Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndighetsgemensamt arbete för att motverka att barn hamnar i kriminalitet etablerat i hela landet

En ung man sitter med ryggen åt oss och blickar ut över en sjö.

Foto: Mostphotos.

Sedan slutet av 2023 arbetar Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med sex andra länsstyrelser och sju myndigheter för att motverka att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Nu är regional samverkan etablerad i hela landet och lokal samverkan pågår i de mest prioriterade områdena.

En myndighetsgemensam delredovisning av uppdraget överlämnades till regeringskansliet den 31 maj 2024. Där framgår det att arbetet hittills har resulterat i att regionala samverkansråd har etablerats i Sveriges sju polisregioner. Råden har bland annat inventerat befintlig samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för att se hur arbetet med barn och unga som löper risk att hamna i organiserad brottlighet, eller som redan är involverade i kriminella nätverk, kan förstärkas och utvecklas. Råden har redan identifierat behov av olika kompetenshöjande insatser och kunskapsutbyte.

Etableringen av lokal samverkan pågår och sker stegvis i de mest prioriterade områdena. Den lokala samverkan behöver skapa snabbare kontaktvägar och bättre samarbete mellan myndigheter och andra aktörer när barn och unga riskerar att begå eller begår grova brott.

– Uppdraget är viktigt för att förebygga och bekämpa att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Region Väst har etablerat sitt regionala råd och vi är gång med arbetet att etablera lokala råd i fem pilotkommuner. Etableringen av fler lokala råd kommer ske löpande under hösten, säger Cajsa Arcari, regional Bob-samordnare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Regeringsuppdrag till länsstyrelserna och sju andra myndigheter

Samverkansstrukturen går under namnet Bob (barn och unga i organiserad brottslighet) och bygger på ett uppdrag som regeringen har gett till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och länsstyrelserna.

Arbetet drivs genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd vilka utgår från Polismyndighetens lokalpolisområden. På nationell och regional nivå bedrivs arbetet på strategisk nivå, medan arbetet i de lokala samverkansråden ska riktas mot enskilda barn och unga.

Länsstyrelsen Västra Götaland samordnar det regionala arbetet för polisregion Väst där även Hallands län ingår.

Läs mer i den myndighetsgemensamma delredovisningen av Bob-uppdraget:

Uppdrag att inrätta en samverkansstruktur för ett sammanhållet arbete med barn och unga som riskerar att begå eller begår grova brott, Statens institutionsstyrelse Länk till annan webbplats.

Syftet med Bob-strukturen är att

  • förstärka och effektivisera arbetet med att motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet
  • säkerställa effektiva och ändamålsenliga åtgärder för de som är inblandade i grov kriminalitet
  • identifiera framgångsfaktorer och metoder samt sprida kunskap om dessa
  • identifiera nya arbetssätt med målgruppen
  • utgå från individens eller målgruppens behov
  • länka samman arbetet med målgruppen genom samverkansråd på nationell, regional och lokal nivå.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss