Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny statistik om män och kvinnor visar stora skillnader i inkomster från kapital

Sedlar i olika valörer.

Trots att lönerna har blivit mer jämställda i Västra Götaland är skillnaderna i inkomster fortfarande stora. En anledning är att män har betydligt större kapitalinkomster än kvinnor. Om detta och mycket annat kan man läsa i Om kvinnor och män i Västra Götaland, en statistikbok som Länsstyrelsen Västra Götaland tagit fram.

Det nationella jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ny könsuppdelad statistik visar att det fortfarande inte är jämställt mellan könen inom en rad områden. Där framgår bland annat att tre kommuner i länet helt saknar kvinnliga nämndordföranden och att kvinnor tar fler sjukdagar och föräldradagar än män, samtidigt som antalet VAB-dagar är mer jämnt fördelat.

Nytt för det här året är att statistik över kapitalinkomster har tagits med.

Löneinkomster ger inte hela bilden utan vi måste titta på kvinnors och mäns sammanlagda disponibla inkomster för att få en rättvisande bild av inkomstskillnaderna mellan könen. Då behöver vi även titta på kapitalinkomster, från till exempel ägande av fastigheter, ränteinkomster och avkastning från kapitalvinster, säger Magdalena Zeijlon, utvecklare, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Mäns kapitalinkomster är större i samtliga kommuner, men skillnaderna mellan olika kommuner är stora.

I statistikboken framgår bland annat att:

 • Andelen män som har riskabla alkoholvanor i länet är betydligt större än andelen kvinnor.
 • Den alkoholrelaterade dödligheten är betydligt större bland män än kvinnor, både i länet och i riket.
 • Under 2021 dog betydligt fler män än kvinnor till följd av en avsiktlig självdestruktiv handling.
 • Gymnasieskolan är starkt könsuppdelad, särskilt inom yrkesförberedande program. Endast fyra program, naturvetenskap, ekonomi, restaurang samt handel och administration har en jämn könsfördelning.
 • Kvinnor i länet har i betydligt högre utsträckning än män eftergymnasial utbildning.
  I samtliga kommuner i länet har utrikes födda kvinnor och män en lägre medelinkomst än kvinnor och män födda i Sverige.
 • I alla kommuner i länet är mäns kapitalinkomster högre än kvinnors.
 • Kvinnor löper betydligt större risk att drabbas av misshandel i nära relationer än män.
 • Kvinnor uppger i mycket högre utsträckning än män att de utsatts för sexualbrott.
 • Det är betydligt vanligare att kvinnor anger att de mycket ofta/ganska ofta väljer en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av oro för att utsättas för brott, än män.
 • Bland ledamöterna i kommunfullmäktige har 37 av länets 49 kommuner en jämn könsfördelning.

Läs mer om skillnaderna mellan kvinnor och män i Västra Götaland i statistikboken

Om kvinnor och män i Västra Götaland - en statistikbok (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Regional strategi för jämställdhetsintegrering

Jämställt Västra Götaland 2019–2022 är en länsövergripande strategi för jämställdhetsarbete i länet. Under 2023 kommer en ny strategi att tas fram i samverkan med aktörer från kommunala, statliga och idéburna organisationer.

Jämställt Västra Götaland 2019-2022 (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för de jämställdhetspolitiska målens genomslag i länet. Detta gör vi genom att samordna, stödja och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering på regional och lokal nivå. Länsstyrelserna har också i uppdrag att ta fram strategier för det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering.

Jämställdhet och Länsstyrelsens uppdrag (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss