Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

”Vi ska vara möjliggörare för solceller”

Solcellsanläggning på betesmark, en mulen dag.

Solceller är en av flera möjliga energikällor när efterfrågan på klimatneutral el ökar. Intresset från investerare är stort och Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar aktivt för att vara en möjliggörare i sin handläggning av ärenden.

Planerade solcellsparker med en årlig produktion som motsvarar två kärnkraftsreaktorer väntar på godkännande från länsstyrelserna.

Så skrev Dagens industri i en artikel i början av mars. I artikeln beskrevs en frustration hos många investerare som ansökt om tillstånd och väntar på beslut från länsstyrelserna runtom i landet.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har för närvarande 20 öppna ärenden gällande solceller under handläggning. Fem av dem inkom i juni och juli 2023 och tre inkom i oktober 2023. Övriga 12 är från december 2023 och framåt.

Solcellsärenden har högsta prioritet

– De här ärendena har högsta prioritet hos oss, säger Kristina Höök Patriksson, strateg i Solcellsgruppen på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Hon förstår frustrationen hos många investerare:

– Det har historiskt varit svårt, vilket är en av anledningarna till att vår länsledning för drygt ett år sedan tillsatte Solcellsgruppen. Vårt uppdrag är att göra Länsstyrelsen till möjliggörare i de här frågorna, säger hon.

Gruppen består av representanter från olika delar av länsstyrelsen, som över tid ska kunna utveckla gemensam kompetens. Solcellsgruppen bereder alla ärenden om solceller på mark, informerar och vägleder och utvecklar nya rutiner och praxis.

Stötta sökanden för en komplett anmälan

Det har varit viktigt att få till en bra vägledning för dem som vill anlägga solceller på mark. Under det gångna året har solcellsgruppen sett över handläggningsprocessen för att förenkla så mycket som möjligt för den som ansöker eller anmäler. Gruppen har också tagit fram bättre information och vägledningar, som man hittar på Länsstyrelsens webbplats.

– Vi har också börjat arbeta med ”kommunikativt samråd”. Om vi får in en anmälan där underlaget är bristfälligt, avslår vi inte utan tar kontakt och försöker stötta den sökande i att få till en komplett anmälan, säger Kristina Höök Patriksson.

Det innebär att processer kan dra ut något på tiden, så att målet sex veckor för en handläggning inte uppfylls. Men bedömningen är att det är värt extra tid om det gör att Länsstyrelsen underlättar för dem som söker, vilket i sin tur möjliggör nyanläggning av solceller och ökad tillgång på klimatneutral el.

Ny vägledning för solceller på jordbruksmark

Fram till och med våren 2023 var det vanligare att Länsstyrelsen Västra Götaland begärde att en miljökonsekvensbeskrivning skulle tas fram innan ärendet kunde gå vidare. Det blev en avsevärt längre process, jämfört med att Länsstyrelsen istället begär komplettering på det som verksamhetsutövaren inte utrett tillräckligt.

– På det här sättet får vi oftare in det underlag vi behöver för att kunna fatta beslut, utan att förelägga om miljökonsekvensbeskrivning, säger Kristina Höök Patriksson, som i dag inte ser att hon och kollegorna har några oskäliga fördröjningar i ärendehanteringen.

Även kraven på lokaliseringsutredning i samband med etablering på brukningsvärd jordbruksmark har varit en fråga för solcellsgruppen. Här finns ingen praxis för hur omfattande en lokaliseringsutredning ska vara för just solcellsparker. För att komma framåt i frågan har Länsstyrelsen Västra Götaland tagit fram en vägledning och själva satt en nivå att utgå ifrån.

– Sedan vi tog fram vägledningen har osäkerheten både hos oss och verksamhetsutövarna minskat, vilket sparar tid, säger Kristina Höök Patriksson.

Hänvisar inte till något särskilt markslag

En annan faktor som hon tror kan bidra till ”känslan av seghet” är att det är svårt för solcellsbolag att hitta en plats med tillräckligt bra nätanslutning. Det kan vi inte kan göra något åt inom ramen för solcellsgruppens arbete, men vi är mycket medvetna om att det är en flaskhals för branschen. Utbyggnaden av elnätet i länet är ett annat viktigt arbete, som Länsstyrelsen också jobbar för att underlätta.

I artikeln i Dagens Industri belystes frågan om hänvisningar till specifika markslag och det kan ha uppfattats som att samtliga länsstyrelser hänvisar solcellsparker till skogsmark.

Länsstyrelsen Västra Götaland är tydlig i sin vägledning, att inte hänvisa verksamhetsutövare till något särskilt markslag.

– Det finns motstående intressen på alla typer av markslag, även på skogsmark. Varje enskilt projekt prövas och granskas utifrån förutsättningarna på platsen och utifrån projektets omfattning och utformning, säger Kristina Höök Patriksson.

Länsstyrelserna är egna myndigheter

Landets länsstyrelser arbetar självständigt, vilket medför olika sätt att hantera ärenden och olika bedömningar. Vi är inte en myndighet, även om vi förstås samverkar och utbyter erfarenheter.

– Att ställningstaganden skiljer sig åt kan bero på att förutsättningarna skiljer sig regionalt. När det gäller handläggningsrutiner är vi delaktiga i samarbetsorganet Miljösamverkan Sverige, i ett arbete för en mer ensad handläggning, säger Kristina Höök Patriksson.

Mer information

Länsstyrelsen Västra Götalands vägledningar för solceller på jordbruksmark och för bedömning av miljöpåverkan hittar du på vår webbplats.

Solceller på mark Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kristina Höök Patriksson

Strateg

Telefon 010-2245163

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss