Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen skriver till regeringen om grön omställning

Vindkraftspark på havet

I dag skickade landshövdingen brev till energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari om den genomgripande gröna omställning som pågår i länet – och vilka förutsättningar som krävs för att förverkliga dess stora möjligheter. Brevet innehöll också en inbjudan till de båda ministrarna att besöka länet för samtal med centrala aktörer.

I Länsstyrelsens uppdrag ligger att hålla regeringen informerad om frågor av betydelse för länets utveckling. De mycket stora investeringar som nu planeras i Västra Götaland inom ramen för grön omställning, liksom förutsättningarna för dessa, är en sådan fråga av stor betydelse, skriver landshövding Sten Tolgfors i sitt brev.

De industriella investeringar som är på väg inom den gröna omställningen i Västra Götalands län saknar motstycke historiskt. Omställningen är näringslivsdriven och för näringslivet handlar det om konkurrenskraft. Exempel på planerade investeringar de kommande åren är batterifabriker, som i Mariestad och Göteborg, i omställning av kemiindustrin som i Stenungsund liksom i hamnverksamhet och sjöfart, som i Göteborg. Utöver dessa exempel kan nämnas beslut om storskalig tillverkning av elmotorer i Åmål samt satsningen vid Preemraff i Lysekil på att växla över mot förnybara flytande drivmedel.

Att den gröna omställningen genomförs skyndsamt är också av central betydelse för att vi ska nå våra uppsatta klimat- och miljömål i Västra Götaland och ger förutsättningar för att klara Sveriges åtaganden gentemot EU:s klimatmål, skriver Sten Tolgfors vidare.

För att planerade investeringar ska kunna genomföras krävs tillgång till pålitlig och fossilfri el, till ett konkurrenskraftigt pris. Elanvändningen i Västra Götalands län uppgår idag till cirka 19 TWh per år. Den bedöms tredubblas och nå 55 TWh år 2045. Men redan år 2030 bedöms elbehovet nästan ha dubblerats och vara drygt 30 TWh.

I dag kommer så mycket som 70 procent av elen i länet utifrån, så länet behöver öka den egna elproduktionen. Ett av budskapen i landshövding Sten Tolgfors brev är att havsbaserad vindkraft behövs för att få till stånd det betydande tillskott av el som krävs före år 2030. Från 2030 kan kärnkraft komma att tillföra välbehövlig produktionskapacitet. Utvecklingen vid Ringhals är av stor betydelse också för Västra Götalands län.En analys som gjorts av Rådet för industriomställning visar att Västra Götalands län är i behov av inte bara en ökad fossilfri elproduktion, utan också en ökad elnätskapacitet.

Allt detta kräver ett brett samarbete mellan samhällets alla berörda aktörer inom såväl näringsliv som det offentliga. Offentliga aktörer behöver fatta nödvändiga beslut, men också öka sin kapacitet för att understödja och hantera planerade investeringar. Så här summerar landshövdingen de viktigaste frågorna för att den pågående omställningen ska lyckas:

  • Svenska kraftnäts snara förstärkningar av stamnätet i och till länet.
  • Svenska kraftnäts anslutning till elnätet av havsbaserad elproduktion.
  • Effektiva regionala och nationella beslut kring storskaliga havsbaserade vindkraftsparker för att det ökade elbehovet till 2030 ska kunna mötas.
  • Planering för tillkommande elproduktion efter 2030, som kan dra nytta av snara beslut kring förutsättningarna.
  • Ett pilotprojekt med regional energi- och elnätsplanering, till stöd för utbyggnad av både elnät och regional elproduktion.
  • Resurser som möjliggör för Länsstyrelsen att stödja mindre kommuner i plan- och tillståndsfrågor.
  • Länsstyrelsens egna resurser för effektiv och skyndsam hantering av prövnings- och tillståndsprocesser.
  • Arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. Många aktörer konkurrerar nu om samma medarbetare och kompetens.

Här kan du läsa brevet i sin helhet Pdf, 214.6 kB.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss