornlämningar och dess skyddsområde.
 

Avstånd till fornlämning och dess skyddsområde

Boplatser, by- och gårdstomter

Tillstånd krävs för dragning genom fornlämningen, men inte om den kan förläggas i befintlig anlagd väg eller i dike/åkerkant/äldre ledningsschakt.

Hällristning, skålgropar

5 meter (utanför häll/berg)


Hällristning, figurristning

10 meter (utanför häll/berg)

Gravfält

30 meter

Enstaka gravar

15 meter om graven ligger i ett högre topografiskt läge (på en bergsknalle och ledningen går i åkern nedanför). I övriga fall 30 meter.

Milstolpar, väghållningsstenar

5 meter

Bebyggelselämningar och fossil åker

Plöjning bör ske utanför fornlämningens avgränsning

Gropar med/utan vallar

10 meter


Naturreservat, naturvårdsområde, nationalpark, kulturreservat, beslutade biotopskyddsområden, naturminnen och djurskyddsområden

Det krävs i regel tillstånd eller dispens för de flesta typer av intrång i skyddade områden.

Natura 2000

Det krävs tillstånd för verksamheter/åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-område. OBS! Tillstånd krävs även om verksamheten/åtgärden sker utanför Natura 2000-området om det ändå kan påverka själva Natura 2000-området.

Strandskyddsområden

När det gäller ledningsförläggning kan det behövas dispens. Kontakta därför alltid prövningsmyndigheten när strandskydd berörs. Ansökan prövas vanligtvis av kommunen. Om området även omfattas av något annat områdesskydd prövas ansökan av Länsstyrelsen.

Vattenskyddsområden

Tillstånd krävs om ingreppet strider mot skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområden. Tillstånd söker ni hos Länsstyrelsen eller kommunen beroende på hur föreskrifterna är utformade.

Förorenade områden

Om en förorening upptäcks som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön är ägaren av fastigheten eller brukaren skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten.

Generella biotopskydd

Ingrepp inom biotopskyddsområde får inte skada naturmiljön. Generella biotopskydd kräver kontroll på platsen. Följande biotoper är skyddade av det generella biotopskyddet:

 • Stenmur i jordbruksmark
 • Allé
 • Odlingsröse i jordbruksmark
 • Småvatten och våtmark i jordbruksmark
 • Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Åkerholme
 • Pilevall

Till småvatten räknas även öppna diken och högst två meter breda naturliga bäckfåror. Passage förbi stenmurar och småvatten ska i första hand ske genom tryckning eller borrning, i annat fall måste ni söka dispens hos naturavdelningen. Vid passage förbi alléträd får ledningen inte grävas ner eller körning med tunga maskiner ske innanför 15 gånger stammens diameter. Ju närmare trädet man gräver desto större risk för skada på trädets rötter.

Vattenområden

Förläggning av ledning i ett vattenområde/ vattendrag ska i möjligaste mån undvikas. Är det inte möjligt ska förläggningen helst ske utan att vattnet berörs genom exempelvis styrd borrning. Sträckningen bör även så långt möjligt anpassas så att arbeten i vattenområden med höga naturvärden, till exempel ålgräsområden, lek- och uppväxtområde för laxfisk, områden med flodpärlmussla eller andra skyddsvärda arter, helt kan undvikas. Även markavvattningsföretag ska undvikas och där det inte är möjligt ska företagen kontaktas för samråd innan arbetena påbörjas.

I Länsstyrelsens karttjänst Vattenarkivet finns bland annat kartskikt över markavvattningsföretag och vissa kända flodpärlmusselförekomster till er hjälp.

Om åtgärder inom vattenområde inte går att undvika kan det behöva anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen vill upplysa om att även ingrepp i vattenområde kopplat till anläggningsarbetet kan vara anmälningspliktig vattenverksamhet, exempelvis muddring/grävning för framförande av maskinredskap. Finns risk för skada på enskilda eller allmänna intressen kan tillstånd behöva sökas hos domstol.

Om ni kan säkerställa att någon skada inte uppstår på allmänna eller enskilda intressen behöver vattenverksamheten inte anmälas. Det är ni som ska visa att skador inte uppkommer.

Anser ni att en anmälan om vattenverksamhet ändå behövs så fyller ni i blanketten Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i Miljöbalken och skickar den separat till Länsstyrelsen.

Optisk fiberledning

Vi anser att förläggning av markkabel i ett vattenområde normalt kan utföras utan risk för skada på vattenmiljön eller andra allmänna intressen om man följer de anvisningar som anförs nedan:

 • Undvik arbeten i vattenområden med höga naturvärden.
 • Med hänsyn till bland annat fågellivet ska arbeten i vatten inte utföras mellan 1 april-15 juli. Undvik grumlande arbeten i så stor utsträckning som möjligt.
 • Om flodkräftor finns i vattensystemet ska maskiner och övrigt som används i vattenmiljön desinficeras eller vara helt torra innan användning för att förhindra smitta av kräftpest.
 • Uppstår körskador eller andra ingrepp, återställ dessa till ursprungligt djup och läge.
 • Finns markavvattningsföretag längs sträckningen ska det säkerställas att dessa inte på något sätt skadas.
 • Ni ska själva se till att inga enskilda intressen kommer till skada.
 • Ni måste ha tillstånd från berörda markägare att utföra de aktuella åtgärderna.

Naturvärdesinventeringar

Naturvärdesinventeringar visar att naturen är värdefull och ofta känslig. Det kan handla om lövskogar, betesmarker eller våtmarker. I första hand ska sådana områden undvikas, speciellt om området har så höga värden att det fått klass 1 eller 2.

Skyddsvärda träd

Om ledningen passerar skyddsvärda träd får ledningen inte grävas ner eller körning med tunga maskiner ske innanför 15 gånger stammens diameter. Ju närmare trädet man gräver desto större risk för skada på trädets rötter. Träd som anses särskilt skyddsvärda är:

 • jätteträd (träd grövre än en meter i diameter på smalaste stället under brösthöjd)
 • mycket gamla träd (ek, bok, tall, gran äldre än 200 år, övriga trädslag äldre än 140 år)
 • grova hålträd (träd grövre än 40 centimeter som har en väl utvecklad hålighet i stammen).

Både levande och döda träd ingår i definitionen. Skyddsvärda träd kräver kontroll på platsen.

 • Kontrollera vilka natur-, kultur- och vattenvärden som berörs av åtgärderna. Ta fram kartor tjänsten WebbGIS. Där kan ni få fram aktuella skikt för natur-, kultur- och vattenvärden.
 • Planera ledningsdragningen genom att i möjligaste mån undvika natur-, kultur-, och vattenvärden. Ta gärna hjälp av konsult med den kunskapen.
 • Sök tillstånd eller samråd om någon del av ledningssträckan berör ett skyddat område eller om ni behöver spränga.
 • Skicka enbart in en anmälan eller ansökan för berörd del.
 • Det är viktigt att underlaget ni skickar in till Länsstyrelsen är komplett och av tillräckligt bra kvalitet.

Bifoga tydliga kartor som innehåller:

 • Sträckningen där ni planerar förlägga ledningen.
 • De natur-, kultur- och vattenvärden som finns i sträckningens närhet och är aktuella för den typ av samråd eller anmälan ni gör.
 • Markeringar där ni passerar eventuella vattenområden om ni gör en anmälan om vattenverksamhet eller söker samråd för naturmiljön.
 • om ni inte kan undvika påverkan på natur-, kultur- eller vattenvärden ska ni ange vad ni gör för att begränsa skadan.
 • om något biotopskyddsområde berörs.
 • varför eventuella passager av öppna diken, vattendrag, sjöar och hav inte kan undvikas och hur sådan passage ska gå till för att skadlig påverkan ska undvikas. (Läs även instruktionen under rubriken ”vattenområden”.)

Om ni bedömer att enbart en anmälan om vattenverksamhet krävs, beskriv då varför eventuella passager av öppna diken, vattendrag, sjöar och hav inte kan undvikas och hur sådan passage ska gå till för att begränsa skadan. (Mer information om när en anmälan krävs finns under rubriken Specifika skydd och prövningar - Vattenområden)

Det korta svaret är ja. Förklaringen är att tillstånd eller anmälan behövs inte om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Tänk på att ni som verksamhetsutövare ska kunna visa på att ingen skada skett ifall att klagomål kommer in till Länsstyrelsen i ett senare skede.

I er digitala samrådsansökan till naturvårdsenheten kan ni i steg 15 av 17 skriva under ”Kompletterande information om projektet” något i stil med: ”Jag/vi bedömer (motivera gärna bedömningen) att anmälan om vattenverksamhet inte behövs då det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen kommer till skada.”  

Nej, tryckning och styrd borrning är metoder som vi starkt rekommenderar. Vi anser att man på så vis inte ens utför någon anmälningspliktig vattenverksamhet.

Observera dock att skada kan uppkomma på landmiljö eller andra intressen och att vi inom ramen för samrådet kan lämna råd och anvisningar om var ledningen ska gå fram.

Ja, kontakta kommunen för bedömning om dispens krävs om det inte finns något annat områdesskydd på platsen (till exempel naturreservat, natura 2000, kulturreservat).

Förenklat kan man säga att en strandskyddsdispens eller besked om att det inte krävs dispens är en förutsättning för att vi ska kunna hantera anmälan om vattenverksamhet.

Finns annat områdesskydd så är det vi på Länsstyrelsen som har ansvar för strandskyddsprövningar och endast i undantagsfall anser vi att det krävs en strandskyddsdispens för förläggning av fiberledning i ett vattenområde.  

Vi kan inte rekommendera detta förläggningssätt av flera anledningar:

 • En stolpe över ett dike kan medföra att man skapar problem vid framtida rensningar av diket. Finns markavvattningsföretag på platsen så har de en skyldighet och rättighet att underhålla sina dikens avbördningsförmåga (vattenavledande förmåga) och en försvårad rensning kan leda till skada för företaget.
 • Ledningen blir även mycket mer utsatt och sårbar när den inte ligger under mark.
 • En ledningsstolpe kan hindra framkomligheten i vattendrag där kajaker och båtar passerar.
 • Man kan också få problem med att material fastnar i stolpen och dämmer upp vattnet.

Vi rekommenderar istället att man förlägger ledningen på tillräckligt djup under vattendraget med styrd borrning/tryckning där det är möjligt och genom försiktig grävning där det inte går att trycka ledningen under.

Nej, det är först när man vet precis var arbetena ska utföras och hur det ska gå till som vi kan göra en korrekt bedömning. I annat fall kommer det krävas kompletteringar med dessa uppgifter och handläggningsarbetet tar längre tid. En komplett anmälan från första början sparar tid.

Ängs- och betesmarker som har en klassad naturtyp vill vi helst att ni undviker då dessa områden har höga naturvärden.

 • Om det inte går att förlägga kabeln runt ängs- och betesmarken ska den plöjas ner.
 • Om inte det heller går och schaktning krävs ska grässvålen försiktigt tas bort för att sedan läggas tillbaka överst när schaktet återfylls.

Lövskogarna som ingår i lövskogsinventeringen är klassade från 1-4. Klass 1 och 2 är de som har högst naturvärde och i dessa ska förläggning av fiberkabel undvikas.

I klass 3 och 4 går det däremot oftast bra. Samma bedömning gäller våtmarksinventerade områden. I våtmarkerna är det dock extra viktigt att ni motverkar körskador.

Ett skyddsvärt träd är ett träd som har höga naturvärden, bland annat för den biologiska mångfalden. En gammal grov ek kan vara hem för upp till 1500 olika arter och därför är det viktigt att träden bevaras och inte skadas.  

Dessa träd är skyddsvärda:

 • Träd som har en stamdiameter på mer än 70 cm.
 • Hålträd. Det innebär att de har en hålighet mer än 30 cm i stammen.
 • Hamlade träd. Det är träd där samtliga grenar beskärs med regelbundna intervall på mellan 3 och 20 år.
 • Träd som står i alléer.  

Vid dessa träd får fiberledningarna inte grävas ner eller körning med tunga maskiner ske innanför trädkronornas projektion på marken. Stor försiktighet ska iakttas vid arbetet så att trädens bark och grenar inte skadas av maskiner och redskap.

Biotopskydd är alléer, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i odlingslandskap samt åkerholmar. För dessa biotoper gäller biotopskydd. Inom biotopskydd får man inte göra något som kan skada naturmiljön.

Skulle man göra något som kan riskera att skada ett biotopskydd och därmed naturmiljön måste man söka dispens. Därefter kommer en dispensprövning ske.

Ja, så länge tryckningen/styrda borrningen börjar och slutar så pass långt ifrån stenmuren att den inte riskerar utsättas för sättningsskador.

Ja, om fiberkabeln berör allmänna intressen i form av exempelvis fornlämningar. Man måste alltid samråda om man tänker göra något som kan tänkas beröra en fornlämning, oavsett om man äger marken eller ej.

Nej. Till varje fornlämning hör ett skyddsområde, olika stort för olika lämningar och inte utsatt på kartan. Inom detta område är all grävverksamhet tillståndspliktig.

Ja, inom 50 meter behövs ett första samråd. Sedan kan vi ändå bedöma att inget tillstånd behövs, men samråd måste alltid ske. Detta beror på att vissa fornlämningar inte syns ovan mark och därför kan vara svåra att avgränsa. Det beror också på att skyddsområdet är olika stort för olika fornlämningar.

Ja. Det kan vara tillståndspliktigt så därför måste man samråda.

Nej. Det måste finnas en detaljerad karta, gärna med skalstock, som visar hur nära ni går, och som tydligt anger exempelvis på vilken sida om en väg ni lägger kabeln. Utan en sådan karta kan inte vi bedöma eventuell påverkan.

Tillstånd krävs inte om ledningen bara läggs ner på botten. Om ledningen spolas eller grävs ner eller om man använder större tyngder behövs ett samråd för detta.

 

Avstånd till fornlämning och dess skyddsområde

Boplatser, by- och gårdstomter

Tillstånd krävs för dragning genom fornlämningen, men inte om den kan förläggas i befintlig anlagd väg eller i dike/åkerkant/äldre ledningsschakt.

Hällristning, skålgropar

5 meter (utanför häll/berg)

Hällristning, figurristning

10 meter (utanför häll/berg)

Gravfält

30 meter

Enstaka gravar

15 meter om graven ligger i ett högre topografiskt läge (på en bergsknalle och ledningen går i åkern nedanför). I övriga fall 30 meter.

Milstolpar, väghållningsstenar

5 meter

Bebyggelselämningar och fossil åker

Plöjning bör ske utanför fornlämningens avgränsning

Gropar med/utan vallar

10 meter

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

Kontakt