Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler förorenade områden kan undersökas

Lyckorna kvarn

Lyckorna kvarn i Ljungskile, Uddevalla kommun. Foto: Anna-Karin Davidsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

I januari meddelade Länsstyrelsen att sju förorenade områden i länet ska undersökas. Nu finns finansiering till att undersöka ytterligare sex områden i Uddevalla, Bengtsfors, Götene, Lidköping och Mölndal.

När det finns misstanke om att områden är förorenade men det saknas en ansvarig part är det möjligt att söka statliga medel för undersökningar. Det är främst kommuner som lämnar in sådana ansökningar till Länsstyrelsen. Tidigare i år meddelade vi att sju områden i Mölndal, Uddevalla och Trollhättan har fått finansiering. Nu finns även finansiering till undersökningar i följande sex områden:

 • Katrinedals pappersbruk, Uddevalla
  Det före detta pappersbruket ligger intill Bäveån och är mycket högt prioriterat då det ingår i ett skyddsområde för vattentäkt. Tidigare undersökningar har visat att det finns föroreningar av bland annat bly, PAH, PCB och kvicksilver. Uddevalla kommun är huvudman för projektet.
 • SJ Kråkviken, Bengtsfors
  Området är en före detta impregneringsplats. Det är prioriterat då det finns mycket höga halter av arsenik och PAH nära en badplats. Ansökan gäller kompletterande utredningar inom en redan pågående studie och det är viktigt komma vidare till åtgärd. Trafikverket är huvudman för projektet.
 • Hilmersson, Götene
  På detta område har det funnits ett sågverk där man har impregnerat trä. Det har orsakat föroreningar av bland annat dioxin och metaller. Ansökan gäller kompletterande utredningar i en redan pågående studie. Götene kommun är huvudman för projektet.
 • Bröderna Wallins Nysilverfabrik, Lidköping
  Området är prioriterat då det inte har undersökts tidigare och verksamheten har bedrivits länge. Ämnena som användes i verksamheten är bland andra klorerade lösningsmedel, natriumhydroxid och svavelsyra. Lidköpings kommun är huvudman för projektet.
 • Frithiofs kemiska tvätt, Mölndal
  Tidigare undersökningar har visat att föroreningar från den före detta kemtvätten påverkar fastigheten idag. Det är oklart om det handlar om en diffus spridning inom fastigheten eller om det finns en specifik källa. Mölndals Stad är huvudman för projektet.
 • Lyckorna kvarn, Uddevalla
  Inom en del av fastigheten finns förhöjda halter av bly, PAH och kvicksilver i mark och grundvatten. Förhöjda halter av kvicksilver har även påträffats i byggnadens källare. Området ligger intill ett känsligt vattendrag och är utpekat för ras- och skredrisk. Det behövs kompletterande undersökningar för att få underlag till beslut om fortsatt arbete. Uddevalla kommun är huvudman för projektet.

Statlig finansiering till undersökning

För förorenade objekt där det inte finns något, eller endast begränsat, ansvar för att hantera föroreningarna, kan man söka statlig finansiering hos Naturvårdsverket för att genomföra undersökningar och åtgärder. Det är främst kommuner som lämnar in ansökningar till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör en regional prioritering av objekten och söker därefter i sin tur hos Naturvårdsverket. Naturvårdverket gör en nationell prioritering och fördelar bidrag till landets länsstyrelser.

Kvalitetsmanualen – att söka statlig finansiering (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Miljömålet Giftfri miljö

Länsstyrelsen arbetar utifrån miljömålet ”Giftfri miljö” med förorenade områden i Västra Götaland.

Giftfri miljö - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anna-Karin Davidsson
Länsmiljöingenjör
010-224 54 43
anna-karin.davidsson@lansstyrelsen.se

Diana Henriksson
Länsmiljöingenjör
010-224 54 98
diana.e.henriksson@lansstyrelsen.se

Kontakt