Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu avgörs var Göteborgsregionen ska kunna växa

Porträttbild på landshövding Sten Tolgfors.

Landshövding Sten Tolgfors. Foto: Henrik Brunnsgård.

De kommande veckorna ska framtiden för järnvägen mellan Göteborg och Borås avgöras. Det vi nu står inför är en sista chans, men samtidigt en reell möjlighet för Västsverige att få järnvägen till stånd. Landshövding Sten Tolgfors skriver om sitt uppdrag att söka en lösning för järnvägssträckan Göteborg-Borås.

Senast den 30 augusti ska jag till regeringen redovisa hur förhandlingarna i Västsverige har gått, detta efter att ha mött kommuner, Västra Götalandsregionen, Trafikverket och företrädare för näringslivet. Med tanke på snart kommande semestrar innebär det att sonderingarna behöver vara fruktsamma redan före sommaren. Om de inte bär frukt måste nämligen tid finnas att diskutera prioritering av alternativa infrastrukturinvesteringar i Västsverige.

Vi behöver komma samman för att gemensamt beskriva Västsveriges betydelse och infrastrukturens betydelse för Västsverige. Bilden som satts av oenighet, som präglat flera stora infrastrukturprojekt, har, oavsett hur välmotiverade enskilda ställningstaganden varit, sammantaget varit utmanande för Västsveriges förutsättningar. Vi behöver genom att sänka projektrisken stimulera att fler initiativ för stora infrastrukturinvesteringar tas för Västsverige.

Det centrala nu är därmed att finna en lösning framåt, oavsett hur historien sett ut.

Låt mig, eftersom tiden är mycket knapp, vara tydlig på några punkter:
Hur förhandlingarna lyckas kommer i praktiken avgöra i vilken riktning Göteborgsregionen kommer att kunna växa och vilka kommuner som nu kommer att få tillgång till tillräcklig pendlingskapacitet. Vi vet att kapacitetstaket för bussar till Göteborg i praktiken är nått. Utan ny järnvägskapacitet så återstår få möjligheter att tillräckligt öka pendlingen till Göteborg från kringliggande kommuner längs stråket.

Ny järnväg Göteborg-Borås är därför av stor betydelse för Göteborgs, Göteborgsregionens och en lång rad kommuners möjligheter att utvecklas, eftersom spårbunden trafik är en förutsättning för arbetsmarknadsförstoring och därmed inflyttning. Ett nej, att vi gemensamt inte skulle lyckas nå fram, kommer att ha konsekvenser under lång tid för alla kommuner längs stråket och påverka möjligheten att bygga bostäder och se inflyttning lokalt.

Skulle vi ändå gemensamt inte klara att nå fram, så innebär regeringsuppdraget en möjlighet att söka samförstånd kring andra för Västsverige nödvändiga infrastrukturprojekt.

Den möjligheten behöver jag använda om vägen till samsyn kring Göteborg-Borås inte är framkomlig. Vi kan inte riskera en situation där Västsverige går miste om 43 miljarder i investeringar i ett läge där länets infrastruktur är i stort behov av att förstärkas.

Västra Stambanan är Sveriges pulsåder och går från dubbelspår till enkelspår under ett antal år, när elledningar byts ut mellan Göteborg och Alingsås. Detta kommer understryka vikten av att formera enighet längs stråket kring en nödvändig fyrspårsutbyggnad.

E45 har getingmidjor och några av Sveriges farligare vägsträckor norr om Vänersborg. Även i Bohuslän finns getingmidjor, också när E6 återtar sin tidigare kapacitet och Bohusbanan byggts klart, det vet om inte annat alla som besöker kusten under helgerna. I Skaraborg behövs möjligheter till utökad pendling för att möta den gröna omställningens investeringar.

Listan är på inget sätt komplett och heller inte en prioritering, men visar att Västsverige inte kan låta 43 miljarder försvinna om enighet kring Göteborg-Borås inte kan nås.

Det är inte ett önskat utfall, men det är en nödvändig beredskap.

Västsveriges infrastrukturbehov behöver sättas i ett strategiskt och nationellt perspektiv. Vi är Sveriges starkaste exportregion, med en mycket dynamisk ekonomi och är ledande inom grön omställning. Hamnen, näringslivet och människor i Västsverige är beroende av ett fungerande transportsystem. Tillgång till Landvetters flygplats via järnväg är grundläggande för dess utvecklingsmöjligheter och av stor betydelse för jobb och tillväxt.

Infrastrukturinvesteringar är nödvändiga i en strategi för att stärka tillväxtförutsättningarna i det så dynamiska Västsverige.

Det önskade utfallet är större uppslutning om Göteborg-Borås, så investeringen kan förverkligas. Nu har vi en sista chans, men också en reell möjlighet att lösa ut frågan. Jag kommer att lyssna och söka lösningar, men uppdragets tidsbegränsning är tydlig, liksom alternativet om bredare enighet inte nås.

Samtliga berörda aktörer vill Västsverige väl. Låt oss för Västsveriges bästa använda den möjlighet vi har att få järnvägen på plats.

Sten Tolgfors
Landshövding

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Västra Götaland och landshövding Sten Tolgfors i uppdrag att sondera förutsättningarna att genomföra åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås. Läs Länsstyrelsens nyhet om uppdraget:

Landshövding Sten Tolgfors ska söka lösning kring järnväg Borås-Göteborg

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss