Aktuella vädervarningar i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sex förorenade områden ska undersökas

Fotografi på en större lokal i brunt tegel med en vit skåpbil med öppna dörrar till väster i bilden.

Mark som misstänks vara förorenad, men som saknar ansvarig part, kan få statliga bidragsmedel för undersökningar. I år får sex sådana områden i länet medel för nya undersökningar. Fem i Trollhättan och ett i Mölndal.

Det rör sig om följande sex objekt.

 1. Frithiofs Kemiska Tvätt, Mölndals Stad
  Kemtvätt som bedrevs mellan 1951 – 1977 där klorerade lösningsmedel använts. Fastigheten används idag som privatbostad. Förstudie har utförts. En huvudstudie är påbörjad men inte slutförd. Objektet är prioriterat både ur förororeningssynpunkt och utifrån att färdigställa huvudstudieskedet.
 2. Ferrokalk Baggården, Trollhättans Stad
  Väg som anlagts av ferrokromslagg (ferrokalk). Senaste utredningen (2023) visade på förhöjda halter av krom (VI) och krom (tot). Det finns kvarstående osäkerheter och behov av att göra kompletterande undersökningar. Ferrokromslaggen har bland annat använts som utfyllnadsmaterial och jordförbättringsmedel på olika platser i regionen varför resultaten även kan ge vägledning vid bedömning av andra platser.
 3. Dromsereds kvarn och såg, Trollhättans Stad
  Kvarn med lång verksamhetstid och där betning skett med kvicksilverhaltiga medel. En del föroreningar har hittats i byggnaden, sediment och grundvatten vid undersökningar 2023. För att få en bättre bild av föroreningssituationen, spridning och risker behövs ytterligare undersökningar.
 4. Klädkultur Persson & Svedlund, Trollhättans Stad
  Kemtvätt som var i drift omkring 1970 – 1980. Ett fåtal prover togs 2013, men ytterligare undersökningar behövs för att få en mer komplett bild av föroreningssituation på fastigheten. Fastigheten är idag ett flerbostadshus.
 5. Tvättcentralen i Trollhättan AB, Trollhättans Stad
  Kemtvätt som med säkerhet bedrevs mellan 1982 – 1989, ev. redan från 1960-talet. Vid provtagning har klorerade alifater påvisats i grundvattnet, men då provtantalet var få bedöms ytterligare undersökning behövas för att få en mer komplett bild av föroreningssituation på fastigheten. Idag är fastigheten bebyggd med flerbostadshus.
 6. City Kemiska Tvätt & Färgeri AB, Trollhättans Stad
  Kemtvätt som bedrevs från 1950-talet fram till 1965. En förstudie genomfördes 2015. Undersökningen visar på att spill/läckage av kemtvättmedel har skett till marken i det undersökta området av fastigheten. Antalet provpunkter i den utförda undersökningen var dock begränsat och bedöms inte ha gett en komplett bild av föroreningssituationen inom fastigheten.

Fakta

Det är främst kommuner som lämnar in ansökningar om medel till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör en regional prioritering av objekten och söker därefter i sin tur hos Naturvårdsverket. Naturvårdverket gör en nationell prioritering och fördelar bidrag till landets länsstyrelser.
Länsstyrelsen arbetar utifrån miljömålet ”Giftfri miljö” med förorenade områden i Västra Götaland.

Läs mer om miljömålet Giftfri miljö på Sveriges miljömåls webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om den statliga finansieringen på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frithiofs Kemiska (Mölndal), Klädkultur (Trollhättan), Tvättcentralen (Trollhättan), City kemiska (Trollhättan)

Diana Henriksson
Länsmiljöingenjör
010-224 54 98
diana.e.henriksson@lansstyrelsen.se

Dromsered (Trollhättan), Baggården (Trollhättan)

Anna-Karin Davidsson
Länsmiljöingenjör
010-224 54 43
anna-karin.davidsson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss