Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Teamarbete stärker helhetssyn och effektivitet vid komplexa tillståndsärenden

Tre personer samlas runt en dator och funderar

Foto: mostphotos.com

Ett nytt teambaserat arbetssätt har skapat förutsättningar för Länsstyrelsen Västra Götaland att ha en tidig dialog och samverkan vid större, komplexa prövningsprocesser, som har särskilt stor betydelse för regionens utveckling. Det övergripande syftet är att bidra till regional utveckling, med alla perspektiv för ögonen.

Tillståndsprövning av olika slag är en kärnverksamhet för Länsstyrelsen. Ett centralt mål är effektiva, rättssäkra handläggningsprocesser i alla ärenden. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Bland annat har Länsstyrelsens handläggningstider för miljöprövningar kortats betydligt, vilket en rapport från i våras Länk till annan webbplats. visar. Ett annat mål är att väga in alla perspektiv vid beslutsfattandet, vilket är särskilt utmanande vid större, komplexa ärenden. Utvecklade arbetssätt kring de större ärendena ger också ytterligare möjlighet att effektivisera handläggningsprocessen även i andra ärenden.

Utifrån vår expertis och djupa kunskap om länets förutsättningar har vi möjlighet att göra sammanvägda bedömningar. Alla ärenden är viktiga, men vissa ansökningar kräver särskild hantering för att klara att väga in alla perspektiv i beslutet inom rimlig tid. Genom vårt nya teambaserade arbetssätt kan vi arbeta proaktivt med aktörerna i processen när de ansöker om tillstånd, och vi kommer att utveckla arbetssättet över tid, säger Lisbeth Schultze, länsöverdirektör.

Alla tre hållbarhetsperspektiv vägs in

Stora, komplexa etableringar har oftast stor betydelse för tillväxten i länet, men riskerar att krocka med andra intressen. Det kan handla om skydd av hotade arter och andra miljöaspekter, men också sociala hållbarhetsfrågor, när människors hälsa eller närmiljö påverkas.

Länsstyrelsen driver hållbar samhällsutveckling med alla perspektiv för ögonen - ekonomiska, sociala och miljömässiga. Med vårt temabaserade arbetssätt vid större tillståndsprocesser visar vi att vi har viljan, kompetensen och förmågan att agera tidigt och samverka kring ärenden som har särskilt stor potential att bidra till hållbar utveckling i Västra Götaland och Sverige.

Samverkan kräver ömsesidighet för att lyckas

Arbetssättet kan skapa effektivare prövningsprocesser för både verksamhetsutövare, länsstyrelsen och övriga inblandande myndigheter och prövningsinstanser. Det går att arbeta snabbt, samordnat och med hög kvalitet, vilket kan bli avgörande i vissa ärenden för att viktiga satsningar ska kunna bli verklighet. Avgörande är att även samverkande aktörer lägger tid och engagemang, har en öppen dialog, visar tillit och lyhördhet och delar information tidigt.

Exempel på satsningar som har stor betydelse för arbetstillfällen, tillväxt och grön omställning är planeringen av batterifabrikerna i Göteborg och Mariestad, där den öppna och tidiga dialogen präglat arbetet från början, säger Lisbeth Schultze.

Kontakt