Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport och Almedals-seminarium om fartygsbranden

Fyra båtar försöker släcka en brand på ett stort fartyg.

Foto: Kustbevakningen

Fartygsbranden utanför Vinga i december är den största på svenskt vatten i modern tid. Länsstyrelsen fick en nyckelroll i hanteringen och den interna utvärderingen visar att vi lyckades väl. På tisdag morgon medverkar Länsstyrelsen på ett Almedalsseminarium om lärdomar från händelsen.

Branden ombord på fartyget Almirante Storni utanför Vinga startade den 4 december 2022 och involverade en rad aktörer på olika nivåer. Fartyget var lastat med virke och branden innebar stora risker för både sjöfarten i Göteborgs hamn och för miljön. Länsstyrelsen Västra Götaland hade samordningsansvar för händelsen från den 8 december fram till att fartyget kunde ta sig till Göteborgs hamn den 11 december, då branden till slut kunde släckas. Händelsen har utvärderats och sammanfattats i en rapport som just blivit färdig.

Styrkor och förbättringsbehov

Rapporten från den interna utvärderingen har fokus på hur Länsstyrelsen lyckades med sitt samordningsuppdrag. Resultatet visar att vi som myndighet lyckades väl med uppdraget, som var att skapa en gemensam inriktning för framför allt valet av hamn.

Tack vare systematik och ett effektivt, tydligt metodstöd kunde vi snabbt ta fram ett beslutsunderlag, där ansvariga chefer och myndigheter kunde få en klar bild av vilket alternativ som var mest lämpat, säger Pontus Rotter, funktionschef för räddningstjänst och krisberedskap.

Samverkande parter var berörda kommuner och myndigheter, såsom Göteborgs stad, Göteborgs hamn, Kustbevakningen, Räddningstjänsten Storgöteborg, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, med flera. Under flera dagar pågick släckningsarbetet till havs i hårt väder under ledning av Kustbevakningen. Elden kunde begränsas men inte helt släckas. Därför blev bedömningen att fartyget behövde söka nödhamn och lastas av för att branden skulle kunna släckas.

Vår roll var också att generellt skapa förutsättningar för dialog och samverkan mellan berörda aktörer. Men i det skede som Länsstyrelsens fick samordningsansvaret var frågan om valet av hamn den mest kritiska. Utvärderingen bekräftar att vi har en viktig, och ibland avgörande roll i krissituationer, säger Pontus Rotter.

För att utveckla förmågan att hantera samhällsstörningar ser i att vi behöver förbättra vår interna samordning och kommunikation ytterligare. Vi behöver också vässa och bredda kunskapen inom organisationen genom utbildning och övning och inta en mer proaktiv hållning i skarpa situationer, säger Pontus Rotter.

Några av de utmaningar som försvårade arbetet handlade om oklarheter kring var gränserna går mellan det lokala och regionala geografiska områdesansvaret och oklarheter kring den juridiska aspekten av hanteringen.

Utvärderingen visar också att samhällsstörningsperspektivet existerade parallellt med ett miljöperspektiv, det vill säga risken för oljepåslag. Dessa två perspektiv hanterades inte samordnat. I takt med att valet av hamn blev den dominerande frågan kom samhällsstörningsperspektivet att överskugga miljöperspektivet.

Seminarium i Almedalen 5 juni

Under Almedalsveckan är Länsstyrelsen Västra Götaland och Transportstyrelsen inbjudna av Kustbevakning till ett seminarium om hur parterna tillsammans med många andra organisationer arbetade för att hantera fartygsbranden. Representant för Länsstyrelsen är kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Fartygsbranden på Almirante Storni var unik både i sin storlek, komplexitet och genom de risker och utmaningar den orsakade. Min bild är att vi alla uppfattar den gemensamma hanteringen av händelsen som framgångsrik. Därför finns det all anledning för samtliga inblandade aktörer att känna stolthet, men vi är också alla överens om att vi har mycket att lära av branden. Därför tycker jag det är värdeskapande att medverka i Almedalen. Det ger en möjlighet att samtala och fortsätta dela våra erfarenheter och lärdomar, säger Anne-Charlotte Horgby.

Ämne: Hur hanterades krisen vid den största fartygsbranden på svenskt vatten i modern tid?

Tid: 08:30 – 09:30

Plats: fartyg, KBV 002 Triton, "KBV 002, kajplats 1, inre hamnen, position N 57° 38,2, E 018° 17,1"

Samma dag kommer Länsstyrelserna också att hålla särskilda seminarier om arbetet med totalförsvaret. Mer om dessa programpunkter finns i pressmeddelandet från Länsstyrelsen nedan.

Läs mer

Rapporten:
Vägen mot inriktning och samordning: En utvärdering av Länsstyrelsens hantering av fartygsbranden utanför Vinga i rollen som samordningsansvarig för händelsen (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Seminarium om fartygsbranden

08:30 till 09:30 Hur hanterades krisen vid den största fartygsbranden på svenskt vatten i modern tid? (almedalsveckan.info) Länk till annan webbplats.

Mer om Länsstyrelsen på Almedalsveckan
Samtal om totalförsvaret i Almedalen, Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Pontus Rotter
Chef för funktionen för räddningstjänst och krisberedskap
010-224 43 75
pontus.rotter@lansstyrelsen.se

Anne-Charlotte Horgby
Kommunikationschef
010-224 42 36
anne-charlotte.horbgy@lansstyrelsen.se

Kontakt