Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vägledning till energiplaner ska hjälpa kommunerna uppnå energi- och klimatmål

Elledning i solnedgång

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en vägledning som stöd till kommunerna i deras energiplanering. Ny energistatistik för länet som ett viktigt underlag i arbetet med energiplanering har också tagits fram parallellt.

Ska säkra en trygg och klimatvänlig energiförsörjning

Vägledningens syfte är att stötta kommunerna i deras framtagande av energiplan och utgår från lagen (1977:439) om kommunal energiplanering. Klimatet har också vägts in som en viktig aspekt av energifrågan. Något som framgår av de energimål som Sverige antagit. Ett annat syfte med vägledningen är att förklara varför en energiplan är viktig och att den bör vara ett underlag till den fysiska planeringen.

Vi betonar vikten av att kommunen har en förståelse för produktion, distribution och användning av energi i kommunen. Detta för att kunna säkra en trygg energiförsörjning samt uppfylla energi- och klimatmål. I vägledningen beskriver vi bland annat hur metoden och processen för framtagandet av planen bör gå till och vi ger en bakgrund och översikt över energisystemet på nationell och regional nivå. Vi har också inkluderat ett antal kapitel som ska fungera som kunskapsunderlag vid framtagandet av en energiplan som berör produktion, distribution, och användning av energi samt transporter, säger Andrea Teran Öman, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Många kommuner saknar aktuella energiplaner

Som bakgrund till vägledningen gjorde Länsstyrelsen under hösten 2021 en kartläggning över kommunernas energiplaner för att se hur många kommuner i länet som har en aktuell energiplan. Resultatet visade att många kommuner saknar en aktuell energiplan och enligt de intervjuer som gjordes under kartläggningen blev det också tydligt att kommunerna saknar vägledning för framtagandet av energiplaner.

En vägledning som kan ge kommunerna stöd i deras energiplanering ser vi som en möjlighet att få fler kommuner att ta fram aktuella och bättre energiplaner, vilket kan bidra till att uppnå energi- och klimatmål, säger Andrea Teran Öman.

Vägledning för kommunala energiplaner Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss