Tillväxt

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

För att skapa en hållbar tillväxt behöver arbete ske inom många olika områden som är viktiga för länet. Ofta innefattar det arbete inom områden som:

 • landsbygd
 • energi- och klimat
 • miljöskydd
 • samhällsplanering
 • social hållbarhet.

Alla län i Sverige har dock olika förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att det regionala tillväxtarbetet anpassas efter de egna förutsättningarna i länet.

Så arbetar vi med hållbar tillväxt

För att skapa hållbar tillväxt i länet arbetar vi med samverkan, tar fram strategier och fördelar bidrag för strategiska utvecklingssatsningar.

Främja samverkan och utforma strategier

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsens arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet såsom statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer. Samverkan är inte minst viktig när regionala strategier tas fram för hur länet ska utvecklas. Strategierna anpassas efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i länet.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Länsstyrelsen fördelar bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.

Regionala projektmedel

Företag, myndigheter och organisationer som vill bedriva utvecklingsverksamhet i projektform under en avgränsad tidsperiod kan söka regionala projektmedel hos Länsstyrelsen.

Projektstödet är avsett för verksamhet som kan ge effekter på tillväxten på kortare och längre sikt. Stöd beviljas normalt inte till enstaka arrangemang, mässor, konferenser med mera. Resultatet av projektet ska kunna offentliggöras och spridas till en bred allmänhet.

Kontakta gärna Länsstyrelsen för att diskutera din idé innan du skickar in ansökan!

Vem kan söka?

Företag, myndigheter och organisationer som vill bedriva utvecklingsverksamhet i projektform under en avgränsad tidsperiod.

Ett enskilt företag kan bara beviljas stöd om projektet drivs tillsammans med andra privata eller offentliga aktörer.

Ansökan

Du ansöker på Tillväxtverkets hemsida via "Min ansökan"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är en digital ansökning. Logga in med användarkonto. Du kan skapa ett konto om du inte redan har ett.

Vi har två ansökningstillfällen per år: 15 mars och 15 september. Ansök senast den 15 mars för att ansökan ska tas upp till beredning och beslutas innan sommaren och innan 15 september för beslut innan årsskiftet.

Ansökan ska bland annat innehålla:

 • Tydlig beskrivning av projektet - syfte, mål och beskrivning
 • Förväntat resultat - vad som ska vara uppnått när projektet är avslutat
 • Tid- och aktivitetsplan
 • Budget och uppgift om den tilltänkta projektfinansieringen
 • Beskrivning av projektets kopplingar till jämställdhet, miljö, integration och mänskliga rättigtheter 
 • Underskrift av firmatecknare eller motsvarande

När du fyllt i och ska skicka in din digitala ansökan ska du välja att skicka den till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kom ihåg att bifoga dina bilagor!

Hur stort bidrag kan ett projekt få?

Hur stort bidrag som kan beviljas beror på tillgången på medel och på projektet. Det varierar därför mycket mellan olika typer av projekt. Länsstyrelsen kan dock aldrig bevilja mer än 50 procent av projektets totala kostnader. Huvudregeln är att medlen betalas ut i efterhand efter redovisning av de faktiska utgifterna för projektet. Det är möjligt att rekvirera under projektets gång, det vill säga få delutbetalningar av beviljade projektmedel.

Vad händer med min ansökan?

När projektansökan kommit in till Länsstyrelsen hanteras den med stöd av olika kompetenser inom regional utveckling men också inom jämställdhet, integration och miljö. Hur lång tid det tar beror på hur komplett ansökan är när den kommer in. Vår erfarenhet är att det tar cirka två månader innan ett beslut är klart.

Kontakt