Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Drygt 4 miljoner att söka för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Tre händer som broderar karta av länet. Illustration: Danny Eriksson.

– Det är särskilt viktigt att arbetet sker systematiskt och att det förankras på ledningsnivå, säger Evalena Djerf, samordnare och utvecklare, mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen. Illustration: Danny Eriksson.

Länsstyrelsen Västra Götaland utlyser drygt 4 miljoner kronor i utvecklingsmedel till insatser som bidrar till att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Utlysningen görs inom ramen för regeringsuppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Arbetet på regional nivå ska bidra till att uppnå det sjätte nationella jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Begreppet mäns våld mot kvinnor omfattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Aktörer som kan ansöka

Följande aktörer kan ansöka om utvecklingsmedel:

 • Kommuner och kommunalförbund i Västra Götaland
 • Västra Götalandsregionen
 • Icke vinstdrivande civilsamhällesorganisationer (exempelvis föreningar och stiftelser) som vilar på en demokratisk värdegrund och är verksamma i Västra Götaland.

Syfte med insatserna

Insatserna ska syfta till att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Aktörerna kan också söka utvecklingsmedel till insatser som bidrar till att uppfylla ett eller flera av de regionala jämställdhetsmålen i Länsstyrelsens strategi för jämställdhet, nämligen:

 • Hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra i Västra Götaland.
 • Våld i ungas partnerrelationer ska upphöra i Västra Götaland.
 • Arbetet mot mäns våld mot kvinnor i Västra Götaland ska vara anpassat efter livsvillkor och förutsättningar hos grupper med svagt samhälleligt stöd. Med svagt samhälleligt stöd avses:
  • Barn, unga och äldre kvinnor samt hbtqi+-personer.
  • Flickor och kvinnor utsatta för prostitution och människohandel eller hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Flickor och kvinnor med funktionsnedsättningar, skadligt bruk och beroende eller som lever i hemlöshet.
  • Flickor och kvinnor med utländsk bakgrund och migrationserfarenhet.

Särskilt prioriterade områden

Länsstyrelsen prioriterar insatser som kan främja ett sammanhållet, tvärsektoriellt och kunskapsbaserat arbete mot våld. Det kan till exempel handla om systematisk planering, organisering och uppföljning av våldsförebyggande arbete i en kommun. Det kan också handla om att implementera styrdokument eller nya metoder. Dessutom prioriterar Länsstyrelsen insatser och utvecklingsarbete mot våld som grundas i politiska beslut.

– Det är särskilt viktigt att arbetet sker systematiskt och att det förankras på ledningsnivå. Vår erfarenhet är att det är en grundläggande framgångsfaktor för ett långsiktigt och hållbart arbete, säger Evalena Djerf, samordnare och utvecklare, mäns våld mot kvinnor.

Ansökan och mer information

Ansökan om utvecklingsmedel ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 8 september 2024. Mer information om ansökan:

Utvecklingsmedel mäns våld mot kvinnor

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss