Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Insiders och outsiders på länets bostadsmarknad

Under år 2021 färdigställdes 9 700 nya bostäder i länet och byggandet av drygt 11 500 bostäder påbörjades, varav drygt 70 procent fanns i Göteborgsregionen. Detta visar Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys som publiceras idag. Analysen visar också att vissa grupper fortsatt har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, att pandemin inte gjort det enklare och att det osäkra omvärldsläget riskerar att ytterligare förstärka ojämlikheten på bostadsmarknaden.

– Det är en osäker bild som framträder när vi beskriver och analyserar vad som händer på länets bostadsmarknad. Det är fortfarande svårt för vissa grupper att tillgodose sina bostadsbehov, exempelvis för de som behöver ordna en första bostad, anpassa sin bostad till en förändrad livssituation eller för våldsutsatta som behöver ett stadigvarande boende för att komma bort från en otrygg boendemiljö, säger Jacob Hellström, bostadsstrateg på Länsstyrelsen.

Bostadsbyggandet är fortfarande på en hög nivå, men det är en utmaning att matcha utbudet både med efterfrågan och med behoven.

– Nya bostäder är ofta betydligt dyrare än befintliga, vilket gör att det blir svårare för grupper med lägre inkomster att efterfråga en nybyggd bostad, fortsätter Jacob Hellström.

Trots en fortsatt hög byggtakt bedömer 37 av länets kommuner de har ett underskott av bostäder i kommunen som helhet. Även för olika grupper är bostadsmarknadsläget problematiskt. Förra årets analys visade att pandemin synliggjorde betydelsen av en trygg bostadssituation.

– Det finns en situation på länets bostadsmarknad med insiders och outsiders – de hushåll som är inne på bostadsmarknaden kan tillgodose sina bostadsbehov och kan exempelvis dra nytta av värdeökningar, medan de som står utanför bostadsmarknaden kan tvingas bo i andra hand eller på andra sätt har osäkra boendeförhållanden, berättar Christian Jönsson Hammenfors, bostadsstrateg på Länsstyrelsen.

Analysen visar också att hushåll med begränsad ekonomi eller kort tid hos bostadsförmedling har det fortsatt svårt på bostadsmarknaden.

– Flera initiativ presenteras, både från offentligt och privat håll, men vi hävdar att helhetsgrepp saknas. Bostadspolitiken måste på ett tydligare sätt kopplas samman med en rad andra politikområden för att de strukturella problemen ska kunna diskuteras och lösas, säger Christian Jönsson Hammenfors.

Även i årets bostadsmarknadsanalys skulle Länsstyrelsen redovisa hur myndigheten arbetat med att stötta kommunerna i deras vräkningsförebyggande arbete.

– Vi har fortsatt att på regional och nationell nivå samverka med flera olika aktörer; kommuner, allmännyttiga och privata hyresvärdar och statliga myndigheter som till exempel Socialstyrelsen och Kronofogdemyndigheten. Just samverkan är en viktig framgångsfaktor för ett lyckat vräkningsförebyggande arbete, avslutar Jacob Hellström.

Om Länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen Västra Götaland följer och analyserar vad som händer på bostadsmarknaden i länet. I detta arbete ingår bland annat att varje år ta fram en regional Bostadsmarknadsanalys. Ett viktigt underlag är kommunernas svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Kontakt