Snöfall i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya åtgärdsprogrammet för vatten klart

Sjön Sävelången vid Nääs slott. Foto: Martin Fransson.

Nu finns Åtgärdsprogrammet för vatten 2022 - 2027 att läsa på Vattenmyndighetens webb. I bakgrunden: sjön Sävelången vid Nääs slott. Foto: Martin Fransson.

Nu är Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten klart. Programmet gäller 2022 till 2027 och är ett kraftfullt verktyg för att vi ska kunna nyttja vatten för till exempel livsmedelsproduktion och elförsörjning och samtidigt säkra tillgång till dricksvatten och en god vattenmiljö.

Programmet, som främst riktar sig till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter listar cirka sextio åtgärder för den kommande sexårsperioden. Till exempel att ändra föreskrifter, prioritera en viss typ av tillsyn, ta fram styrmedel eller bedriva rådgivning. Saker som underlättar för markägare, företag och andra att verka på ett sätt som skyddar vattenmiljön.

Planering över kommungränser och förvaltningsområden – en nyhet

En nyhet i den här periodens åtgärdsprogram är att kommuner ska se till att planer som VA-plan, tillsynsplan, med flera hänger ihop - så kallad förvaltningsövergripande planering. Kommunerna behöver också samverka med de kommuner som ligger uppströms och nedströms.

– Frågor om vatten berör många olika verksamheter i en kommun och därför behövs mer samarbete i den kommunala planeringen. Vattnet rinner inte bara över kommungränsen, utan också genom kommunens organisation, säger Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västerhavets Vattendistrikt.

Västra Götaland ligger i Västerhavets vattendistrikt och Södra Östersjöns vattendistrikt

Åtgärdsprogrammet för vatten tas fram vart sjätte år av Vattenmyndigheten och det görs ett program för vart och ett av Sveriges fem vattendistrikt. Västra Götalands län ligger till största delen i Västerhavets vattendistrikt, utom Vätterns stränder som hör till Södra Östersjöns vattendistrikt.

Prövade av regeringen men ingen ändring

De nya åtgärdsprogrammen har arbetats fram av Vattenmyndigheterna under flera års tid, som inkluderade ett halvårslångt samråd där omkring 800 instanser lämnade synpunkter. Under samrådet begärde flera parter att regeringen skulle pröva om åtgärdsprogrammen innehöll avvikelser från lagkraven. Regeringen granskade programmen och gav därefter vattenmyndigheterna uppdraget att gå vidare med åtgärdsprogrammen utan ändringar. I september kunde åtgärdsprogrammen för 2022-2027 fastställas.

Förutom åtgärdsprogrammen finns även nya förvaltningsplaner för varje vattendistrikt. De ger en helhetsbild över tillståndet för distriktets vatten och visar på vilka risker som finns för försämring.

Kontakt