Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen föreslår undantag för stora åtgärder i Uddevalla

Bäveån rinner genom centrala delarna av Uddevalla. Foto: Jenny Martinsson, Uddevalla kommun.

Bäveån rinner genom centrala delarna av Uddevalla. Foto: Jenny Martinsson, Uddevalla kommun.

Länsstyrelsen har nu lämnat sitt yttrande till domstolen, om de stora åtgärder som Uddevalla kommun ansökt om att få göra längs Bäveån. – Vi bedömer att så stora samhällsintressen står på spel att ett undantag från kravet på god vattenstatus kan vara tillämpligt, säger Sandra Brantebäck, chef för vattenavdelningen. Det är domstolen som gör den slutliga bedömningen.

Uddevalla kommun har ansökt hos Mark- och miljödomstolen om tillstånd att få göra en rad åtgärder längs Bäveån, i centrala Uddevalla. Syftet är bland annat att säkra mot skredrisk, skydda mot översvämningar och hantera dagvattenflöde. Länsstyrelsen är part i målet och företräder det allmännas intressen.

Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna kommer att strida mot Miljöbalkens krav på hur vi ska skydda vattenmiljön, det vill säga att de äventyrar möjligheten att uppnå så kallad God ekologisk status i Bäveån. Men vi skriver också i vårt yttrande att ett undantag i det här fallet kan vara lämpligt, just med tanke på att översvämningsrisken som förväntas öka på grund av klimatförändringar, säger Sandra Brantebäck, chef för Länsstyrelsens Vattenavdelning.

Enligt Miljöbalken får inte åtgärder tillåtas om det riskerar möjligheten att uppnå god ekologisk status i vatten. Men det finns också möjlighet till undantag om åtgärderna behövs för människors hälsa och säkerhet, stort samhällsintresse. (Vattenförvaltningsförordningen (4 kap. 11-12 §§) Miljöbalken).

Det är inte vår sak att göra den slutliga bedömningen, utan domstolen som ska avgöra om förutsättningarna för att bevilja undantag är uppfyllda, säger Sandra Brantebäck.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss