Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nästan 15 miljoner till våtmarker i skyddad natur

Naturreservatet Öjemossarna på Hunneberg utanför Vänersborg. Foto: Therese Ericsson, Länsstyrelsen.

Västra Götaland får 14,7 miljoner till insatser för våtmarker i naturskyddade områden och för hotade arter i våtmarker 2023.
– De här pengarna går till konkreta åtgärder som till exempel igenläggning av diken på myrar, röjning av igenväxta strandängar och slåtter i rikkärr, säger Therese Ericsson, våtmarkssamordnare på Länsstyrelsen.

Nu är Naturvårdsverket färdig med fördelningen av årets medel för våtmarksåtgärder i naturskyddade områden och för hotade arter i våtmarker. Totalt fördelades 118 miljoner till landets 21 länsstyrelser. Västra Götaland hade ansökt om att få 16,3 miljoner kr och beviljades 14,7 – vilket är en ökning jämfört med förra året, när vi fick 9 miljoner.

Vi är glada över beslutet, även om det är något lägre än vi hade önskat! Det här pengarna gör det möjligt för Länsstyrelsen att genomföra en rad konkreta insatser i länet. Till exempel anlägga våtmarker vid Kollungeröd vatten, restaurera dikade våtmarker på Kroppefjäll och röja igenväxta strandängar vid Hornborgasjön och inte minst återinföra slåtter och bete i flera igenväxta rikkärr, säger våtmarkssamordnare Therese Ericsson.

Del av regeringens våtmarkssatsning

Pengarna är en del av regeringens så kallade våtmarkssatsning, det vill säga kraftigt ökade anslag till våtmarksåtgärder mellan åren 2021 och 2023. Huvudsyftet med satsningen är att gynna biologisk mångfald, men insatserna får ofta fler positiva effekter, som minskad klimatpåverkan, minskad övergödning och ökade rekreationsvärden.

Fler satsningar på våtmarker – pengar att söka

Utöver de medel som nu fördelas till länsstyrelserna avsätts det inom våtmarkssatsningen även pengar som kommunerna och privata aktörer kan söka genom LONA våtmark, lokala naturvårdssatsningen, och LOVA, lokala vattenvårdsprojekt. 2023 har Länsstyrelsen Västra Götaland 43 miljoner att fördela till nya LOVA-projekt och 3,1 miljoner till nya LONA-våtmarksprojekt.

Även inom jordbrukspolitiken Sveriges strategiska plan finns satsningar på våtmarker, genom det så kallade investeringsstödet till vattenvårdsåtgärder, som är ett stöd till jordbruksföretagare som anlägger eller restaurerar våtmark och dammar i odlingslandskapet. Det finns även andra stöd för den som vill restaurera och anlägga våtmarker.

Mer information om att anlägga och restaurera våtmarker och olika stöd som finns hittar du på länsstyrelsens webbsida Anlägga våtmark.

Anlägga våtmark, Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Sammanställning av förra årets insatser

Rapporten Länsstyrelsernas arbete inom våtmarkssatsningen 2022 lämnades nyligen till regeringen. Sammanställningen visar att länsstyrelserna gemensamt har låtit göra våtmarksåtgärder på 3100 hektar mark, en yta motsvarande 5740 fotbollsplaner.

Läs mer om rapporten i Länsstyrelsens nyhet från 17 februari: Biologisk mångfald och minskade växthusgaser efter årets våtmarksinsatser.

Biologisk mångfald och minskade växthusgaser efter årets våtmarksinsatser, Länsstyrelsen Gotland Länk till annan webbplats.

Kontakt