Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu ska framtidens dricksvattenuttag från Göta älv skyddas

Göta älv, Angeredsbron. Foto: Johnér Bildbyrå AB/Mikael Svensson.

Göta älv – en viktig dricksvattenresurs. Foto: Johnér Bildbyrå AB/Mikael Svensson.

För att skydda dricksvattnet för många av Göteborgsregionens invånare, har Länsstyrelsen beslutat att Göta älv och Vänersborgsviken blir ett vattenskyddsområde med föreskrifter.

Beslutet är taget efter ansökan från kommunerna Ale, Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg, representerade av Göteborgsregionen.

Fler än 700 000 personer får sitt dricksvatten från Göta älv och Vänersborgsviken i Vänern. Arbetet med att ta fram vattenskyddsområdet har pågått under lång tid och innebär ett nödvändigt skydd inför framtiden.

– Det är kanske den viktigaste vattenresursen vi har i Västra Götaland, säger Roger Rudolfsson, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen. Därför är det här ett mycket viktigt skydd, för att minska risken för påverkan från miljöskadliga föroreningar och utsläpp.

Inre och yttre skyddszon

Vattenskyddsområdet omfattar en inre och en yttre skyddszon. Inom den inre skyddszonen kommer det finnas föreskrifter för verksamheter som hanterar och lagrar petroleumprodukter eller andra miljö- och hälsofarliga produkter.

I zonen gäller också krav på tillstånd för till exempel:

  • anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet
  • deponering och lagring av farligt avfall
  • utsläpp av avloppsvatten och spridning av avloppsslam
  • ny eller utökad dagvattenanläggning
  • mark- och anläggningsarbeten.

Inom den yttre skyddszonen gäller inga föreskrifter. Zonen utgör i stället en varningssignal och påminnelse om att iaktta särskild försiktighet och att omedelbart rapportera risk för vattenförorening med skadlig påverkan på vattenkvaliteten.

Mer information

Föreskrifterna träder i kraft 1 juli 2022. I Länsstyrelsens beslut finns en karta över vattenskyddsområdet och mer information om föreskrifterna.

Beslut om vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta älvs vattentäkter Pdf, 3.1 MB.

På webbplatsen gavso.se finns en zoombar karta:

Karta över vattenskyddsområdets avgränsning – Gävso (gavso.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Roger Rudolfsson

Vattenvårdshandläggare

Anna Brodin

Presskontakt