Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Havsbaserad vindkraft – motor för regional elförsörjning

Bild på ett vindkraftverk mot blå himmel

Foto: mostphotos.com

En genomgripande omställning av industri- och transportsektorn pågår i vårt län. Vi ska ställa om till fossilfri energiförsörjning samtidigt som elbehovet kommer att fördubblas till år 2030. Därför behövs havsbaserad vindkraft längs vår kust.

Två havsbaserade vindkraftsparker bereds just nu av Länsstyrelsen. Den ena är Poseidon som kan rymma upp till 94 vindkraftverk och planeras ligga cirka 2,5 mil utanför kusten mellan Kungälv och Orust. Den andra är Mareld, med upp till 165 vindkraftverk, som planeras cirka 4 mil utanför kusten vid Lysekil respektive 3,5 mil utanför Smögen. Vindkraftverken kommer att byggas på flytande fundament och blir som högst mellan 340 och 350 meter höga.

Länsstyrelsen bereder så att regeringen kan fatta beslut

Länsstyrelsen bereder ärenden åt regeringen för att de ska kunna fatta rätt beslut. Länsstyrelsen yttrar sig om kompletteringsbehov, tillåtlighet och föreslår villkor. Vi prövar också eventuella Natura 2000-tillstånd. Natura 2000 är ett nätverk för att skydda och bevara biologisk mångfald inom EU. Utan tillstånd får man inte bedriva verksamheter eller utföra åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 20000-område.

- Länsstyrelsen bidrar med helhetssyn och expertis genom väl avvägda bedömningar. Det kan till exempel handla om att föreslå att företagen som ansökt om att bygga vindkraften gör nödvändiga kompletteringar. Utbyggnaden av länets elproduktion kan inte vänta så korta svarstider för internremisser är vår ledstjärna, säger Lena Niklasson, länsmiljöingenjör och samordnare av havsbaserad vindkraft på Länsstyrelsen.

I drift inom tio år och betalas av branschen och elkunderna

- Länsstyrelsen ska lämna över beslutsförslag till regeringen 15 januari 2024 för Poseidon och 29 mars för Mareld. Det kommer dock ta många år innan de havsbaserade vindkraftverken producerar el, eftersom det är många steg på vägen. Förutom tillståndsprocesserna ska vindkraftverken upphandlas, byggas och anslutas till elnätet. Bedömningen är att det kommer att ta 8 till 10 år innan de är färdiga att tas i drift. Vindkraftsparker till havs kostar mycket att bygga men i gengäld är driftskostnaderna relativt låga. Det är inte skattebetalarna som finansierar byggena eller driften. Elföretagen står för investeringen och i förlängningen betalas därför vindkraftparkerna av elkonsumenterna.

Kan störa djurlivet men också främja det

Havsbaserad vindkraft påverkar förstås sin omgivning.
- Vi är väl medvetna om att vindkraftverk till havs kan påverka fåglar, fisk, däggdjur och naturvärden på botten. Till exempel kan fåglars flygvägar komma att störas. Likaså kan fisket tvingas att upphöra på de platser där vindkraftsparkerna ska byggas. Även landskapsbilden längs med vår vackra kust kan komma att förändras. Vi tar hänsyn till de negativa konsekvenserna i våra yttranden och väger dem mot fördelarna för bland annat klimatet och energiförsörjningen, säger Lena Niklasson.

Vindkraftsparkerna kan också ha positiva följdeffekter. Till exempel har delar av Öresundsbron fungerat som konstgjorda rev för vissa arter och bidragit till ökad biologisk mångfald. Så kan det bli även med fundamenten för de havsbaserade vindkraftsparkerna. Likaså kan ett trålförbud kan också innebära fördelar för bottenmiljön. Till exempel kan korall- svampdjur och andra trålkänsliga organismer gynnas genom att deras livsmiljö inte förstörs.

Om havsbaserad vindkraft och Länsstyrelsens uppdrag Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om havsbaserad vindkraft på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss